Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zielona Góra, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00343722/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
POPRAWA BRD NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH (AZYL) NA DROGACH KRAJOWYCH ODDZIAŁU W ZIELONEJ GÓRZE: DK 29 W M. OSIECZNICA, DK 31 W M. KOSTRZYN NAD ODRĄ, DK 32 W M. ŁAGÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Zielonej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Westerplatte, 31

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-950

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 327 10 68

1.5.8.) Numer faksu: 68 325 34 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

POPRAWA BRD NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH (AZYL) NA DROGACH KRAJOWYCH ODDZIAŁU W ZIELONEJ GÓRZE: DK 29 W M. OSIECZNICA, DK 31 W M. KOSTRZYN NAD ODRĄ, DK 32 W M. ŁAGÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-363f468d-2f57-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070959/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Poprawa BRD na przejściach dla pieszych (azyl) na drogach krajowych Oddziału w Zielonej Górze: DK29 w m. Osiecznica, DK31 w m. Kostrzyn nad Odrą, DK32 w m. Łagów.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s;
- komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej – sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.
2. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
3. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
- pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
4. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
5. Dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Pytania/wnioski o wyjaśnienie treści SWZ/odwołania składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz”.
W trakcie etapu składania ofert, oferta, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW, zobowiązanie, o którym mowa w pkt 11.3. IDW, dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez Wykonawcę przy użyciu zakładki „Załączniki” polecenie „Dodaj załącznik”. Po złożeniu ofert, dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, wyjaśnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń przedstawiane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje” polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” albo jako korespondencja w wątku polecenie „Otrzymane” i następnie „Odpowiedz”.
6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Pozostałe informacje w pkt 14 IDW.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O/ZG.D-3.2411.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„POPRAWA BRD NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH (AZYL) NA DROGACH KRAJOWYCH ODDZIAŁU W ZIELONEJ GÓRZE: DK 29 W M. OSIECZNICA, DK 31 W M. KOSTRZYN NAD ODRĄ, DK 32 W M. ŁAGÓW”
Zakres zamówienia obejmuje:
Zadanie 1 - Poprawa BRD na przejściu dla pieszych na DK29 w m. Osiecznica:
w km 46+512 w ciągu drogi głównej DK29 obejmuje budowę :
- azylu na przejściu dla pieszych,
- dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych.
Zadanie 2 - Poprawa BRD na przejściu dla pieszych na DK31 w m. Kostrzyn nad Odrą:
w km 105+270 w ciągu drogi głównej DK31, obejmuje budowę :
- azylu na przejściu dla pieszych przy cmentarzu,
- dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych,
Zadanie 3 - Poprawa BRD na przejściu dla pieszych na DK32 w m. Łagów:
w km 45+380-45+500 w ciągu drogi głównej DK32, obejmuje budowę:
- azylu na przejściu dla pieszych wraz z korektą lokalizacji przejścia dla pieszych
i zatoki autobusowej,
- dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych,
- sygnalizacji ostrzegawczej,
- uzupełnienie oznakowania pionowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena - 60 % = 60 pkt, Doświadczenie Kierownika Zadania - 20 % = 20 pkt, Gwarancja jakości - 20 % = 20 pkt,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Zadania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej Wykonawcy:
a) dotyczącej Wykonawcy
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w należytym wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- 1 zadania polegającego na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi klasy minimum Z o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
i
- 1 zadania polegającego na wykonaniu budowy lub przebudowy oświetlenia drogowego na drodze publicznej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej) o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto
lub
- 1 zadania polegającego na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi klasy minimum Z w ramach którego wykonywana była przebudowa lub budowa oświetlenia drogowego o wartości minimum 140 000,00 zł brutto.
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.
Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
I. Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik Zadania.
wymagana liczba osób: wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie i kwalifikacje:
Minimalny poziom zdolności:
Pełnił funkcję/funkcje kierownicze, nadzorcze (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia lub od podpisania umowy na świadczenie usługi nadzoru do zakończenia realizacji tej umowy) przy realizacji:
- 1 zadania polegającego na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi klasy minimum Z o wartości minimum 100 000,00 zł brutto
i
- 1 zadania polegającego na wykonaniu budowy lub przebudowy oświetlenia drogowego na drodze publicznej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej) o wartości robót co najmniej 40 000,00 zł brutto;
lub
- 1 zadania polegającego na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi klasy minimum Z, w ramach którego wykonywana była przebudowa lub budowa oświetlenia drogowego o wartości minimum 140 000,00 zł brutto.
Przez stwierdzenie: „pełnił funkcje kierownicze, nadzorcze” należy rozumieć pełnienie funkcji zarówno ze strony Inwestora jak i Wykonawcy (dyrektor, z-ca dyrektora, naczelnik, z-ca naczelnika, kierownik projektu, kierownik rejonu, inspektor nadzoru, kierownik budowy, kierownik robót, inne odpowiadające powyższym).
Jako rozpoczęcie robót należy rozumieć datę faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych poprzedzoną zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia.
Jako zakończenie robót należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Jako zakończenie realizacji umowy na świadczenie usługi nadzoru należy rozumieć wystawienie Protokołu odbioru usługi lub równoważnego dokumentu potwierdzającego jej wykonanie).
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
*licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 11 500,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100 PLN)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 9.2. IDW*, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
3. Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2.4 IDW wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) w pkt. 8.2.4 IDW wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.7. IDW składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w Tomie II Projektowane Postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 11:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kryteria oceny ofert: a) Kryterium „Cena”: będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Zamawiający ofercie o najniżej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. b) Doświadczenie Kierownika Zadania – max. ilość punktów – 20.Punktowane będzie:
- przy realizacji zadań polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi klasy minimum Z o wartości minimum 100 000,00 zł oraz zadań polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy oświetlenia drogowego na drodze publicznej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej) o wartości robót co najmniej 40 000,00 zł brutto
lub
- przy realizacji zadań polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi klasy minimum Z w ramach którego wykonywana była przebudowa lub budowa oświetlenia drogowego o wartości minimum 140 000,00 zł
Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Za 2 zadania potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 10 punktów.
Za 3 i więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 20 punktów.
c) W ramach kryterium „Gwarancja jakości” punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 20 punktów, na podstawie Oferty Wykonawcy - Formularz „Kryteria pozacenowe” (Formularz 2.2).
Kryterium „Gwarancja jakości” nie dotyczy następujących elementów przedmiotu zamówienia:
- Oznakowanie poziome grubowarstwowe.
Element Przedmiotu Umowy – Oznakowanie poziome grubowarstwowe posiada określony przez Zamawiającego okres Gwarancji jakości niepodlegający ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości. Wynosi on 36 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.
Pozostałe elementy Przedmiotu Umowy będą posiadały okres gwarancji jakości określony przez Wykonawcę w Formularzu „Kryteria pozacenowe” (Formularz 2.2), podlegający ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości, który wynosić będzie 36-60 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.
Dla wszystkich elementów Przedmiotu Umowy Wykonawca musi zaoferować jednakowy okres gwarancji jakości.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości podlegający ocenie w ramach kryterium wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości podlegający ocenie w ramach kryterium uwzględniony do oceny ofert: 60 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.
Wykonawca winien zaproponować okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach, stanowiących wielokrotność 12 m-cy, tj. 36, 48, 60 m-cy.
Liczba punktów w ramach kryterium „Gwarancja jakości” zostanie przyznana następująco: Gwarancja jakości: 36 miesięcy – 0 pkt, Gwarancja jakości: 48 miesiące – 10 pkt Gwarancja jakości: 60 miesięcy – 20 pkt.
2. Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 3. Zamawiający nie zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SWZ - Projektowane postanowienia umowy (PPU). 5. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Zobacz inne

Prawo