Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00344503/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników do diagnostyki boreliozy, COVID-19 i alergii met. ELISA i BLOT wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego ZOZ Nr 2 w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690685006

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fredry 9

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-005

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 178509047

1.5.8.) Numer faksu: +48 178538394

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zoz2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz2.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników do diagnostyki boreliozy, COVID-19 i alergii met. ELISA i BLOT wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego ZOZ Nr 2 w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4531f1d-3290-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004907/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa odczynników do diagnostyki boreliozy, COVID-19 i alergii met. ELISA i BLOT wraz z dzierżawą sprzętu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zoz2rzeszow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zoz2rzeszow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty należy sporządzić w języku
polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej.
2. Ofertę, pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
3. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link:
https://zoz2rzeszow.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
4. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego,
opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ2-PN-13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do diagnostyki boreliozy, COVID-19 i alergii met. ELISA i BLOT wraz z dzierżawa sprzętu:
1) dzierżawą analizatora do testów ELISA z oprogramowaniem,
2) dzierżawą zestawu komputerowego i skanera do odczytu wyników z programem do elektronicznej oceny wyników,
3) dzierżawą półautomatu do testów paskowych.
dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie na okres 24 miesięcy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ pn. „Formularz asortymentowo-cenowy”.
2. Wykaz przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1 do SWZ stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Obowiązuje pełny asortyment wymieniony w Załączniku Nr 1 do SWZ. Brak jednego asortyment z któregokolwiek załącznika spowoduje odrzucenie oferty.
3. Realizacja zakupu odbędzie się na podstawie częściowych zamówień w formie pisemnej i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zamawiającego określającego asortyment i ich wielkość w terminie zgodnym z terminarzem zamówień i dostaw lub w określonym terminie dostawy zamówień.
4. Oferent dostarcza odczynniki na własny koszt i ryzyko do Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Fredry 9, Budynek A – poziom 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę spośród ofert (niepodlegających odrzuceniu), która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna (jakość)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Dokumenty potwierdzające, że oferowane odczynniki/materiały laboratoryjne zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, tj. Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE.
b) Dokumenty potwierdzające, że analizatory będące przedmiotem dzierżawy zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, tj. Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

Uwaga: W przypadku gdy oferowane produkty nie są wyrobami medycznymi należy złożyć stosowne oświadczenie i wskazać, których produktów to dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Dokumenty potwierdzające, że oferowane odczynniki/materiały laboratoryjne zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, tj. Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE.
b) Dokumenty potwierdzające, że analizatory będące przedmiotem dzierżawy zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, tj. Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

Uwaga: W przypadku gdy oferowane produkty nie są wyrobami medycznymi należy złożyć stosowne oświadczenie i wskazać, których produktów to dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik.
2 Formularz oferty.
3 Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 1 do SWZ, który stanowi jej integralną część;
UWAGA! W przypadku nie dołączenia do Oferty Formularza asortymentowo-cenowego, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
4 Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa.
5 Oświadczenie dot. zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy.
6 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ – jeżeli dotyczy.
7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8 Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
2) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w ust. 1 i 2, składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek dotyczący
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, warunki dotyczące wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia spełnione są w sposób określony w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy PZP.
5. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wraz z
ofertą składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały szczegółowo określone we wzorze umowy, który stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (Załącznik do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem platformy Marketplanet OnePlace, zgodnie z zaleceniami określonymi w Roz. X SWZ. Wejście na platformę poprzez link: https://zoz2rzeszow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-20

Zobacz inne

Prawo