Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00344849/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
OBSŁUGA SEKRETARIATU MEDYCZNEGO W MIEJSKIM SZPITALU ZESPOLONYM W OLSZTYNIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510650890

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Niepodległości 44

1.4.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 10-045

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.olsztyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.olsztyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344849

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00341574/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez zamawiającego i dotyczą szczegółowych warunków udziału w postępowaniu
1.zdolności technicznej lub zawodowej – wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem dokumentów wykonał należycie co najmniej 1 usługę, która odpowiada rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. usługę obsługi sekretariatu medycznego o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł .

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez zamawiającego i dotyczą szczegółowych warunków udziału w postępowaniu
1.zdolności technicznej lub zawodowej – wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem dokumentów wykonał należycie co najmniej 1 usługę, która odpowiada rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. usługę obsługi sekretariatu medycznego o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł .

Zobacz inne

Prawo