Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kamieniec Ząbkowicki, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00344180/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18
obręb Kamieniec Ząbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych - zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718449

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ząbkowicka

1.4.2.) Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-230

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 729 057 841

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kamienieczabkowicki.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kamienieczabkowicki.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344180

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00343308/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Przed zmianą:
https://portal.smartpzp.pl/kamienieczabkowicki/public/postepowanie?postepowanie=33501399

Po zmianie:
https://portal.smartpzp.pl/kamienieczabkowicki/public/postepowanie?postepowanie=33511259

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Szczegółowe informacje zawierają Programy funkcjonalno-użytkowe (PFU), SWZ oraz pozostała załączona dokumentacja dostępna za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/kamienieczabkowicki/public/postepowanie?postepowanie=33501399

Po zmianie:
Szczegółowe informacje zawierają Programy funkcjonalno-użytkowe (PFU), SWZ oraz pozostała załączona dokumentacja dostępna za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/kamienieczabkowicki/public/postepowanie?postepowanie=33511259

Zobacz inne

Prawo