Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00345022/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa serwisowania pogwarancyjnego w zakresie przeglądów i napraw urządzeń firmy Olympus

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

1.2.) Oddział zamawiającego: SPSK-2

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288900

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

1.4.2.) Miejscowość: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 70-111

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: e.koladynska@spsk2-szczecin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2-szczecin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345022

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00334918/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Posiadają doświadczenie w realizacji usług podobnych:
- by wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie w trybie ciągłym przez czas nie krótszy niż 12 miesięcy, co najmniej jednej usługi głównej, której przedmiotem była/jest usługa napraw i przeglądów technicznych urządzeń będących przedmiotem umowy o wartości co najmniej 120.000,00 zł brutto
b) Dysponują lub będą dysponować osobami:
- co najmniej 1 pracownikiem, który:
• będzie świadczył usługi w zakresie serwisowania sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia,
• odbył szkolenie z serwisowania powyższego sprzętu (imienny certyfikat),
• posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie min. 12 miesięcy pracy w zakresie serwisowania sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia.
UWAGA: Osoba wskazana w załączniku będzie realnie uczestniczyć w realizacji zamówienia!!!

Po zmianie:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Posiadają doświadczenie w realizacji usług podobnych:
- by wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie w trybie ciągłym przez czas nie krótszy niż 12 miesięcy, co najmniej jednej usługi głównej, której przedmiotem była/jest usługa napraw i przeglądów technicznych urządzeń będących przedmiotem umowy o wartości co najmniej 120.000,00 zł brutto
b) Dysponują lub będą dysponować osobami:
- co najmniej 1 pracownikiem, który:
• będzie świadczył usługi w zakresie serwisowania sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia,
• odbył szkolenie z serwisowania powyższego sprzętu (imienny certyfikat),
• posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie min. 12 miesięcy pracy w zakresie serwisowania sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia.
UWAGA: Osoba(y) wskazana(e) w załączniku będzie(będą) realnie uczestniczyć w realizacji zamówienia!!!
Jeżeli jeden pracownik nie posiada szkolenia z serwisowania powyższego sprzętu, Wykonawca może wykazać się większą ilością pracowników, tak aby wszystkie wskazane osoby łącznie posiadały szkolenie z serwisowania sprzętu będącego przedmiotem zamówienia!!!

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-14 09:00

Po zmianie:
2022-09-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-14 09:05

Po zmianie:
2022-09-20 09:05

Zobacz inne

Prawo