Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Hajnówka, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00344408/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIAT HAJNOWSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont drogi powiatowej nr 1602B Morze- Zbucz-Czyże-Klejniki-Gorodczyno-Janowo-Gradoczno-Doratynka w kierunku drogi wojewódzkiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT HAJNOWSKI

1.2.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658580

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Aleksego Zina 1

1.4.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.4.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.7.) Numer telefonu: (85) 683 20 01

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdphajnowka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Administracja drogami publicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344408

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00338749/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
1.1 wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SWZ], oraz kosztorysy ofertowe [dotyczące poszczególnych odcinków oraz kosztorys zbiorczy]

1.2 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy spółek cywilnych, konsorcjów);
1.3 pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub poświadczania zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (jeżeli dotyczy);
1.4 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 266 w zw. z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) – wg załącznika nr 5 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z dokumentów dołączonych do oferty powinno wynikać umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo ogólne umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniach, w tym zawierania umów w zakresie zamówień publicznych (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie: spółki cywilnej, konsorcjum).

Po zmianie:
1.1 wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SWZ], oraz kosztorys ofertowy [zbiorczy]

1.2 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy spółek cywilnych, konsorcjów);
1.3 pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub poświadczania zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (jeżeli dotyczy);
1.4 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 266 w zw. z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) – wg załącznika nr 5 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z dokumentów dołączonych do oferty powinno wynikać umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo ogólne umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniach, w tym zawierania umów w zakresie zamówień publicznych (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie: spółki cywilnej, konsorcjum).

Zobacz inne

Prawo