Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Brwinów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00344278/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Budowa instalacji fotowoltaicznej pod potrzeby działalności szkoleniowej i bieżącej w siedzibie Centrali w Brwinowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrala w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Oddział w Poznaniu, Oddział w Radomiu,Oddział w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015900539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pszczelińska 99

1.5.2.) Miejscowość: Brwinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.brwinow@cdr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cdr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznej pod potrzeby działalności szkoleniowej i bieżącej w siedzibie Centrali w Brwinowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-713e4d4f-32ae-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344278

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00071827/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby działalności szkoleniowej i bieżącej w siedzibie Centrali w Brwinowie oraz Oddziału Centrum w Radomiu (zamówienie udzielane w częściach)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym
składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się drogą elektroniczną - przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający, zwanej dalej:
„Platformą” lub „Systemem” – dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania
pod adresem: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej: zamowienia.brwinow@cdr.gov.pl.
2. Przez Platformę należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem
zamówień publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert,
oświadczeń i innych dokumentów.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie,
tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji
w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
22. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie
podpisu elektronicznego:
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji
wpieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji
1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz
obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny
platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga
to uprawnień administracyjnych na komputerze.
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska są na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
1) administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego (zwane dalej „CDR”) z siedzibą w Brwinowie
(05-080) przy ul. Pszczelińskiej;
2) w CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@cdr.gov.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74-76 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78-79 Ustawy Pzp;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy
Pzp;
7) posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz
otrzymania ich kopii;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność oceny oferty
i zawarcia umowy;
11) Administrator danych nie mam zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
1) administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego (zwane dalej „CDR”) z siedzibą w Brwinowie
(05-080) przy ul. Pszczelińskiej;
2) w CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@cdr.gov.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74-76 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78-79 Ustawy Pzp;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy
Pzp;
7) posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz
otrzymania ich kopii;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność oceny oferty
i zawarcia umowy;
11) Administrator danych nie mam zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CB.DAG.26.108.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 620000 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 286000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Głównym przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej pod potrzeby działalności
szkoleniowej i bieżącej w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Centrali w Brwinowie,
tj.: wykonanie instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji stalowej, posadowionej na nieruchomości Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pod adresem: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, stanowiącej
działkę ewidencyjną o nr 299/7, w tym dostawa, roboty instalacyjne i uruchomienie instalacji
fotowoltaicznej o mocy 49,68 kWp.
2. Dodatkowymi przedmiotami zamówienia stanowiącymi integralną część całości działania jest wykonanie
całej wymaganej instalacji elektrycznej, okablowania, montaż urządzeń towarzyszących, inwerterów,
falownika, rozdzielnic DC, AC, układów zabezpieczeń oraz ładowarki pojazdów elektrycznych o mocy
22KW oraz magazynu energii o pojemności 2x4,8-5,8KW.
3. Integralną częścią działania jest przyłączenie przez wykonawcę wykonanej instalacji do istniejącej sieci
energetycznej oraz zgłoszenia jej do operatora energetycznego wraz z wykonaniem całej dokumentacji
zgłoszeniowej.
4. Szczegółowy opis techniczny i wykonawczy zamówienia zawiera Dokumentacja Projektowa, obejmująca:
Program Funkcjonalno-Użytkowy, Szczegółową Specyfikację Techniczną, Przedmiar Robót oraz rysunki
techniczne - będąca załącznikiem i integralną częścią SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą
całkowitą liczbę punktów obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o wyżej
podane kryterium wyboru, wg następującego wzoru: Oferta najkorzystniejsza = C + T.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w ww. zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada wiedzę i doświadczenie łącznie w postaci:
a) 3- letniego doświadczenia w podobnych dostawach oraz
b) min. 2 dostaw instalacji o mocy nie mniejszej niż 30KWp wykonanych lub wykonywanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
3) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w ww. zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia
nie niższą niż 500 000,00 zł obejmującą pełny zakres prac wchodzących w wykonywanie instalacji
fotowoltaicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł
wraz z polisą należy złożyć dokument potwierdzający opłacenie składki/składek.
2) Wypełniony Załącznik nr 4 do SWZ stanowiący Wykaz doświadczenia i dostaw wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokument określający zasady reprezentacji oraz osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty),
a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, dodatkowo także pełnomocnictwo (oryginał lub
kopia potwierdzona notarialnie) określające zakres umocowania podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

2000

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) brak podstaw wykluczenia musi spełniać każdy Wykonawca z osobna;
b) warunki udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, w warunkach i na podstawie art. 455 ust. 1-2 Ustawy Pzp oraz w sposób i na warunkach
określonych w PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający – dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-20

Zobacz inne

Prawo