Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00345334/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
04990 „Rewitalizacja terenu dawnego kąpieliska Na Niski Łąkach – kontynuacja. Budowa brakujących odcinków trasy pieszo-rowerowej od Żabiej Ścieżki do Krzywej Grobli”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020568529

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ofiar Oświęcimskich 36

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-059

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345334

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00345319/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.13. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.14. Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane

Przed zmianą:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
2. Zakres prac objętych zamówieniem podobnym znajduje się Części II SWZ.
3. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikającymi ze wzoru umowy dla zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

Po zmianie:

Zobacz inne

Prawo