Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nasielsk, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00343545/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA NASIELSK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
,,ZAKUP DRONA DO MONITOROWANIA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY NASIELSK”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NASIELSK

1.2.) Oddział zamawiającego: Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377899

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Elektronowa 3

1.4.2.) Miejscowość: Nasielsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-190

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@nasielsk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nasielsk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343545

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00332969/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-13 10:00

Po zmianie:
2022-09-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-13 10:05

Po zmianie:
2022-09-20 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-12

Po zmianie:
2022-10-19

Zobacz inne

Prawo