Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ziębice, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00344923/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Ziębice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁONECZNEJ W HENRYKOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ziębice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718478

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Ziębice

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748163851

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ziebice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ziebice.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁONECZNEJ W HENRYKOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c595b405-3007-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018585/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Henrykowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c595b405-3007-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób komunikowania się
zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie:
a) z ustawą Pzp. lub
b) rozporządzeniem Prezesa RM z dn. 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.z 2020 poz. 2452).
- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
3) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4) Maks. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5) Minim. wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące
specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy link
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
6) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze
wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32)7788999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia Zam-cy dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.publiczne@ziebice.pl (nie dotyczy składania ofert).
8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM z
dn. 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
2. Zamawiający na podstawie art. 66 ustawy Pzp. wymaga złożenia oferty przy pomocy interaktywnego formularza ofertowego udostępnionego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
3. W-ca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym ) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
4. Maks. łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
5. Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ziębice z siedzibą Urząd Miejski w Ziębicach ul. Przemysłowa 10, 57-
220Ziębice.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ziębice jest Pani Amelia Sołtysiak email:iod@ziebice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c)RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy a także o okres roszczeń wynikających z umowy(np. okres gwarancji, rękojmi za wady) a także okres archiwizacji
dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia2011
roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 r., Nr 14, poz. 67) 5 lat;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;3. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane
osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę,
której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2
RODO.
Szczegółowe informacje zawarto w dziale XXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem art. 19 ust. 3 ustawy Pzp . oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa(www.uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Słonecznej w Henrykowie wraz z budową miejsc postojowych oraz wykonaniem podjazdu do remizy OSP.
3) Lokalizacja inwestycji Obręb 0007 Henryków – działki nr 235, nr 262 oraz 65/9.
4) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową składającą się z dwóch opracowań:
a) opracowanie nr 1 - dokumentacja projektowa pn. „Remont drogi gminnej oraz przebudowa łącznika ul. Słonecznej w Henrykowie”,
b) opracowanie nr 2 – dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej i remont podjazdu do budynku remizy OSP w Henrykowie”.
5) Zakres robót obejmuje:
a) Wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku od drogi powiatowej
do łącznika – 1260 m2 (od km 0+007,08 do km 0+266,59) - zgodnie
z opracowaniem nr 1, oraz przy budynku OSP w ilości 727 m2 – zgodnie
z opracowaniem nr 2 . Łączna ilość nawierzchni asfaltowej: 1987 m2;
b) Wykonanie wzdłuż ul. Słonecznej chodnika (przy budynkach Nadleśnictwa Henryków) oraz wjazdy (wszystkie zjazdy lewostronne w kilometrażu od km 0+007,08 do km 0+266,59) z kostki kamiennej w łącznej ilości 265,00 m2 – zgodnie z rys nr 1 i nr 2 - zgodnie z opracowaniem nr 1;
c) Wykonanie skrzyżowania prawostronnego z drogą gminna na działce nr 65/9 (km 0+227,86) – zgodnie z opracowaniem nr 1;
d) Wykonanie zjazdu lewostronnego o szerokości 4,5 m w km 0+303,43 (w osi jezdni) – zgodnie z opracowaniem nr 1;
e) Wykonanie ośmiu miejsc parkingowych przy budynku nr 5 – 100,00 m2
z kostki kamiennej – zgodnie z opracowaniem nr 2;
f) Wymianę nawierzchni wraz z podbudową wjazdu do remizy OSP – 184,50 m2
z kostki betonowej – zgodnie z opracowaniem nr 2;
g) Wykonanie odwodnienia kanalizacji deszczowej przy budynku remizy OSP
– z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm w ilości ok. 52 mb, studzienka systemowa o średnicy 315-425 mm – zamknięcie rurą teleskopową, studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu;
h) Wykonanie regulacji istniejących wpustów, zasuw i studzienek.
6) W ramach zadania należy wykonać:
a) prace przygotowawcze,
b) rozebranie istniejącej nawierzchni,
c) wykonanie koryta pod miejsca postojowe i podjazd do remizy OSP,
d) wykonanie kanalizacji deszczowej,
e) ustawienie krawężników,
f) wykonanie podbudowy,
g) wykonanie nawierzchni.
7) Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania następujących prac zawartych
w opracowaniu nr 1:
a) przebudowy chodników i zjazdów prawostronnych od km 0+007,08 do km 0+399,36;
b) przebudowy ciągu pieszego na działce nr 65/9;
c) przebudowy łącznika od km 0+046,42 do km 0+338,47;
d) budowy miejsc parkingowych lewostronnych pomiędzy km 0+303,43 do km 0+338,47;
Wyżej wymieniony zakres został wykonany wcześniej lub nie jest przedmiotem aktualnego zamówienia.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje przebudowy jezdni od km 0+266,59 do km 0+ 399,36;
8) Odwodnienie drogi następować będzie poprzez istniejące wpusty uliczne i kanalizację deszczową.
9) Wykonawca podczas przebudowy nawierzchni jezdni (frezowania i układania nawierzchni asfaltowej), ma obowiązek prowadzić prace w sposób umożliwiający komunikację w ciągu ul. Słonecznej. Zamawiający informuje że aktualnie prowadzone są roboty budowlane zawiązane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 395 w Henrykowie. Sugeruje się aby termin rozpoczęcia prac związanych z remontem nawierzchni asfaltowej (jezdni) nastąpił po 01.04.2023r. (tzn. po zakończeniu prac na w/w drodze wojewódzkiej).
10) Wykonawca na własny koszt wykona projekt organizacji ruchu tymczasowego, uzyska zatwierdzenie projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a następnie wykona oznakowanie zgodnie z w/w projektem.
11) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wywiezie gruz oraz inne odpady do utylizacji. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze zużytą podczas robót energią elektryczną , wodą oraz za odprowadzone ścieki.
12) Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę geodezyjną inwestycji
a po zakończeniu prac wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
13) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń DWKZ – Decyzji nr 517/2022 r. z dnia 4 maja 2022 roku oraz Decyzji nr 1086/2020 z dnia 2 września 2020 roku, w szczególności do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.
14) Teren, na którym ma zostać zrealizowana przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze obserwacji archeologicznej dla średniowiecznej wsi w granicach nowożytnego siedliska wraz z obszarem zespołu pocysterskiego. Wobec tego
w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z zamierzeniem, Wykonawca, stosownie do art. 31 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obowiązany jest pokryć koszty badań archeologicznych oraz wykonać niezbędną dokumentację konserwatorską. Badania archeologiczne wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosownie do przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych zobowiązany jest
do uzyskania pozwolenia o którym mowa powyżej.
15) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 11 do SWZ
w tym:
a) dokumentacja projektowa;
b) STWiORB;
c) przedmiar robót;
d) decyzje DWKZ;
e) kryteria w celu oceny równoważności.
2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane
na okres minimum 36 miesięcy.
Okres udzielonej gwarancji zależy od wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
3. Ewentualne wskazanie w dokumentach zamówienia stanowiących opis przedmiotu zamówienia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi - nie ma na celu naruszenia art. 16 Pzp. oraz art. 99 ust. 4 Pzp, ale w szczególności służy realizacji art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp.
Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 Pzp. Zamawiający wskazuje, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia określonym opisem zawartym w dokumentach zamówienia lub
równoważnym.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentach zamówienia. W tym celu zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
Szczegółowe informacje zawarto w dziale IV pkt 5 SWZ.
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.:
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:ziemnych, przygotowawczych, wykończeniowych, brukarskich, wykonania odwodnienia, wykonania nawierzchni – prace wykonywane przez tzw. pracowników fizycznych, określa wymóg zatrudnienia osób wykonujących te czynności na umowę o pracę. zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy,
Szczegółowe postanowienia zawarto w dziale IV pkt 6 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie odrębnej umowy zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp. Zamówienia mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, o wartości 50% wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, która to wartość została uwzględniona przy ustaleniu wartości zamówienia i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy określają w szczególności, jakie roboty budowlane zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych robót. Podstawą do wszczęcia negocjacji będą średnie ceny w cennikach np. INTERCENBUD SEKOCENBUD dla województwa, w którym roboty budowlane są wykonywane obowiązujące w danym kwartale a także ceny wskazane w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
a) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
- braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust . 1 pkt 4 ustawy Pzp.
- braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz 835).

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 1 - 4 ustawy Pzp.;

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje warunku.

b) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje warunku.

c) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie precyzuje warunku.


d) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Zdolność zawodowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie/przebudowie/remoncie drogi, placu lub parkingu o nawierzchni asfaltowej bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1 000,00 m2.

Zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu sumował roboty o określonej przez zamawiającego wartości tak aby łącznie wykazać minimalną wartość.

- Zdolność techniczna
- - osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje:

- Kierownikiem budowy - 1 (jedna) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie do kierowania robotami budowlanymi.
- Archeologiem – 1 (jedną) osobą, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 400 dni brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenie liczone jest za faktyczny okres wykonywanych prac. W przypadku pokrywania się okresów wykonywanych prac doświadczenie nie sumuje się.

Jednocześnie osoby spełniające powyższy warunek to również osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Wszystkie wskazane osoby powinny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między zamawiającym a wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia.

2. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej oraz zdolności technicznej dopuszcza się łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia/ nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego.
1) Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia brak podstaw do wykluczenia.
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., - wg wzoru załącznika nr 6 do SWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp., przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w pkt 1 ppkt 1 lit. b dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp., potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

2) Podmiotowe środki dowodowe dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa
w pkt 1 ppkt 1 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
b) Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. a) myślnik pierwszy powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Pkt 1 ppkt 2 lit. b stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego.
1) Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujące podmiotowe środki dowodowe:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne odpowiednie dokumenty;
(Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz
robót budowlanych, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.).
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru załącznika nr 8 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Możliwość zastąpienia podmiotowych środków dowodowych odpowiednim zaświadczeniem o wpisie do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą:
1) zgodnie z ust. 1 par. 12;
2) zgodnie z ust. 3 par. 12;
- rozporządzenia MRPiT z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
2. Inne dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą.
1) Oferta, - na ofertę składa się:
a) Interaktywny formularz ofertowy udostępniony na Platformie e-Zamówienia zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”;
2) Pełnomocnictwo/a jeśli czynności zostały dokonane przez pełnomocnika;
3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami działu XI SWZ;
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
5) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Inne dokumenty lub oświadczenia, których może żądać zamawiający:
1) W sytuacji, gdy wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył pełnomocnictwa wadliwe Zamawiający
może na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. wezwać do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie. Pełnomocnictwo wymagane jest w szczególności w przypadku osoby działającej w imieniu wykonawcy, działającej
w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. lub działającej w imieniu podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby. Co do zasady pełnomocnictwo/a składa się wraz z ofertą lub z pierwszym oświadczeniem lub dokumentem, do którego pełnomocnictwo jest wymagane. Forma pełnomocnictw: Zgodnie z art.99 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.
Pełnomocnictwo sporządza się w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie elektroniczne poświadczenie zgodności z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) zamawiający może żądać pełnomocnictwa lub innych dokumentów w przypadku ustanowienia pełnomocnika zgodnie z
par. 13 rozporządzenia MRPiT z dnia 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych).
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2-4 wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6.Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały zawarte w dziale XI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo.
2. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem.
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę (np. umowa konsorcjum) zawierającej, co najmniej:
1) wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum, jako partner kierujący (lider), który będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.
2) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy jak też dochodzenia roszczeń z rękojmi za Wady lub gwarancji od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku o którym mowa w pkt 5 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z wzorem załącznika nr 12 do SWZ.
7. Szczególne sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie:
zgodnie z sekcją V 5.4 ogłoszenia o zamówieniu w treści pkt 2.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp. oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w par. 17 wzoru umowy. Ze względu na
ograniczoną liczbę znaków ogłoszenia należy odnieść się do wzoru umowy.
2. Postanowienia, które stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Istotność zmiany umowy zamawiający będzie rozpatrywał biorąc pod uwagę art. 454 ust. 2 ustawy Pzp .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego na Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dowody tymczasowo zastępujące wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Do oferty w postępowaniu wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru załącznika nr 1 do SWZ,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 2
do SWZ,
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) zgodnie z wzorem załącznika nr 3 do SWZ,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1-3 , także:
 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ oraz wzoru załącznika nr 3 do SWZ tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawcy złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 dotyczące podwykonawców (nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby, o których mowa w art. 118 ustawy Pzp) w celu wykazania wobec nich braku podstaw
do wykluczenia.
2. 2. Środki naprawcze (self cleaning): wykonawca nie podlega wykluczeniu
w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zobacz inne

Prawo