Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Inowrocław, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00344574/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Inowrocław

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Inowrocław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Ratuszowa 36

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@inowroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7295e54-3297-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021736/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.271.1.45.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, wymienionych w załącznikach nr 1a i 1b do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), z podziałem na I i II kolejność zimowego utrzymania dróg oraz utrzymanie interwencyjne polegające na zapewnieniu przejezdności dróg, ich odśnieżania i likwidacji śliskości, w sposób ciągły, do czasu likwidacji skutków zimy.
Uruchomienie wykonywania usług utrzymania zimowego dróg zleca Zamawiający drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy (lub w pilnych przypadkach telefonicznie, co niezwłocznie zostanie potwierdzone e-mailem). W zleceniu określa się kolejność dróg do odśnieżania i likwidacji śliskości.
Zlecenie wykonania określonych usług wydają, w godzinach od 7:30 do 15:30, wyznaczeni pracownicy Wydziału Dróg i Transportu Urzędu Miasta Inowrocławia, natomiast w godzinach od 15:30 do 7:30 oraz w dni wolne od pracy zlecenia wydaje dyżurny Straży Miejskiej, telefonicznie, co potwierdza niezwłocznie e-mailem.
Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia do usuwania śniegu i oblodzeń z jezdni dróg:
- wyznaczonych do I kolejności zimowego utrzymania – w terminie nie dłuższym niż 2-godzinny, licząc od chwili otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego,
- wyznaczonych do II kolejności zimowego utrzymania – niezwłocznie, tj. nie dłużej niż 0,5 godz., po zakończeniu prac na jezdniach I kolejności zimowego utrzymania,
- z dróg interwencyjnego zimowego utrzymania - niezwłocznie po wykonaniu prac dla I i II kolejności odśnieżania.
2. Likwidacja śliskości jezdni – odbywa się przy użyciu soli (chlorek sodu suchy NaCl lub zwilżony solanką) solanki oraz mieszanki piasku i soli (użyte materiały powinny być zgodne z rozporządzeniem z dnia 27 października 2005 r. Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być użyte na drogach publicznych oraz ulicach i placach) Dz.U. nr 230 poz. 1960 ;
w przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, wykonawca będzie zobowiązany posypać solą lub polać solanką miejsca newralgiczne takie jak: strome podjazdy, łuki, skrzyżowania, przystanki autobusowe, parkingi, przejścia dla pieszych;
szerokość posypywania powinna obejmować 90% rzeczywistej szerokości nawierzchni jezdni, liczonej od osi jezdni do prawego krawężnika oraz od krawężnika do krawężnika w przypadku jezdni jednokierunkowej; prędkość pojazdu przy posypywaniu – 30 km/h.
3. Odśnieżanie jezdni:
a) szerokość odśnieżania obejmuje całą szerokość jezdni łącznie z zatokami przystankowymi;
b) szerokość odśnieżania roboczego jednego pasa jezdni jednym pługiem nie może być mniejsza od 2,5 m, co w przypadku pługów pracujących w zespole daje wielokrotność szerokości odśnieżanego pasa jezdni; prędkość pojazdu przy odśnieżaniu – 15 km/h;
c) dokładne ręczne odśnieżanie przy prawym krawężniku, aby odkryć studzienki odwadniające;
d) w razie potrzeby ręczne odśnieżanie całej szerokości przejścia dla pieszych i spryzmowanie śniegu na miejscu;
e) w okresie występowania zwiększonych opadów śniegu należy mechanicznie oczyszczać obsługiwane ulice, jak również usuwać śnieg koparką i pryzmować na miejscu;
f) wywóz śniegu (na teren Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej) może odbyć się wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego (drogą elektroniczną ).

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) zapewnienie łączności z Zamawiającym telefonicznej i poprzez e-mail;
2) utrzymywanie środków transportowych, sprzętu i osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w stanie gotowości umożliwiającej przystąpienie w wymaganym czasie do usuwania śniegu i śliskości na drogach oraz prowadzenie działań na drogach w sposób nieprzerwany do czasu likwidacji skutków zimy; ;
3) wyposażenie kierowców i operatorów sprzętu w telefony komórkowe oraz środki do ręcznego odśnieżania i usuwania śliskości (łopaty, piasek, sól);
4) dbałość o stałe zapewnienie przejezdności ulic w ramach powierzonych mu zadań, bezwzględne reagowanie na zmianę warunków pogodowych poprzez informowanie o tym fakcie Zamawiającego;
5) okazywanie, na żądanie zamawiającego, atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania materiałów używanych do zimowego utrzymania dróg;
6) sporządzanie raportów o stanie dróg informujących, jakie drogi i o której godzinie zostały odśnieżone w ciągu minionej doby oraz jaki jest aktualny stan nawierzchni dróg wchodzących w zakres umowy, a także na których drogach pracuje sprzęt;
raporty należy składać Zamawiającemu w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, między godz. 7.30 a 9.00, e-mailem lub pisemnie (raporty przesłane w poniedziałki dotyczyć będą sobót i niedziel, a dotyczące dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy należy przesyłać następnego dnia roboczego).
5. Zamawiający w trakcie umowy może kontrolować (w obecności przedstawiciela Wykonawcy ) należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. Niewykonanie zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nałożeniem kary umownej w wysokości 5% wartości brutto nienależycie wykonanych określonych( pokontrolnych) usług.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług (zakres jak w zamówieniu podstawowym ), na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o wartości nieprzekraczającej 272 000,00 zł netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji dla I kolejności zimowego utrzymania (przystąpienie do usuwania śniegu i oblodzeń z jezdni)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, przez co należy rozumieć odśnieżanie dróg i usuwanie z nich oblodzeń w sposób ciągły, przez co najmniej jeden sezon zimowy, w terenie miejskim;
b) dysponują co najmniej:
- 3 samochodami o ładowności 10-15 Mg,
- 3 piaskarkami ciągnikowymi,
- 3 solarkami,
- 3 pługami lemieszowymi,
- 3 ładowarkami oraz innym niezbędnym sprzętem do wykonania usług zimowego utrzymania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda złożenia odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy Pzp;
2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
3) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza;
4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców;
5) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w następujących przypadkach i zakresie:
1) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia (w tym zmiana wysokości podatku VAT),
2) zwiększenia liczby dróg do zimowego utrzymania, w przypadku przejęcia przez Prezydenta Miasta zarządzanie innymi drogami (powiatowymi, wojewódzkimi, krajowymi),
3) zmian ilościowych poszczególnych usług zimowego utrzymania dróg, w ramach maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego (cena ofertowa),
4) zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania określone dla nich przez Zamawiającego w SWZ; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą równoważne z ocenianym doświadczeniem osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w ofercie wykonawcy;
5) zamawiający wprowadzi zmiany w sposobie i organizacji wykonywania usług utrzymania zimowego dróg,
6) działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
7) zmiany terminów wykonania przedmiotu zamówienia ze względów organizacyjnych (przez Zamawiającego);
8) utrudnień spowodowanych stanem epidemii w kraju, które miały wpływ na :
- ograniczony czas pracy pracowników,
- ograniczenie dostępu do pracowników,
- przemieszczanie się ludzi i sprzętu,
- wykonywanie części usług przez podwykonawców, jeżeli opóźnienia były spowodowane okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-21 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do 15.04.2023 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, w zależności od warunków atmosferycznych.

Zobacz inne

Prawo