Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wodzisław Śląski, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00345312/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Miasto Wodzisław Śląski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Wodzisław Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6471277603

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogumińska 4

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@wodzislaw-slaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw-slaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d4e7a7d-2e83-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027159/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup sprzętu komputerowego dla UM oraz zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu CYFROWA GMINA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,98811,1f6d8266256335395784bab7590248bc.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,98811,1f6d8266256335395784bab7590248bc.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,98811,1f6d8266256335395784bab7590248bc.html oraz poczty elektronicznej wskazanej w rozdziale I sekcja 1 (w szczególnie uzasadnionych przypadkach). Każda inna forma komunikacji obarczona jest ryzykiem nie dotarcia na czas do Zamawiającego.
2. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym
3. Szczegóły dotyczące komunikacji zostały opisane w Rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego. Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt IOD możliwy jest poprzez: kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta – pok. 207, 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4B, adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl, lub pod nr tel. 32 459 05 72. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowy zakres, tryb postępowania, nazwa i numer zadania znajduje się
w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ściśle określonym
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. W przypadku zamówień publicznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych okres przechowywania i postępowania z dokumentacją szczegółową określają umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest bezpośrednio Pani/pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ww. ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; -prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu : -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 3 RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP-I.271.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionego sprzętu komputerowego:
- Zestaw komputerowy 1 - 142 szt.
- Zestaw komputerowy 2 - 30 szt.
- Monitor - 120 szt.
- Laptop - 10 szt.

Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne kable przyłączeniowe oraz elementy montażowe niezbędne do uruchomienia całego dostarczanego sprzętu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydajność procesora

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość podłączenia dwóch monitorów

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Monitor z wbudowaną kamerą z mikrofonem wspierającym VOIP

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie serwisu oferowanych urządzeń. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do SWZ.

2. Dla zestawu komputerowego 1 – 142 szt.
Certyfikaty i standardy:
1) dokument poświadczający, że oferowany zestaw jest produkowany przez Producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001 lub równoważny,
2) dokument/deklaracja poświadczający, że oferowany komputer stacjonarny jest produkowany zgodnie z normami CE (znak CE oznacza, że produkt spełnia wymogi dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które obowiązują w Unii Europejskiej) lub równoważny,
3) certyfikat TCO (TCO Certified) dla oferowanego zestawu komputerowego lub równo-ważny,
4) potwierdzenie spełnienia przez Producenta kryteriów środowiskowych, w tym zgodność z dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych lub równoważny,

Dla monitora EPEAT min. Silver.
TUV Eye Comfort (lub minimum certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego).

3. Dla zestawu komputerowego 2 – 30 szt.
Certyfikaty i standardy:
1) dokument poświadczający, że oferowany zestaw jest produkowany przez Producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001 lub równoważny,
2) dokument/deklaracja poświadczający, że oferowany komputer stacjonarny jest produko-wany zgodnie z normami CE (znak CE oznacza, że produkt spełnia wymogi dot. bezpie-czeństwa i ochrony zdrowia, które obowiązują w Unii Europejskiej) lub równoważny,
3) certyfikat TCO (TCO Certified) dla oferowanego zestawu komputerowego lub równo-ważny,
4) potwierdzenie spełnienia przez Producenta kryteriów środowiskowych, w tym zgodność z dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych lub równoważny

Dla monitora EPEAT min. Silver.
TUV Eye Comfort (lub minimum certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego).

4. Dla monitora – 120 szt.
Certyfikaty i standardy:
- ENERGY STAR
- EPEAT Silver
- TUV Eye Comfort (lub minimum certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego)
- TCO Certified min 8.0
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.

5. Dla laptopa – 10 szt.
Certyfikaty i standardy:
- Oferowany laptop musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemem operacyjnym Windows oferowanym wraz z zestawem, aktualny na dzień składania oferty.
Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na stronie: https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
Wykonawca musi podać wszystkie wymagane dane, aby Zamawiający mógł jednoznacznie i bez przeszkód zweryfikować zgodność z Microsoft WHCL)
- Deklaracja zgodności CE lub równoważne.
- Certyfikat EPEAT co najmniej na poziomie Silver.
- Norma EnergyStar 8.0 - komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org lub inny dokument od producenta sprzętu potwierdzający spełnianie przez oferowany sprzęt wymaganej normy.
- Oferowane laptopy muszą być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001.
- Odporność konstrukcji laptopa sprawdzona zgodnie z MIL-STD-810H – należy załączyć raport z testów wykonanych zgodnie z normą.
- Oferowany laptop musi spełniać normę TCO 8.0

Pozostałe zapisy dotyczące przedmiotowych środków dowodowych znajdują się w SWZ Rozdział II pkt.7.

Powyższe certyfikaty powinny być złożone w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym i przetłumaczone na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w SWZ, Rozdział II pkt.7 o ile Wykonawca nie złożył ich z ofertą bądź złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 2),
3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ
w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
5) Uzupełniony załącznik do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w zakresie potwierdzenia spełnienia parametrów minimalnych poprzez wpisanie oferowanych parametrów. Nie dołączenie (brak) załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty.
6) Uzupełniony zgodnie z instrukcją, załącznik do SWZ - Formularz cenowy.
7) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie serwisu oferowanych urządzeń. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do SWZ.
8) Certyfikaty, dokumenty/deklaracje wymienione w Rozdziale II pkt 7 SWZ.
Dopuszcza się uzupełnienie certyfikatów, dokumentów/deklaracji wymienionych w Rozdziale II pkt 7 SWZ.
9) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

Zapisy pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zapisy pkt. 1) i pkt 2) oraz powyższy, stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (o ile został sformułowany) zostanie spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa
w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli wszyscy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 4.2 i 4.3 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,98811,1f6d8266256335395784bab7590248bc.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

Zobacz inne

Prawo