Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łomża, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00343984/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Sąd Okręgowy w Łomży

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie systemów kontroli dostępu oraz systemów rejestracji czasu pracy w budynkach Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Łomży

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 57063100000000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworna 16

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospod@lomza.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lomza.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie systemów kontroli dostępu oraz systemów rejestracji czasu pracy w budynkach Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d89129c5-3037-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00086936/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie modernizacji systemu kontroli dostępu (SKD) oraz systemu rejestracji czasu pracy (RCP) w Sądzie Rejonowym w Zambrowie przy ul. Wojska Polskiego 56

1.1.3 Wykonanie systemu kontroli dostępu (SKD) w Sądzie Okręgowym w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d89129c5-3037-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
4. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: gospod@lomza.so.gov.pl (nie dotyczy składania ofert oraz załączników do oferty) w szczególnych sytuacjach tj. awarii, błędów lub niedostępności Systemu uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), zwanym dalej „rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”.
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych (oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
3.1. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
3.2. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
9. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez użytkowników Wykonawcy konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkownika Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do uwierzytelniania podpisu elektronicznego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża, reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lomza.so.gov.pl
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Wykonanie systemów kontroli dostępu oraz systemów rejestracji czasu pracy w budynkach Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie” – DSO-226-4/22 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
6.1. dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
6.2. sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), skorzystanie przez osobę, której te dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą,
6.3. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,
6.4. wniesienie skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa.
7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7.1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
7.2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
7.3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu, niż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSO-226-4/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie w formie „zaprojektuj i wybuduj” systemów SKD i RCP w Sądzie Okręgowym w Łomży w budynku położonym w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 2 zgodnie z załączonym Programem funkcjonalno-użytkowym - Załącznik nr 13 do SWZ. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest przeprowadzić analizę zagrożeń dla budynku.
2. Wykonanie Systemu Rejestracji Czasu Pracy w budynku Sądu Okręgowego w Łomży położonym w Łomży przy ul. Dwornej 16.
3. Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla wykonanych systemów wskazanych
w pkt. 1 i 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

42961100-1 - System kontroli dostępu

35123300-5 - System kontroli czasu

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:
1. Najniższa cena brutto – 70 %,
2. Okres gwarancji – 15 %,
3. Doświadczenie wykonawcy – 15 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów, po zsumowaniu punktów uzyskanych za każde kryterium.

Ad. 1. Najwyższą liczbę punktów w kryterium - najniższa cena brutto - (70 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następną oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru:

najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych
Ocena oferty badanej = -------------------------------------------------------------------- x 70 % x 100
cena brutto badanej oferty

Ad. 2. Najwyższą liczbę punktów w kryterium - okres gwarancji - (15 pkt) otrzyma oferta oferująca w której Wykonawca, zaoferuje najdłuższy okres gwarancji.
a) okres gwarancji 60 miesięcy – 15 pkt.,
b) okres gwarancji 48 miesięcy – 10 pkt.,
c) okres gwarancji 36 miesięcy – 5 pkt.,
d) okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.

Ad. 3. Najwyższą liczbę punktów w kryterium – doświadczenie wykonawcy - (15 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy który wykaże, że zaprojektował lub wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dokumentacji projektowej lub zrealizował zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto.
a) Wykonanie jednej dokumentacji projektowych lub zrealizowanie jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia – 0 pkt.,
b) Wykonanie dwóch dokumentacji projektowych lub zrealizowanie dwóch zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia – 5 pkt.,
c) Wykonanie trzech dokumentacji projektowych lub zrealizowanie trzech zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia – 10 pkt.,
d) Wykonanie czterech lub więcej dokumentacji projektowych lub zrealizowanie czterech lub więcej zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia – 15 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie w formie „zaprojektuj i wybuduj” modernizacji systemu kontroli dostępu (SKD) oraz wykonanie systemu rejestracji czasu pracy (RCP) w Sądzie Rejonowym w Zambrowie położonym przy Al. Wojska Polskiego 56 zgodnie z załączonym Programem funkcjonalno-użytkowym - Załącznik nr 17 do SWZ. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest przeprowadzić analizę zagrożeń dla budynku.
2. Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla wykonanych systemów SKD i RCP - zgodnie wytycznymi zawartymi pkt 2.3.3. Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 17 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

42961100-1 - System kontroli dostępu

35123300-5 - System kontroli czasu

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:
1. Najniższa cena brutto – 70 %,
2. Okres gwarancji – 15 %,
3. Doświadczenie wykonawcy – 15 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów, po zsumowaniu punktów uzyskanych za każde kryterium.

Ad. 1. Najwyższą liczbę punktów w kryterium - najniższa cena brutto - (70 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następną oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru:

najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych
Ocena oferty badanej = -------------------------------------------------------------------- x 70 % x 100
cena brutto badanej oferty

Ad. 2. Najwyższą liczbę punktów w kryterium - okres gwarancji - (15 pkt) otrzyma oferta oferująca w której Wykonawca, zaoferuje najdłuższy okres gwarancji.
a) okres gwarancji 60 miesięcy – 15 pkt.,
b) okres gwarancji 48 miesięcy – 10 pkt.,
c) okres gwarancji 36 miesięcy – 5 pkt.,
d) okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.

Ad. 3. Najwyższą liczbę punktów w kryterium – doświadczenie wykonawcy - (15 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy który wykaże, że zaprojektował lub wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dokumentacji projektowej lub zrealizował zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto.
a) Wykonanie jednej dokumentacji projektowych lub zrealizowanie jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia – 0 pkt.,
b) Wykonanie dwóch dokumentacji projektowych lub zrealizowanie dwóch zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia – 5 pkt.,
c) Wykonanie trzech dokumentacji projektowych lub zrealizowanie trzech zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia – 10 pkt.,
d) Wykonanie czterech lub więcej dokumentacji projektowych lub zrealizowanie czterech lub więcej zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia – 15 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie systemu rejestracji czasu pracy (RCP) w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem położonym przy ul. Ludowej 44.
2. Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla wykonanego systemu wskazanego w pkt. 1:

4.2.6.) Główny kod CPV: 35123300-5 - System kontroli czasu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:
1. Najniższa cena brutto – 70 %,
2. Okres gwarancji – 15 %,
3. Doświadczenie wykonawcy – 15 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów, po zsumowaniu punktów uzyskanych za każde kryterium.

Ad. 1. Najwyższą liczbę punktów w kryterium - najniższa cena brutto - (70 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następną oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru:

najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych
Ocena oferty badanej = -------------------------------------------------------------------- x 70 % x 100
cena brutto badanej oferty

Ad. 2. Najwyższą liczbę punktów w kryterium - okres gwarancji - (15 pkt) otrzyma oferta oferująca w której Wykonawca, zaoferuje najdłuższy okres gwarancji.
a) okres gwarancji 60 miesięcy – 15 pkt.,
b) okres gwarancji 48 miesięcy – 10 pkt.,
c) okres gwarancji 36 miesięcy – 5 pkt.,
d) okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.

Ad. 3. Najwyższą liczbę punktów w kryterium – doświadczenie wykonawcy - (15 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy który wykaże, że zaprojektował lub wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dokumentacji projektowej lub zrealizował zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 8 000 zł brutto.
a) Wykonanie jednej dokumentacji projektowych lub zrealizowanie jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia – 0 pkt.,
b) Wykonanie dwóch dokumentacji projektowych lub zrealizowanie dwóch zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia – 5 pkt.,
c) Wykonanie trzech dokumentacji projektowych lub zrealizowanie trzech zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia – 10 pkt.,
d) Wykonanie czterech lub więcej dokumentacji projektowych lub zrealizowanie czterech lub więcej zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia – 15 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, dla wszystkich części postępowania – Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 złotych.
4. Zdolności technicznej i zawodowej – warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi, że:
4.1 dla części III - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 8 000 zł brutto.
4.2 dla części I i II - warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4.2.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto.
4.2.2 dysponuje jedną osobą która posiada świadectwo wpisania na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia,
4.2.3 dysponuje jedną osobą która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,
lub
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,
4.2.4 dysponuje jedną osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót: osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne im uprawnienia w tej specjalności,
lub
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,
4.2.5 zarówno Projektant jak i Kierownik robót muszą być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Wzór oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Od Wykonawców składających ofertę wspólną, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń osobno dla każdego z Wykonawców. Oświadczenie wraz z ofertą winny zostać złożone, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień składania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego
2.1.1 w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP;
- art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 pkt 2 PZP;
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy PZP;
2.1.2 w przypadku urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta:
- art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;
- art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP;
- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP;
2.1.3 informacja z KRK dla podmiotu zbiorowego;
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania dokumentów. Od Wykonawców składających ofertę wspólną, Zamawiający zażąda złożenia informacji osobno dla każdego z Wykonawców,
2.2 oświadczenie Wykonawcy, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Od Wykonawców składających ofertę wspólną, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń osobno dla każdego z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000 złotych,
2. Wykazanie zrealizowanych lub aktualnie realizowanych robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegających na:
2.1 dla części III - wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 8 000 zł brutto.
2.2 dla części I i II – wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto.
Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
3. Dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i wykazać je w dokumencie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Do wykazu Wykonawca dołączy:
3.1 dla części III – nie dotyczy,
3.2 dla części I i II - dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji:
- projektanta - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych
lub
uprawnienia budowlane telekomunikacyjne do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych
- kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne im uprawnienia w tej specjalności, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- kopię świadectwa wpisania na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
4. Od Wykonawców składających ofertę wspólną Zamawiający żąda dokumentów, o których mowa w pkt 1 osobno dla każdego z Wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Formularze cenowe dla oferty składanej:
1.1 dla Części I zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
1.2 dla Części II zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Potwierdzenie wniesienia wadium.
3. W przypadku podpisywania oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę)y niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w taki sam sposób, jak składana jest oferta, przy czym elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego),
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP w przypadkach o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy PZP stanowiący załącznik nr 4 do SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca, nie złoży wraz z ofertą dokumentów opisanych w pkt. 1, 2, 3 i 4 Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenie w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca wnosi wadium w wysokości:
Część I - 3 500 zł
Część II - 7 000 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy bez skutków finansowych:
1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
1.2. w przypadku ograniczenia planu wydatków lub cofnięcia środków finansowych przez jednostkę nadrzędną.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie rozpoczął prac związanych z przedmiotem umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, powstałej po dacie złożenia oferty, czego pomimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

Zobacz inne

Prawo