Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lubartów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00344087/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Miasto Lubartów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa urządzeń medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Lubartów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019388

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 12

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8552273

1.5.8.) Numer faksu: 81 8552016

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@jmlubartow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa urządzeń medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23f51f54-3035-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem:
a) miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl,
b) ePUAPu - adres: /UMLubartow/SkrytkaESP na: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
c) poczty elektronicznej: bzp@umlubartow.pl.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji".

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2) Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na platformie Windows, Mac i Linux .
3) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20,
- Microsoft Edge.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
9) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający;
2) wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres email: iod@umlubartow.pl, lub pisemnie na adres Administratora danych; kontakt: e-mail: iod@umlubartow.pl, tel. 81 8552018;
3) dane osobowe zawarte w ofercie i dokumentach Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny BZP.271.49.2022 na Zakup i dostawę urządzeń medycznych;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania oraz przez okres zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiącego załącznik
do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 z późn. zm.);
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP.
3) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
5) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
7) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.49.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ultrasonografu.
Opis:
a) Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.
b) Regulacja wysokości pulpitu min. 25cm
c) Przetwornik cyfrowy min. 14-bitowy
d) Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej
e) Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 2 200 000
f) Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 3
g) Dynamika systemu min. 250 dB
h) Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu min. 21 cali
i) Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach góra-dół, lewo-prawo
j) Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę Przekątna min. 7”
k) Zakres częstotliwości pracy min. od 3 MHz do 17 MHz.
l) Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 13 000 obrazów
m) Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop)
n) Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie
p) Regulacja głębokości pola obrazowania min. 2 - 40 cm
q) Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 10 s
r) Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów
s) Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 40.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie, odrębnie w odniesieniu odrębnie do każdej części zamówienia:

1. Cena (C) 60% 60 punktów
2. Okres gwarancji jakości (G) 10% 10 punktów
3. Jakość (J) 30% 30 punktów

2) Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P (C) = Cmin/Cbad x Max (C)

gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" (60).
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) W kryterium „Okres gwarancji jakości” oferta otrzyma liczbę punktów:
- za okres gwarancji 24 miesięcy (minimalny okres gwarancji) – 0 pkt,
- za okres gwarancji 25 - 30 miesięcy – 2,0 pkt,
- za okres gwarancji 31 - 36 miesięcy – 4,0 pkt,
- za okres gwarancji 37 - 42 miesięcy – 6,0 pkt,
- za okres gwarancji 43 - 47 miesięcy – 8,0 pkt,
- za okres gwarancji 48 miesięcy i więcej – 10,0 pkt,

Wykonawca w Formularzu oferty wskazuje okres gwarancji jakości dla danego urządzenia (części zamówienia), z zastrzeżeniem, że nie może być on krótszy niż 24 miesięcy. Maksymalny punktowany okres gwarancji jakości to 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę dłuższego, niż 48 miesięcy okresu gwarancji jakości zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy. W przypadku nie wpisania żadnego okresu Zamawiający odrzuci ofertę.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

c) W kryterium „Jakość” oferta w odniesieniu dla danej części zamówienia otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P(J) = Jbad/ JN x MaxJ,
gdzie:
P(J) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Jakość"
JN Największa liczba punktów przyznana ofercie (danej części)
Jbad Liczba punktów przyznana ofercie badanej
MaxJ Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Jakość" (30 pkt).

Punkty za jakość będą przyznawane w oparciu o dołączone przez Wykonawców do ofert wypełnione Tabele parametrów technicznych i eksploatacyjnych dla cz. I - IV, według parametrów określonych w załączniku do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I – IV .
Najwyższą liczbę punktów za kryterium jakości uzyska oferta, która uzyska najlepsze parametry jakościowe w odniesieniu do wymogów określonych przez Zamawiającego. Każdy z ocenianych parametrów, uznany przez Zamawiającego za najkorzystniejszy uzyska wskazaną w załączniku Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I – IV punktację – maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty uzyskają odpowiednio niższą liczbę punktów.
Zamawiający, w celu ustalenia rankingu ofert przyzna punkty na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w Załącznikach do ofert – wypełnionych przez Wykonawców Tabelach parametrów technicznych i eksploatacyjnych.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

d) Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert i oddzielnie dla każdej części zamówienia zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + P(G) + P(J)

gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
P(G) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości”
P(J) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Jakość”

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów dla danej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa respiratora nieinwazyjnego dla wcześniaków, noworodków i dzieci.
Aparat do wspomagania oddechu metodą nieinwazyjną u noworodków, wcześniaków i dzieci, o ergonomicznej konstrukcji. Może być stosowany u dzieci o wadze od 0,5 kg do 30 kg. Wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów (generator z przerzutnikiem strumieni).

4.2.6.) Główny kod CPV: 44611200-8 - Respiratory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie, odrębnie w odniesieniu odrębnie do każdej części zamówienia:

1. Cena (C) 60% 60 punktów
2. Okres gwarancji jakości (G) 10% 10 punktów
3. Jakość (J) 30% 30 punktów

2) Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P (C) = Cmin/Cbad x Max (C)

gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" (60).
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) W kryterium „Okres gwarancji jakości” oferta otrzyma liczbę punktów:
- za okres gwarancji 24 miesięcy (minimalny okres gwarancji) – 0 pkt,
- za okres gwarancji 25 - 30 miesięcy – 2,0 pkt,
- za okres gwarancji 31 - 36 miesięcy – 4,0 pkt,
- za okres gwarancji 37 - 42 miesięcy – 6,0 pkt,
- za okres gwarancji 43 - 47 miesięcy – 8,0 pkt,
- za okres gwarancji 48 miesięcy i więcej – 10,0 pkt,

Wykonawca w Formularzu oferty wskazuje okres gwarancji jakości dla danego urządzenia (części zamówienia), z zastrzeżeniem, że nie może być on krótszy niż 24 miesięcy. Maksymalny punktowany okres gwarancji jakości to 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę dłuższego, niż 48 miesięcy okresu gwarancji jakości zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy. W przypadku nie wpisania żadnego okresu Zamawiający odrzuci ofertę.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

c) W kryterium „Jakość” oferta w odniesieniu dla danej części zamówienia otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P(J) = Jbad/ JN x MaxJ,
gdzie:
P(J) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Jakość"
JN Największa liczba punktów przyznana ofercie (danej części)
Jbad Liczba punktów przyznana ofercie badanej
MaxJ Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Jakość" (30 pkt).

Punkty za jakość będą przyznawane w oparciu o dołączone przez Wykonawców do ofert wypełnione Tabele parametrów technicznych i eksploatacyjnych dla cz. I - IV, według parametrów określonych w załączniku do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I – IV .
Najwyższą liczbę punktów za kryterium jakości uzyska oferta, która uzyska najlepsze parametry jakościowe w odniesieniu do wymogów określonych przez Zamawiającego. Każdy z ocenianych parametrów, uznany przez Zamawiającego za najkorzystniejszy uzyska wskazaną w załączniku Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I – IV punktację – maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty uzyskają odpowiednio niższą liczbę punktów.
Zamawiający, w celu ustalenia rankingu ofert przyzna punkty na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w Załącznikach do ofert – wypełnionych przez Wykonawców Tabelach parametrów technicznych i eksploatacyjnych.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

d) Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert i oddzielnie dla każdej części zamówienia zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + P(G) + P(J)

gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
P(G) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości”
P(J) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Jakość”

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów dla danej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa lampy do fototerapii.
Opis:
Lampa do fototerapii z promiennikiem diodowym LED i oświetleniem ogólnym;
a) Lampa mocowana na statywie jezdnym z regulacją wysokości lampy;
b) Zasilanie elektryczne, pobór mocy max. 40W;
c) Maksimum promieniowania w zakresie 450-480 nm;
d) Natężenie promieniowania w odległości 30 cm min 40 μW/cm2;
e) Efektywne pole naświetlania min. 20 x 30 cm;
f) Intensywność iluminacji wbudowanego oświetlenia światłem białym min. 2000 lx.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33158300-5 - Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie, odrębnie w odniesieniu odrębnie do każdej części zamówienia:

1. Cena (C) 60% 60 punktów
2. Okres gwarancji jakości (G) 10% 10 punktów
3. Jakość (J) 30% 30 punktów

2) Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P (C) = Cmin/Cbad x Max (C)

gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" (60).
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) W kryterium „Okres gwarancji jakości” oferta otrzyma liczbę punktów:
- za okres gwarancji 24 miesięcy (minimalny okres gwarancji) – 0 pkt,
- za okres gwarancji 25 - 30 miesięcy – 2,0 pkt,
- za okres gwarancji 31 - 36 miesięcy – 4,0 pkt,
- za okres gwarancji 37 - 42 miesięcy – 6,0 pkt,
- za okres gwarancji 43 - 47 miesięcy – 8,0 pkt,
- za okres gwarancji 48 miesięcy i więcej – 10,0 pkt,

Wykonawca w Formularzu oferty wskazuje okres gwarancji jakości dla danego urządzenia (części zamówienia), z zastrzeżeniem, że nie może być on krótszy niż 24 miesięcy. Maksymalny punktowany okres gwarancji jakości to 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę dłuższego, niż 48 miesięcy okresu gwarancji jakości zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy. W przypadku nie wpisania żadnego okresu Zamawiający odrzuci ofertę.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

c) W kryterium „Jakość” oferta w odniesieniu dla danej części zamówienia otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P(J) = Jbad/ JN x MaxJ,
gdzie:
P(J) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Jakość"
JN Największa liczba punktów przyznana ofercie (danej części)
Jbad Liczba punktów przyznana ofercie badanej
MaxJ Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Jakość" (30 pkt).

Punkty za jakość będą przyznawane w oparciu o dołączone przez Wykonawców do ofert wypełnione Tabele parametrów technicznych i eksploatacyjnych dla cz. I - IV, według parametrów określonych w załączniku do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I – IV .
Najwyższą liczbę punktów za kryterium jakości uzyska oferta, która uzyska najlepsze parametry jakościowe w odniesieniu do wymogów określonych przez Zamawiającego. Każdy z ocenianych parametrów, uznany przez Zamawiającego za najkorzystniejszy uzyska wskazaną w załączniku Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I – IV punktację – maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty uzyskają odpowiednio niższą liczbę punktów.
Zamawiający, w celu ustalenia rankingu ofert przyzna punkty na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w Załącznikach do ofert – wypełnionych przez Wykonawców Tabelach parametrów technicznych i eksploatacyjnych.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

d) Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert i oddzielnie dla każdej części zamówienia zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + P(G) + P(J)

gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
P(G) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości”
P(J) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Jakość”

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów dla danej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa stanowiska do resuscytacji noworodków.
Opis:
a) Przyłóżkowe stanowisko okołoporodowe do resuscytacji noworodka umożliwiające podparcie dróg oddechowych oraz umieszczenie niemowlęcia na ciepłej platformie, pozostawiając nienaruszoną pępowinę;
b) Zapewnia stabilizację oddechową za pomocą resuscytatora oraz ułatwia optymalne zaciśnięcie pępowiny w celu poprawy transfuzji łożyska;
c) Przyłóżkowe stanowisko okołoporodowe wyposażone jest w: okołoporodową platformą jezdną, system grzewczy, resuscytator noworodkowy, mieszalnik tlen-powietrze, nawilżacz, ssak i uchwyty na dwie butle.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33171200-1 - Przyrządy do resuscytacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie, odrębnie w odniesieniu odrębnie do każdej części zamówienia:

1. Cena (C) 60% 60 punktów
2. Okres gwarancji jakości (G) 10% 10 punktów
3. Jakość (J) 30% 30 punktów

2) Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P (C) = Cmin/Cbad x Max (C)

gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" (60).
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) W kryterium „Okres gwarancji jakości” oferta otrzyma liczbę punktów:
- za okres gwarancji 24 miesięcy (minimalny okres gwarancji) – 0 pkt,
- za okres gwarancji 25 - 30 miesięcy – 2,0 pkt,
- za okres gwarancji 31 - 36 miesięcy – 4,0 pkt,
- za okres gwarancji 37 - 42 miesięcy – 6,0 pkt,
- za okres gwarancji 43 - 47 miesięcy – 8,0 pkt,
- za okres gwarancji 48 miesięcy i więcej – 10,0 pkt,

Wykonawca w Formularzu oferty wskazuje okres gwarancji jakości dla danego urządzenia (części zamówienia), z zastrzeżeniem, że nie może być on krótszy niż 24 miesięcy. Maksymalny punktowany okres gwarancji jakości to 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę dłuższego, niż 48 miesięcy okresu gwarancji jakości zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy. W przypadku nie wpisania żadnego okresu Zamawiający odrzuci ofertę.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

c) W kryterium „Jakość” oferta w odniesieniu dla danej części zamówienia otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P(J) = Jbad/ JN x MaxJ,
gdzie:
P(J) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Jakość"
JN Największa liczba punktów przyznana ofercie (danej części)
Jbad Liczba punktów przyznana ofercie badanej
MaxJ Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Jakość" (30 pkt).

Punkty za jakość będą przyznawane w oparciu o dołączone przez Wykonawców do ofert wypełnione Tabele parametrów technicznych i eksploatacyjnych dla cz. I - IV, według parametrów określonych w załączniku do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I – IV .
Najwyższą liczbę punktów za kryterium jakości uzyska oferta, która uzyska najlepsze parametry jakościowe w odniesieniu do wymogów określonych przez Zamawiającego. Każdy z ocenianych parametrów, uznany przez Zamawiającego za najkorzystniejszy uzyska wskazaną w załączniku Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I – IV punktację – maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty uzyskają odpowiednio niższą liczbę punktów.
Zamawiający, w celu ustalenia rankingu ofert przyzna punkty na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w Załącznikach do ofert – wypełnionych przez Wykonawców Tabelach parametrów technicznych i eksploatacyjnych.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

d) Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert i oddzielnie dla każdej części zamówienia zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Oip = P(C) + P(G) + P(J)

gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
P(G) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości”
P(J) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Jakość”

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów dla danej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakośc

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego o wartości: min. 150 000 zł brutto dla I części zamówienia, min. 50 000 zł brutto dla II części zamówienia, min. 15 000 zł brutto dla III części zamówienia i min. 50 000 zł brutto dla IV części zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do IDW-SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2a do IDW-SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 3 do IDW-SWZ;
b) Wykaz wykonanych dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do IDW-SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga przedłożenia nw. przedmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia - załączonym do SWZ dla części I- IV:
a) Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających do stosowania w obrocie medycznym na rynku polskim (np. deklaracja zgodności wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używanie lub inny dokument równoważny – określone w ustawie z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 186 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
b) Katalogi (prospekty) oraz materiały informacyjne w języku polskim wraz z zaznaczeniem części zamówienia, której dotyczy.
c) Karty techniczne gotowych wyrobów medycznych - wystawione przez producenta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających do stosowania w obrocie medycznym na rynku polskim (np. deklaracja zgodności wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używanie lub inny dokument równoważny – określone w ustawie z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 186 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
b) Katalogi (prospekty) oraz materiały informacyjne w języku polskim wraz z zaznaczeniem części zamówienia, której dotyczy.
c) Karty techniczne gotowych wyrobów medycznych - wystawione przez producenta.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Przedmiotowe środki dowodowe: szczegółowo określone w pkt 11 ppkt 19) lit. a) - c) SWZ;
3) Oświadczenia, o których mowa w pkt 11.1) SWZ;
4) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 13.3) SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Zobowiązanie, o których mowa w pkt 13.4) SWZ (jeżeli dotyczy);
6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
8) Tabele parametrów technicznych i eksploatacyjnych oferowanych urządzeń medycznych, oddzielnie dla każdej części zamówienia, według wzorów zamieszczonych w załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie:
- dla części 1: dostawa ultrasonografu – 2 300,00 PLN,
- dla części 2: dostawa respiratora dla noworodków – 700,00 PLN,
- dla części 3: dostawa lampy do fototerapii – 200,00 PLN,
- dla części 4: dostawa stanowiska do resuscytacji noworodków – 800,00 PLN.
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. 310, 836 i 1572).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
w PKO BP SA: IBAN PL96 1020 3147 0000 8402 0102 7978,
Kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.1) SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 11.1) SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
− w pkt. 11.1) b) SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku;
− w pkt. 11.1) a) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę, która może nastąpić w każdym czasie;
2) zaniechania produkcji określonego sprzętu, zmiany numeru katalogowego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do podpisania aneksu jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia
w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie;
3) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT; zmiana będzie dotyczyła wynagrodzenia za części umowy jeszcze niezrealizowane, co do których Wykonawca nie pozostaje w zwłoce. W takim przypadku zmianie ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie, nie wymaga formy aneksu;
4) w przypadku zmiany nr katalogowego lub nazwy własnej produktu objętego umową Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego;
5) gdy zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności w dniu zawarcia umowy
(w szczególności wojna, ataki terrorystyczne, epidemia lub inne zdarzenia uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy).
6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,
8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu,
9) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w zakresie wynikającym z tych przepisów.

Pozostałe zmiany umowy opisane są w par. 12 Wzoru umowy - cz. II SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-22 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

Zobacz inne

Prawo