Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Przeworsk, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00345035/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiat Przeworski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór konserwatorski przy pracach remontowo – konserwatorskich branży kolejowej przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów” – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Przeworski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900252

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 10

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starosta@powiatprzeworsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatprzeworsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór konserwatorski przy pracach remontowo – konserwatorskich branży kolejowej przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów” – Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49844c75-333a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345035

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023246/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Nadzór konserwatorski przy pracach remontowo – konserwatorskich branży kolejowej przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów” – Etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,99499,05ad02e1ecb6957d5882cd13fb67ca75.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,99499,05ad02e1ecb6957d5882cd13fb67ca75.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy Przetargowej:
1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 10 i nowsze , Edge
b) Google Chrome,
c) Mozilla Firefox,
d) Opera,
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Przeworski.
• we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych Wykonawca może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Jagiellońska 10, 37 – 200 Przeworsk lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@powiatprzeworsk.pl.
• firmą podprzetwarzącą dane jest Platforma Zakupowa Logintrade, którego operatorem jest LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-644 Warszawa, ul. Polna 48/11.
• dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy Pzp;
• dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; W przypadku gdy zamówienie publiczne będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji

dokumentów.
• obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane,
• wykonawca na podstawie art.15 RODO posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych;
• wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
• wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
- na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art.6 ust.1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3. Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679 RODO:
• na podstawie art. 16 RODO wykonawca posiada prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
• na podstawie art. 18 RODO wykonawca posiada prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.272.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór konserwatorski przy pracach remontowo – konserwatorskich w branży kolejowej przy realizacji zadnia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy- Dynów”– Etap II.

2. Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru konserwatorski w zakresie branży kolejowej przy obiektach zabytkowych.

3. Zakres rzeczowy nadzorowanych prac konserwatorskich wynika z dokumentacji dostępnej na stronie internetowej po linkiem https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,87204,743f07e24d92c7693ffe8009689e52cd.html

4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 840) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

5. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
1) reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji prac konserwatorskich poprzez sprawowanie nadzoru konserwatorskiego, w tym kontroli zgodności prowadzonych prac z dokumentacją oraz z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prac;
2) ustalanie szczegółowego toku postępowania podczas komisji konserwatorskich;
3) sporządzenie dokumentacji z przebiegu prac (2 egz.) - jeden z egzemplarzy dokumentacji zostanie przekazany Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków;
4) zapobieganie, w toku realizacji prac konserwatorskich, zagrożeniom dla zabytku, w szczególności związanym pośrednio lub bezpośrednio z jakimkolwiek naruszeniem substancji zabytku, mogącym spowodować uszczerbek dla jego wartości lub autentyczności;
5) współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego powołanym przez Zamawiającego;
6) rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzenia prac konserwatorskich, ewentualnie inicjowanie spotkań w ramach bieżących potrzeb lub w przypadku wystąpienia spornych kwestii albo innych problemów wymagających rozwiązania;
7) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego z wykonawcą prac;
8) dojazd (we własnym zakresie i na własny koszt) i pobyt w miejscu realizacji nadzorowanych prac konserwatorskich, w liczbie niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru konserwatorskiego; wymagana jest obecność (wizyta) minimum jeden raz w ciągu dwóch tygodni, a także każdorazowo na żądanie Zamawiającego - w sprawach niecierpiących zwłoki; wizyty odbyte w ciągu tego samego dnia, niezależnie od ich liczby, traktowane będą jako jedna wizyta;
9) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonania prac konserwatorskich oraz o odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą prac;
10) weryfikacja oraz zatwierdzenie i odbiór dokumentacji z prowadzonych prac konserwatorskich
11) sprawdzanie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę prac do odbiorów częściowych wykonanych etapów prac konserwatorskich oraz do odbioru końcowego zadania w zakresie dotyczącym zagadnień konserwatorskich;
12) uczestniczenie w odbiorach przy pracach zanikających lub ulegających zakryciu oraz w odbiorach częściowych wykonanych etapów prac konserwatorskich oraz w odbiorze końcowym zadania;
13) sprawdzanie poprawności rozliczeń wykonanych i odebranych prac konserwatorskich zgodnie z umową z wykonawcą prac, w szczególności: czynności kontrolne oraz weryfikacja wartości wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym;
14) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji prac konserwatorskich;
15) uczestniczenie w terminach wskazanych przez Zamawiającego w przeglądach w okresie trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę prac oraz kontrolowanie usunięcia ujawnionych wad;
16) w przypadku wystąpienia po zakończeniu realizacji prac konserwatorskich, kwestii spornych dotyczących zagadnień konserwatorskich pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą prac, uczestniczenie w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie tych kwestii, w tym uczestniczenie w spotkaniach, sporządzanie opinii w niezbędnym zakresie, weryfikacja dokumentów itp., przez cały okres udzielonej przez wykonawcę prac gwarancji i rękojmi.

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, ponieważ charakter czynności, jakie w ramach zamówienia mają być wykonywane przez osoby wykonujące samodzielną funkcję nie wymaga ich wykonywania w ramach stosunku zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 k.p.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ad.1) dla kryterium ,,Cena” – waga 60 %
Kryterium ,,Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Liczba punktów w będzie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

cena brutto najniższa spośród ofert
niepodlegającej odrzuceniu
Ilość punktów = -------------------------------- x 60 pkt
cena brutto badanej oferty

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.


Ad.2) dla kryterium „Doświadczenie zawodowe osoby przewidzianej do pełnienia nadzoru konserwatorskiego – waga 40%
Ocenie podlegać będzie dodatkowe doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia do pełnienia nadzoru konserwatorskiego, o której mowa w Rozdz. VI ust.2 SWZ.

W ramach tego kryterium, Zamawiający oceniać będzie liczbę usług przy zabytkach techniki podczas realizacji których osoba przewidziana do pełnienia nadzoru konserwatorskiego pełniła lub pełni nadzór konserwatorski lub wykonywała usługi polegające na sporządzeniu opinii konserwatorskiej lub opracowania konserwatorskiego lub studium wartości kulturowej lub studium konserwatorskiego lub badania konserwatorskiego lub badania architektonicznego. Zamawiający przyzna następującą ilość punktów zgodnie z poniższym, za wykazanie:
1 usługi - 5 pkt
2 usług - 10 pkt
3 usług – 15 pkt
4 usług - 20 pkt
5 usług – 25 pkt
6 usług - 30 pkt
7 usług - 35 pkt
8 usług i więcej – 40 pkt
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby przewidzianej do pełnienia nadzoru konserwatorskiego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis warunku udziału:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia, będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która pełnić będzie nadzór konserwatorski, posiadającą:
- ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji zabytków albo ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku architektura oraz
- co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pełnieniu, co najmniej jednej usługi nadzoru konserwatorskiego przy zabytku techniki jakim jest linia kolejowa.

Przez 12-miesięczne doświadczenie zamawiający rozumie usługę realizowaną w ramach jednej umowy. Nie dopuszcza się sumowania usług w ramach odrębnych umów/zamówień/zleceń celem uzyskania wymaganego okresu doświadczenia.

Uwaga:
Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunku udziału określonego powyżej, poprzez wskazanie osoby, która uzyskała wykształcenie i tytuł zawodowy oraz nabyła doświadczenie zawodowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych wart. 37 h ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lub która posiada kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp - wg wzoru załącznika nr 6 do SWZ.

Z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz.835) zwana również ,,Ustawą sankcyjną”
Zamawiający dokona weryfikacji podstaw wykluczenia, w zakresie art. 7 ust.1 Ustawy sankcyjnej na podstawie oświadczeń własnych Wykonawcy. Zamawiający może także dokonać weryfikacji podstaw wykluczenia w zakresie art. 7 ust.1 Ustawy sankcyjnej na podstawie wykazów, o których mowa w Ustawie sankcyjnej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru załącznika nr 3 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
1) formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
2) wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie, o którym mowa składa odpowiednio;
• wykonawca,
• każdy ze wspólników konsorcjum Wykonawców (w przypadku składania oferty wspólnej), oraz każdy ze wspólników spółki cywilnej,
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
• w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa, także oświadczenie, zgodne w treści z Załącznikiem Nr 2A do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
3) pełnomocnictwo – W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i podpisania oferty w jego imieniu wystawione na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje notariusz lub mocodawca.
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,- jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA;
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna wymagany warunek za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie albo jeżeli Wykonawcy spełnia go łącznie.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku, dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ
Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
7) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków.
8) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie i okolicznościach wynikających szczegółowo § 9 projektu umowy tj.;
1. zmian terminu wykonania umowy, poprzez dopuszczenie przedłużenia terminu wykonania umowy, skrócenia terminu wykonania umowy oraz ewentualne wstrzymanie usług w okolicznościach wskazanych szczegółowo § 9 ust. 1 pkt 1 projektu umowy
2. Zmian zakresu obowiązków Wykonawcy w okolicznościach wskazanych szczegółowo § 9 ust. 2 pkt 2 projektu umowy
3. Zmian podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy: w okolicznościach wskazanych szczegółowo § 9 ust. 2 pkt 3 projektu umowy
4. Zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach wskazanych szczegółowo § 9 ust. 2 pkt 4 projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,99499,05ad02e1ecb6957d5882cd13fb67ca75.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-21 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi z dniem zawarcia umowy.
2. Czynności związane z pełnieniem nadzoru konserwatorskiego zostaną podjęte z dniem rozpoczęcia prac objętych nadzorowaną inwestycją i trwać będą do zakończenia ich realizacji tj. odbioru końcowego wykonanych robót.
3. Planowany termin zakończenia nadzorowanych robót – do dnia 15.08.2023r.
4. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie nie krótszym niż do dnia odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych.
5. Przedłużenie terminu realizacji nadzorowanego zadania będzie stanowić podstawę do zmiany okresu realizacji zamówienia w drodze aneksu do umowy.
Uwaga:
Wskazanie terminu oznaczonego datą uzasadnione jest przewidzianym terminem zakończenia realizacji nadzorowanych robót objętych dofinansowaniem zewnętrznym z RPO WP 2014-2020 i koniecznością zakończenia inwestycji w terminie.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia:
1) pełnomocnictwa, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
2) kopii umowy regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
3) dokument potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie konserwacji zabytków albo ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku architektura.

Zobacz inne

Prawo