Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Otwock, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00345316/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017471611

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Sołtana 7

1.4.2.) Miejscowość: Otwock

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.7.) Numer telefonu: 22 718 00 92

1.4.8.) Numer faksu: (22)718 02 57

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zuop.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuop.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345316

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00337403/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 12:30

Po zmianie:
2022-09-16 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 13:00

Po zmianie:
2022-09-16 13:00

Zobacz inne

Prawo