Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bielsk Podlaski, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00343535/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MIASTO BIELSK PODLASKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BIELSK PODLASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857318100

1.5.8.) Numer faksu: 857318150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@bielsk-podlaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-400c13af-327c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343535

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020816/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa

1.3.2 Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod. 1765/31; 1765/32 - dokumentacja projektowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 1.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 1.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 1.4. włączona obsługa JavaScript, 1.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 1.6. Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 1.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Oferta składana jest w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej odpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. W procesie składania oferty na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez Platformę) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 str. 2 z 2018 r.; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 857318100, fax: 857318150, e-mail: um@bielsk-podlaski.pl; 2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl, tel. 857318139; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: 8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: 9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Izp.271.38.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 – Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa Zakres opracowania:
1. Budowa ul. Obwodowej na odc. od ul. Słonecznej do ul. Rejonowej (odc. 2-3, zgodnie z załącznikiem graficznym) dł. ok. 1052 mb:
1) budowa nawierzchni: jezdni, zjazdów, chodnika dla pieszych, ścieżki rowerowej,
2) budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia nawierzchni utwardzonych,
3) budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rejonowej oraz przyłączy w granicach pasa drogowego do istniejących przyległych nieruchomości w sytuacji, gdy istniejąca linia wodociągowa w ul. Obwodowej, znajdzie się w nierozbieralnej nawierzchni utwardzonej, zgodnie z wytycznymi, jak w załączonym piśmie ozn. sygn. ZWiK/93/2022 z dnia 26.07.2022 r. Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim,
4) budowa kanalizacji sanitarnej głównej oraz bocznej w granicach pasa drogowego do istniejących przyległych nieruchomości na odcinku od ul. Walecznych do ul. Rejonowej, zgodnie z wytycznymi, jak w załączonym piśmie ozn. sygn. ZWiK/93/2022 z dnia 26.07.2022 r. Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim,
5) budowa oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi LED, posiadającymi autonomiczną, minimum 2-stopniową redukcję mocy oraz kompatybilnymi z istniejącym systemem sterowania oświetleniem ulicznym miasta,
6) budowa kanału technologicznego,
7) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,
8) w razie konieczności – przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowanymi elementami pasa drogowego.
2. Przebudowa linii oświetlenia ulicznego ul. Obwodowej na odc. od ul. 11 Listopada do ul. Słonecznej (odc. 1-2, zgodnie z załącznikiem graficznym) dł. ok. 185 mb oraz na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Żwirki i Wigury (odc. 3-4, zgodnie z załącznikiem graficznym) dł. ok. 300 mb – łączna długość obu odcinków przebudowy oświetlenia ulicznego to ok. 485 mb:
1) przebudowa oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi LED, posiadającymi autonomiczną, minimum 2- stopniową redukcję mocy oraz kompatybilnymi z istniejącym systemem sterowania oświetleniem ulicznym miasta,
2) w razie konieczności – przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowaną przebudową oświetlenia ulicznego.
3. Teren, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa jest częściowo objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dotyczy części odcinka ozn. cyframi 2-3 (od terenów PKP do ul. Rejonowej, tj. na długości ok. 150 mb) oraz całości odcinka 3-4 – Uchwała nr XLVIII/233/05 Rady Miasta Bielsk Podlaski (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2006 r. nr 2 poz. 17) oraz w całości znajduje się poza strefą konserwatorską miasta.
4. W ramach realizacji umowy Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, w tym między innymi:
1) pozyska aktualną mapę do celów projektowych,
2) przygotuje niezbędne materiały i wniosek do uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile będzie konieczne),
3) uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i materiały niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (zrid) oraz przygotuje wniosek,
4) opracuje inne, uznane za konieczne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowania i badania,
5) wykona badania geotechniczne gruntu,
6) opracuje operat wodnoprawny i przygotuje niezbędne dokumenty i wniosek do uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego wraz z wykonaniem wszelkich, niezbędnych do tego celu badań, opracowań i analiz (o ile będzie konieczne),
7) dokona podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych (przewiduje się około 21 szt. podziałów) dla potrzeb wyodrębnienia normatywnego pasa drogowego,
8) opracuje przedmiary robót,
9) opracuje kosztorysy inwestorskie zgodnie z założeniami wyjściowymi do kosztorysowania uzgodnionymi z Inwestorem, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
10) opracuje dokumentację techniczną na przedmiot niniejszego zamówienia,
11) udzieli wyjaśnień, dotyczących rozwiązań projektowych na etapie wyboru Wykonawcy robót budowlanych,
12) na wniosek Inwestora dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.
5. Zakres zamówienia obejmuje:
1) opracowanie koncepcji proponowanych rozwiązań i przedłożenie jej Zamawiającemu i jednostkom opiniującym do zatwierdzenia,
2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
3) usługi związane z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego, w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu o wykonaną dokumentację na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1), art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4) i art. 21 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
7. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z:
7.1. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
7.2. rozporządzaniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresie i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.),
7.3. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 r. poz. 2458),
7.4. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).
8. Celem opracowania dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia jest dokonanie opisu i ustalenia wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z przepisami ustawy PZP, dlatego na każdym z etapów opracowywania dokumentacji Wykonawca w sposób szczególny zobowiązany jest do przestrzegania zapisu art. 99-102 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Projektowanych rozwiązań technicznych, stosowanych materiałów budowlanych czy rozwiązań systemowych zawartych w dokumentacji projektowej nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w którymkolwiek z elementów dokumentacji projektowej.
Dopuszcza się posłużenie się wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jedynie w sytuacjach wyjątkowych tj. jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku opis przedmiotu zamówienia musi zawierać kryteria stosowane w celu równoważności. Niezastosowanie się do niniejszego skutkować będzie potraktowaniem przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jako niezgodnej z umową i wezwaniem do usunięcia wad w przedmiocie umowy. Ponieważ projektowana dokumentacja będzie przeznaczona do użytku osób fizycznych, dlatego zastosowane w dokumentacji rozwiązania winny uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z art. 100 ustawy PZP.
9. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
9.1. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
9.2. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.
9.3. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
(C) Cena – 80%
(D) Doświadczenie projektanta – 20%
1) Kryterium „Cena (C)” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie, według wzoru:
C = ( Cmin / Cb ) x 80 pkt
gdzie:
C – ilość punktów przyznana w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena w złożonych ofertach
Cb – cena badanej oferty
Oferta w kryterium „Cena” może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
2) Kryterium „Doświadczenie projektanta (D)” dotyczy doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia, posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności drogowej w wykonaniu dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w następujący sposób:
a) 1 dokumentacja projektowa – 10 pkt
b) 2 dokumentacje projektowe – 20 pkt
Oferta w kryterium „Doświadczenie projektanta” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
UWAGA:
Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia, nazwę posiadanych przez nią uprawnień budowlanych, ilość i przedmiot dokumentacji projektowych oraz nazwę podmiotu, na rzecz którego wskazana dokumentacja została wykonana.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą łączną ilość punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub
kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa wyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści, z uwzględnieniem art. 223 ust.2 ustawy PZP.
7. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
8.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
8.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 8 na Platformie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 – Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod. 1765/31, 1765/32 – dokumentacja projektowa
Zakres opracowania:
1. Budowa zaułka ulicy Białostockiej na działce nr 1765/32 i 1765/31 (z połączeniem z istniejącą nawierzchnią utwardzoną ciągu pieszo-jezdnego w pasie drogi krajowej) – długość całkowita odcinka ok. 119 mb – teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie cyframi 1-2:
1) budowa nawierzchni: jezdni i chodników dla pieszych oraz zjazdów lub ciągu pieszo-jezdnego,
2) przebudowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia nawierzchni utwardzonych,
3) budowa przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego do istniejących nieruchomości, zgodnie z wytycznymi, jak w załączonym piśmie ozn. sygn. ZWiK-93/2022 z dnia 26.07.2022 r. Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim,
4) budowa kanału sanitarnego z siecią boczną, zgodnie z wytycznymi, jak w załączonym piśmie ozn. sygn. ZWiK/93/2022 z dnia 26.07.2022 r. Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim,
5) przebudowa linii oświetlenia ulicznego w zakresie demontażu istniejącego nieizolowanego przewodu zasilającego oświetlenie, na nowy kabel izolowany podwieszony na słupach,
6) projekt stałej organizacji ruchu,
7) w razie potrzeby – przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowanymi elementami pasa drogowego.
2. Teren, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz znajduje się poza strefą konserwatorską miasta.
4. W ramach realizacji umowy Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, w tym między innymi:
1) pozyska aktualną mapę do celów projektowych,
2) przygotuje niezbędne materiały i wniosek do uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile będzie konieczne),
3) uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i materiały niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót oraz przygotuje wniosek,
4) opracuje inne, uznane za konieczne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowania i badania,
5) wykona badania geotechniczne gruntu,
6) opracuje operat wodnoprawny i przygotuje niezbędne dokumenty i wniosek do uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego wraz z wykonaniem wszelkich, niezbędnych do tego celu badań, opracowań i analiz (o ile będzie konieczne),
8) opracuje przedmiary robót,
9) opracuje kosztorysy inwestorskie zgodnie z założeniami wyjściowymi do kosztorysowania uzgodnionymi z Inwestorem, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
10) opracuje dokumentację techniczną na przedmiot niniejszego zamówienia,
11) udzieli wyjaśnień, dotyczących rozwiązań projektowych na etapie wyboru Wykonawcy robót budowlanych,
12) na wniosek Inwestora dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.
5. Zakres zamówienia obejmuje:
1) opracowanie koncepcji proponowanych rozwiązań i przedłożenie jej Zamawiającemu i jednostkom opiniującym do zatwierdzenia,
2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
3) usługi związane z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego, w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu o wykonaną dokumentację na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1), art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4) i art. 21 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
7. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z:
7.1. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
7.2. rozporządzaniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresie i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.),
7.3. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 r. poz. 2458),
7.4. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).
8. Celem opracowania dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia jest dokonanie opisu i ustalenia wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z przepisami ustawy PZP, dlatego na każdym z etapów opracowywania dokumentacji Wykonawca w sposób szczególny zobowiązany jest do przestrzegania zapisu art. 99-102 ustawy PZP.
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Projektowanych rozwiązań technicznych, stosowanych materiałów budowlanych czy rozwiązań systemowych zawartych w dokumentacji projektowej nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w którymkolwiek z elementów dokumentacji projektowej.
Dopuszcza się posłużenie się wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jedynie w sytuacjach wyjątkowych tj. jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku opis przedmiotu zamówienia musi zawierać kryteria stosowane w celu równoważności. Niezastosowanie się do niniejszego skutkować będzie potraktowaniem przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jako niezgodnej z umową i wezwaniem do usunięcia wad w przedmiocie umowy. Ponieważ projektowana dokumentacja będzie przeznaczona do użytku osób fizycznych, dlatego zastosowane w dokumentacji rozwiązania winny uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z art. 100 ustawy PZP.
9. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
9.1. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
9.2. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.
9.3. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
(C) Cena – 80%
(D) Doświadczenie projektanta – 20%
1) Kryterium „Cena (C)” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie, według wzoru:
C = ( Cmin / Cb ) x 80 pkt
gdzie:
C – ilość punktów przyznana w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena w złożonych ofertach
Cb – cena badanej oferty
Oferta w kryterium „Cena” może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
2) Kryterium „Doświadczenie projektanta (D)” dotyczy doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia, posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności drogowej w wykonaniu dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w następujący sposób:
a) 1 dokumentacja projektowa – 10 pkt
b) 2 dokumentacje projektowe – 20 pkt
Oferta w kryterium „Doświadczenie projektanta” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
UWAGA:
Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia, nazwę posiadanych przez nią uprawnień budowlanych, ilość i przedmiot dokumentacji projektowych oraz nazwę podmiotu, na rzecz którego wskazana dokumentacja została wykonana.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą łączną ilość punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub
kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa wyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści, z uwzględnieniem art. 223 ust.2 ustawy PZP.
7. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
8.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
8.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 8 na Platformie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać:
1) należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) CZĘŚĆ 1 – co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi wraz z budową lub przebudową kanalizacji sanitarnej, bądź deszczowej o wartości co najmniej 80.000,00 zł oraz co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę linii elektrycznej oświetleniowej o wartości co najmniej 5.000,00 zł,
b) CZĘŚĆ 2 – co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę dróg wraz z budową lub przebudową kanalizacji sanitarnej, bądź deszczowej o wartości co najmniej 20.000,00 zł,
2) na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności: drogowej, sanitarnej i elektrycznej (CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2). Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych specjalności.
UWAGA:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1) – zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem zamówień wymaganych w pkt 1) (zapis stosuje się odpowiednio w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby).
2) Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku walut już nie obowiązujących zamawiający przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (wg Załącznika nr 3 do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia oświadczenia wymienionego w pkt. 1, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
1. WYKAZ USŁUG wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg Załącznika nr 4 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2. WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i oświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg Załącznika nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika nr 2 do SWZ),
2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wg Załącznika nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie to określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
Ofertę sporządza się w języku polskim na formularzu oferty (wg Załącznika nr 1 do SWZ).
Kompletna oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1. formularz oferty – wg Załącznika nr 1 do SWZ;
2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników),
3. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 8 (wg Załącznika nr 2 do SWZ)
4. oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 12 ust. 12.1.2 (jeżeli dotyczy)
5. dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. 12 pkt. 12.2.1 SWZ (wg Załącznika nr 2 do SWZ)
2) dokumenty, o których mowa w rozdz. 12 pkt. 12.2.2 SWZ
6. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu winien złożyć:
1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika nr 2 do SWZ) – składa każdy Wykonawca do oferty,
2. oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – składa każdy z Wykonawców do oferty,
3. oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 9 pkt. 1 SWZ – składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego,
4. dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 SWZ – składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. 6 SWZ – na wezwanie Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
3. Projektowane zmiany umowy:
3.1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy PZP.
3.2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie:
1) wynagrodzenia, w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT (w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),
2) terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) wydłużenie postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych,
b) wydłużenie postępowania w sprawie uzyskania warunków technicznych, opinii, uzgodnień,
c) wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,
d) Zamawiający zmieni dane, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźni się w dostarczaniu danych dla Wykonawcy,
e) warunki prowadzonych prac projektowych zostaną zmienione przez jednostki opiniujące, uzgadniające lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,
f) jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające przedłużą terminy uzgodnień, opinii lub zatwierdzeń, o ile to przedłużenie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
g) jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające zażądają w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie niniejszej umowy,
h) wystąpią braki lub ograniczenia dotyczące personelu z powodu zachorowania na COVID – 19 bądź objęcia ich kwarantanną przez uprawnione służby sanitarne.
i) niemożność dotrzymania terminu umownego spowodowana zostanie siłą wyższą lub okolicznościami, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, mimo wszelkiej staranności. Przyczynami tymi będą: zaniechania pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia organów administracyjnych, sprawujących władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwołania od decyzji lub zastrzeżenia zgłoszone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przez strony postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

Zobacz inne

Prawo