Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Golub-Dobrzyń, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00344088/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa 92 fabrycznie nowych laptopów, 19 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych z monitorem, 6 fabrycznie nowych tabletów, 27 fabrycznie nowych routerów mobilnych z internetem LTE – Granty PPGR”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118589

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.4.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.uggolub-dobrzyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344088

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00337479/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany treści załącznika nr 4 tj. opisu przedmiotu zamówienia. Podczas publikacji postępowania omyłkowo załączono nieaktualny załącznik.
W związku z tym na stronie internetowej prowadzonego postępowania zostanie udostępniony poprawiony wzór załącznika.
Pozostałe załączniki do SWZ pozostają bez zmian.

Zobacz inne

Prawo