Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olszanica, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00344856/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy artykułów ogólnospożywczych do Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384899520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olszanica 222

1.5.2.) Miejscowość: Olszanica

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-722

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134617460

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: odk_olszanica@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy artykułów ogólnospożywczych do Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9f852a0-3334-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070946/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawy artykułów ogólnospożywczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci: miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/ - "Formularz do
komunikacji", ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal - "Formularz do komunikacji", poczty elektronicznej – e-mail: odk_olszanica@sw.gov.pl , z zastrzeżeniem, że złożenie oferty przez wykonawcę następuje wyłącznie
za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz "Formularz do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem "Formularza do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem "Formularza do komunikacji" jako załączniki.
6. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami oraz składania dokumentów elektronicznych przez wykonawców (innych niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adresy e-mail: odk_olszanica@sw.gov.pl; sebastian.ukleja@sw.gov.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
7. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, Olszanica 222, 38-722 Olszanica, reprezentowany przez Komendanta ośrodka;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, Olszanica 222, 38-722 Olszanica, pocztą elektroniczną na adres e-mail: odk_olszanica@sw.gov.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [1];
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2];
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych do Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, w ilości i asortymencie podanym w załączniku nr 4 do SWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy). Dostawy artykułów ogólnospożywczych do Ośrodka
Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy odbywać się będą z częstotliwością jednej dostawy w tygodniu w godzinach 8.00 – 13.00 z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt.
1. CPV 03212213-6 Groch łuskany połówki W ilości 75 kg.
2. CPV 03221210-1 Fasola biała "Jaś". W ilości 75 kg.
3. CPV 15331400-1 Groszek konserwowy. W ilości 25 kg.
4. CPV 03221260-6 Grzyby suszone Podgrzybek. W ilości 5 kg.
5. CPV 15331110-1 Koncentrat barszczu czerwonego W ilości 25 litrów.
6. CPV 15891000-0 Żurek. Żur naturalny, pasteryzowany, W ilości 75 kg.
7. CPV 15331110-1 Seler konserwowy. W ilości 50 kg.
8. CPV 15331135-2 Pieczarki marynowane całe. W ilości 50 kg.
9. CPV 15331400-1 Kukurydza konserwowa. W ilości 85 kg.
10. CPV 15331400-1 Chrzan tarty. W ilości 25 kg.
11. CPV 15331420-7 Pomidory krojone bez skórki, W ilości 60 kg.
12. CPV 15331420-7 1 Pomidor suszony w oleju. W ilości 25 kg.
13. CPV 15331425-2 Koncentrat pomidorowy 30%. W ilości 75 kg.
14. CPV 15331464-7 Fasola konserwowa czerwona. W ilości 50 kg.
15. CPV 15331500-2 Ogórek konserwowy. W ilości 150 kg.
16. CPV 15331500-2 Papryka konserwowa. W ilości 125 kg.
17. CPV 15411100-3 Olej rzepakowy W ilości 400 litr.
18. CPV 15614100-6 Ryż biały – Ryż paraboliczny długoziarnisty. W ilości 125 kg.
19. CPV 15613000-8 Kasza jęczmienna. W ilości 75 kg.
20. CPV 15613000-8 Kasza gryczana. W ilości 25 kg.
21. CPV 15623000-1 Mąka ziemniaczana. W ilości 25 kg.
22. CPV 15898000-9 Drożdże świeże. W ilości 3 kg.
23. CPV 15811300-9 Ciasto francuskie. W ilości 30 kg.
24. CPV 15811300-9 Tortilla W ilości 50 kg.
25. CPV 15851100-9 Makaron nitki. W ilości 45 kg.
26. CPV 15851100-9 Makaron spaghetti. W ilości 50 kg.
27. CPV 15851100-9 Makaron – różne rodzaje (świderki, kokardki, wstążki, rurki). W ilości 150 kg.
28. CPV 15831200-4 Cukier biały. W ilości 375 kg.
29. CPV 15861000-1 Kawa rozpuszczalna, naturalna 100%. W ilości 20 kg.
30. CPV 15861100-2 Kawa naturalna. W ilości 25 kg.
31. CPV 15864100-3 Herbata expresowa – torebki ze sznureczkiem. W ilości 30 kg.
32. CPV 15613311-1 Płatki czekoladowe W ilości 30 kg.
33. CPV 15613311-1 Płatki kukurydziane. W ilości 15 kg.
34. CPV 15831600-8 Miód porcjowany Miód pszczeli nektarowy wielokwiatowy. W ilości 40 kg.
35. CPV 15831600-8 Miód naturalny. Miód pszczeli nektarowy wielokwiatowy. W ilości 15 kg.
36. CPV 15842200-4 Krem do smarowania pieczywa. W ilości 40 kg.
37. CPV 15332290-3 Dżem porcjowany. W ilości 40 kg.
38. CPV 15831200-4 Cukier puder. W ilości 13 kg.
39. CPV 15830000-5 Cukier wanilinowy W ilości 4 kg.
40. CPV 03111300-5 Słonecznik łuskany. W ilości 9 kg.
41. CPV 15332410-1 Morele suszone. W ilości 15 kg.
42. CPV 15332410-1 Śliwki suszone kalifornijskie. W ilości 15 kg.
43. CPV 03222315-4 Żurawina. W ilości 8 kg.
44. CPV 03222115-2 Rodzynki. W ilości 15 kg.
45. CPV 15800000-6 Kwasek cytrynowy spożywczy. W ilości 3 kg.
46. CPV 15332400-8 Ananas w syropie W ilości 100 kg.
47. CPV 15870000-7 Liść laurowy suszony. W ilości 2 kg.
48. CPV 15870000-7 Ziele angielskie W ilości 2 kg.
49. CPV 15870000-7 Papryka mielona. W ilości 5 kg.
50. CPV 15870000-7 Papryka wędzona. W ilości 3 kg.
51. CPV 15871100-5 Ocet spirytusowy 10%. W ilości 10 litr.
52. CPV 15871110-8 Ocet jabłkowy. W ilości 8 litr.
53. CPV 15871210-9 Sos sojowy. W ilości 8 litr.
54. CPV 15872400-5 Sól jodowana spożywcza. W ilości 115 kg.
55. CPV 15872100-2 Pieprz czarny mielony. W ilości 3 kg.
56. CPV 15872100-2 Pieprz kolorowy ziarnisty. W ilości 2 kg.
57. CPV 15872100-2 Pieprz ziołowy. W ilości 2 kg.
58. CPV 15872100-2 Pieprz cytrynowy. W ilości 2 kg.
59. CPV 03221120-3 Czosnek granulowany. W ilości 5 kg.
60. CPV15331110-1 Cebula prażona. W ilości 4 kg.
61. CPV 15872300-4 Tymianek. W ilości 2 kg.
62. CPV 15872300-4 Zioła prowansalskie W ilości 2 kg.
63. CPV 15870000-7 Majeranek W ilości 2 kg.
64. CPV 15872300-4 Bazylia. W ilości 2 kg.
65. CPV 15872300-4 Estragon. W ilości 1 kg.
66. CPV 15872300-4 Lubczyk. W ilości 5 kg.
67. CPV 15872300-4 Rozmaryn. W ilości 1 kg.
68. CPV 15872500-6 Imbir mielony. W ilości 2 kg.
69. CPV 15872300-4 Cząber. W ilości 1 kg.
70. CPV 15872300-4 Oregano. W ilości 2 kg.
71. CPV 15870000-7 Curry. W ilości 2 kg.
72. CPV 15870000-7 Kurkuma. W ilości 1 kg.
73. CPV 15872300-4 Kminek mielony. W ilości 2 kg.
74. CPV 15872300-4 Kminek - całe ziarno kminku. W ilości 2 kg.
75. CPV 15899000-6 Proszek do pieczenia. W ilości 1 kg.
76. CPV 15872300-4 Soda oczyszczona. W ilości 2 kg.
77. CPV 15872300-4 Gorczyca ziarna. W ilości 1 kg.
78. CPV 15872000-1 Gałka muszkatołowa mielona. W ilości 1 kg.
79. CPV 15871270-7 Przyprawa do kurczaka. W ilości 5 kg.
80. CPV 15871270-7 Przyprawa w proszku do potraw. W ilości 20 kg.
81. CPV 15891500-5 Przyprawa do zup w płynie. W ilości 20 kg.
82. CPV 15871230-5 Ketchup. Keczup jednorazowy w saszetkach o wadze 10g-15g. W ilości 45 kg.
83. CPV 15871250-1 Musztarda. Musztarda jednorazowa w saszetkach o wadze 10g-15g. W ilości 45 kg
84. CPV 15871273-8 Majonez. W ilości 200 kg.
85. CPV 15842220-0 Wafelek w czekoladzie. W ilości 1500 szt.
86. CPV 15842220-0 Baton czekoladowy. W ilości 1500 szt.
87. CPV 15842300-5. Ciastka. W ilości 50 kg.
88. CPV 15842000-2 Cukierki czekoladowe. W ilości 50 kg.
89. CPV 15612500-6 Paluszki. W ilości 50 kg.
90. CPV 15981000-8 Naturalna woda mineralna niegazowana/gazowana 1,50 litra. W ilości 400 litr.
91. CPV 15243000-3 Makrela w oleju. W ilości 25 kg.
92. CPV 15240000-2 Makrela w sosie pomidorowym. W ilości 25 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ.
2. Pełnomocnictwa upoważniające do złożenia oferty – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest załączenie do oferty pełnomocnictwa, w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale i opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp, w tym zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany przepisów stawki podatkowej VAT, przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny brutto a cena netto pozostanie bez zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

Zobacz inne

Prawo