Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Studzienice, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00344581/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Studzienice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzonka w celu dojazdu do gruntów rolnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Studzienice

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Studzienice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979559

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kaszubska

1.5.2.) Miejscowość: Studzienice

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-143

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598216607

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@studzienice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.studzienice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzonka w celu dojazdu do gruntów rolnych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-808b48f2-328e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002617/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzonka w celu dojazdu do gruntów rolnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia_publiczne@studzienice.pl.
8. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Studzienice, realizujący zadania przez Urząd Gminy Studzienice z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, 77-143 Studzienice;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Studzienice jest Pan Witold Wiśniewski, kontakt: witold.wisniewski@cbi24.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzonka w celu dojazdu do gruntów rolnych” nr RI.271.11.2022.NJ;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w postępowania z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.11.2022.NJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzonka dz. ew. nr 42/3, 77/2, 73, 112 w celu dojazdu do gruntów rolnych w ramach projektu „Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie przebudowy drogi na trzech odcinkach łącznej długości L=871mb, zlokalizowanych na działkach ew. nr 42/3, 73, 77/2, 112 obręb Prądzonka 0006:
o odcinek I w km 0+000 - 0+718,4 jezdnia asfaltowa na długości L= 718,4mb, szerokości 4,0m z dwoma poszerzeniami drogi do 5,0m;
o odcinek II w km 0+000 – 0+062 jezdnia z kostki betonowej na długości L = 62,0mb, szerokości 4,0 i 4,5m;
o odcinek III w km 0+000 – 0+090,6 jezdnia z kostki betonowej na długości L = 90,6mb, szerokości 3,0m.
a) Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; rozbiórka elementów dróg; przepusty kablowe na liniach energetycznych);
b) Roboty ziemne (wykonanie wykopów w gruncie I-V kategorii; wykonanie nasypów);
c) Roboty odwodnieniowe (studnie chłonne);
d) Podbudowa (koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża; połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową; podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem);
e) Nawierzchnie:
1. nawierzchnie poboczy należy wykonać obustronnie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
2. nawierzchnia z betonu asfaltowego - odcinek I oraz zjazd w km 0+385,1 - warstwa ścieralna;
3. nawierzchnia z betonu asfaltowego - odcinek I oraz zjazd w km 0+385,1 - warstwa wiążąca i wyrównawcza;
4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej- odcinek II i III oraz zjazdy;
5. zabezpieczenie przed spękaniami.
f) Elementy ulic (krawężniki betonowe);
g) Elementy bezpieczeństwa (oznakowanie pionowe);
h) inne elementy ujęte w dokumentacji projektowej i projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o poniższe
kryteria:
Cena (C) – 60 %
Okres udzielonej gwarancji (G) – 40 %
Punkty przyznane za kryterium: „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C – ilość punktów = (najniższa oferowana cena brutto)/(cena brutto oferty ocenianej) x 100 x 60%
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z
realizacją przedmiotu zamówienia.
Punkty przyznane za kryterium: „Okres udzielonej gwarancji” będą liczone następująco:
G – okres udzielonej gwarancji = (długość gwarancji w badanej ofercie)/(najdłuższa gwarancja wśród
ocenianych ofert) x 100 x 40%.
Uwaga: maksymalny uwzględniany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy; na potrzeby oceny ofert, w
przypadku ofert z okresem gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy, do ich oceny zostanie przyjęty okres
60 miesięcy gwarancji. Minimalny okres gwarancji oferty wynosi 24 miesiące - oferty z okresem
gwarancji poniżej 24 miesięcy zostaną odrzucone.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowy, budowy lub remontu drogi o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy zł).
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika budowy i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VII niniejszej SWZ Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według Załącznika nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI niniejszej SWZ:

a) Wykaz wykonanych robót budowalnych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale VII pkt. 2 podpunkt 4)b) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowalne wykonają poszczególni wykonawcy – oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Szczegółowe warunki zostały określone z SWZ rozdziale XXI, pkt. 4

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo