Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Połczyn-Zdrój, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00343834/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Szkoła Podstawowa nr 1 w Połczynie-Zdroju

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
(sprzedaż oraz dystrybucja) do obiektu SP nr 1 w Połczynie-Zdroju, ul. Grunwaldzka 34, 78-320 Połczyn-Zdrój
w okresie od 1.10.2022 r. do 30.09. 2026 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 w Połczynie-Zdroju

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000257035

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 34

1.4.2.) Miejscowość: Połczyn-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-320

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 94 3662695

1.4.8.) Numer faksu: +48 94 3662704

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@pspnr1.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pspnr1.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343834

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00324025/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
(sprzedaż oraz dystrybucja) do obiektu SP nr 1 w Połczynie-Zdroju, ul. Grunwaldzka 34, 78-320 Połczyn-Zdrój
w okresie od 1.10.2022 r. do 30.09. 2026 r.

Po zmianie:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
(sprzedaż oraz dystrybucja) do obiektu SP nr 1 w Połczynie-Zdroju, ul. Grunwaldzka 34, 78-320 Połczyn-Zdrój
w okresie od 1.10.2022 r. do 30.09. 2025 r.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
5.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektu – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju, ul. Grunwaldzka 34, 78-320 Połczyn-Zdrój, (o ciśnieniu nie mniejszym niż 1,6 kPa) w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2026 r.
5.2. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne tj. z dnia 31 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz.716) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
5.3. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy na poziomie 500 000 kWh, wg taryfy W – 5 i zamówionej mocy 80 kWh/h .
5.4. Wskazane zużycie paliwa gazowego ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Ewentualna zmiana szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego.
5.5. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowych.
5.6. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. który jest punktem sprzedaży rezerwowej dla - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju, ul. Grunwaldzka 34, 78-320 Połczyn-Zdrój.
5.7. Dostarczone paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi normami.

Po zmianie:
5.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektu – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju, ul. Grunwaldzka 34, 78-320 Połczyn-Zdrój, (o ciśnieniu nie mniejszym niż 1,6 kPa) w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r.
5.2. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne tj. z dnia 31 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz.716) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
5.3. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy na poziomie 500 000 kWh, wg taryfy W – 5.1 i zamówionej mocy 250 kWh/h .
5.4. Wskazane zużycie paliwa gazowego ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Ewentualna zmiana szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego.
5.5. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowych.
5.6. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. który jest punktem sprzedaży rezerwowej dla - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju, ul. Grunwaldzka 34, 78-320 Połczyn-Zdrój.
5.7. Dostarczone paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi normami.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2026-09-30

Po zmianie:
2025-09-30

Zobacz inne

Prawo