Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wieleń, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00343568/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Nadleśnictwo Potrzebowice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie i konserwacja dróg na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice” – II część
( II zadanie) – III postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Potrzebowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570064470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Potrzebowice

1.5.2.) Miejscowość: Wieleń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-730

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: potrzebowice@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.potrzebowice.pila.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi lesnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie i konserwacja dróg na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice” – II część
( II zadanie) – III postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db35554b-3288-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343568

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s;2)komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor
Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje;3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w
najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4)włączona obsługa
JavaScript;5)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie
.pdf.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100
MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip,
7z, XAdES, CAdES, PAdES. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do
Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do
Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przekazywanym na adres email Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia
wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na
Platformie. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę eZamawiający stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L
119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych
osobowych jest Nadleśnictwo Potrzebowice.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym
usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe. 10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje
dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.11. Osoba, której
dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma
prawo:1)dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;2) do sprostowana swoich danych osobowych –
zgodnie z art. 16RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;3) do
żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;4)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, w tym przepisy RODO.12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.13. Osobie, której
dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:1) prawo do usunięcia danych
osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art.20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów
publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec
Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.4.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 216113,75 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie i konserwacja drogi o nawierzchni betonowej, zgodnie z przedmiarem robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.
214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
o wartości do 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych robót
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,
tj. prac z zakresu budowy drogi. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą polegały na powtórzeniu robót
budowlanych zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia.
Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o
których mowa w pkt 5.1. będą prace z zakresu budowy, przebudowy dróg
obejmujące czynności wskazane rodzajowo w rozdziale 3 SWZ, w załącznikach nr
4,5,11 do SWZ i czynności wskazane powyżej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert zamówienia Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena - 60 %,2) Doświadczenie kierownika budowy - 40 %,
Kryteria szczegółowo określa rozdz. 14 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w
odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: 200 000,00 zł
Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
• zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co
najmniej 1 robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą
na wykonywaniu prac z zakresu budowy, przebudowy dróg, na kwotę nie mniejszą niż : 180 000,00 zł brutto
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponować:
a) co najmniej 1 szt. równiarki samojezdnej,
b) co najmniej 1 szt. walca wibracyjnego, stalowego do zagęszczania,
c) co najmniej 1 szt. koparko-ładowarki,
e) co najmniej 1 szt. samochodu samowyładowczego
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
- co najmniej 1 osobą kierownikiem budowy - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności budowlanej drogowej, z aktualnymi uprawnieniami zawodowymi wydanymi na podstawie ustawy Prawo
Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub
zgodnie z zał. Nr 2 do SWZ.
Na wezwanie zamawiającego wykonawca składa również
a)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4
PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi
wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 109 ust.1 pkt. 4 i 7 (wzór oświadczenia Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 3a do SWZ)
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2PZP,(b) art. 108 ust.
1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania sięo zamówienie publiczne tytułem środka
karnego,b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty
częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór
oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku
przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SWZ),c) odpis lub informacje z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu – na lub zgodnie z zał. Nr 2 do SWZ. Na wezwanie zamawiajacego wykonawca
składa również:W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:a) informacja
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące
przed jej złożeniem b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (wzór
wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SWZ), Jeżeli Wykonawca powołuje
się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami
informacje, o których mowa wyżej dotyczą robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych, a w c) dowody, że wskazane
przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami. e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót
budowlanych, wrazz informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ). e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót
budowlanych, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.5. ppkt 4) podmiotów
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą: 1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu
udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór
zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi
załącznik nr 6 do
SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Niniejsze oświadczenie podmiotu trzeciego powinien zostać złożone pod
rygorem
nieważności, w formie elektronicznej.
Dokumenty dodatkowe 1. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej – zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym lub
przedmiarem robót 2. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez
pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 58 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.5. powinni spełniać łącznie wszyscy
Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.5. ppkt 4) lit. a) - c) SWZ powinien
spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym
mowa w pkt 6.5. ppkt 4) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni Wykonawcy.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy,
Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres przewidywanych zmian do umowy określa paragraf 11 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zobacz inne

Prawo