Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00344251/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa wynosów radiowych do sterowania radiostacjami firmy Jotron

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140886771

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wieżowa 8

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-147

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pansa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zapewnienie służby żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarzadzanie przepływem ruchu lotniczego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344251

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00329014/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-14 10:30

Po zmianie:
2022-09-19 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-14 11:30

Po zmianie:
2022-09-19 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-13

Po zmianie:
2022-10-18

Zobacz inne

Prawo