Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zgierz, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00345196/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA I ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ NA STANOWISKACH SPECJALISTYCZNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.2.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101067256

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Konstantynowska 85

1.4.2.) Miejscowość: Zgierz

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.7.) Numer telefonu: 261442002

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 31wog.zp@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345196

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00339145/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 10:30

Po zmianie:
2022-09-20 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 10:40

Po zmianie:
2022-09-20 10:40

Zobacz inne

Prawo