Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00345545/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 80 kompletów (lewe + prawe) przedłużonych lusterek do pojazdów Ford Transit 2021r. typu DOKA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi-kzgw@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 80 kompletów (lewe + prawe) przedłużonych lusterek do pojazdów Ford Transit 2021r. typu DOKA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83f2e628-3344-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068742/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.45 Dostawa 80 sztuk lusterek zewnętrznych z przedłużonymi ramionami do samochodów Ford Transit (plandeka).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.wody.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy jest
nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla
Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZGW/KOT/184/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

lusterka 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 34330000-9 - Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34211300-9 - Nadwozia do pojazdów do transportu towarów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

lusterka 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 34330000-9 - Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34211300-9 - Nadwozia do pojazdów do transportu towarów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 121. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

par. 4 wzoru umowy:

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy:
1) zmiany wysokości jednostkowych cen brutto dostarczanego asortymentu oraz odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 2, w przypadku zmiany stawki podatku VAT – w takim wypadku do wynagrodzenia netto zastosowanie znajdzie obowiązująca stawka podatku VAT. Przy czym zmiana może polegać zarówno na
zwiększeniu cen jednostkowych, jak i na ich zmniejszeniu w przypadku, gdy stawka podatku VAT ulegnie obniżeniu;
2) zmiany dostarczanych produktów w stosunku do oferty złożonej przez Wykonawcę, w przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy pojawi się na rynku produkt o lepszych parametrach i bardziej adekwatny do potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że musi on spełniać co najmniej wymagania podstawowe zawarte w załączniku nr 2 do Umowy – Opis
przedmiotu zamówienia, a jego zamiana nie będzie skutkowała zwiększeniem wynagrodzenia ani wydłużeniem terminu realizacji Umowy.
3. Zmiana Umowy zgodnie z ust. 2 pkt 1 powyżej nastąpić może z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego na podstawie pisemnego wniosku, do którego Zamawiający lub Wykonawca zobowiązuje się ustosunkować bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku drugiej Stronie.
4. Wykonawca, składając wniosek o zmianę Umowy na podstawie ust. 2 pkt 1 powyżej, zobowiązany jest w tym celu przedstawić szczegółowe pisemne uzasadnienie zawierające wyliczenia w zakresie wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku zmiany na podstawie ust. 2 pkt 2 powyżej Wykonawca ma obowiązek wykazać w pisemnym wniosku, że
parametry nowego proponowanego produktu są zgodne z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w załączniku nr 2 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia oraz oświadczyć, że ich zamiana nie będzie skutkowała zwiększeniem wynagrodzenia i/lub wydłużeniem terminu
realizacji Umowy.
5. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 1 powyżej wejdzie w życie po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej, w odniesieniu do zamówień składanych po jego zawarciu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA.
Termin dostawy przedmiotu zamówienia (pkt. 4.2.10 ogłoszenia) stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie zadeklarowanym w Formularzu oferty.

UWAGA.
Oprócz podstaw wykluczenia wynikających z art. 108 i/lub 109 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę na podstawie:
1. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229), zgodnie z którym wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlega wykonawca, który będzie realizować przedmiot zamówienia z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów
lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności
bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym
mowa w lit. a); lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających
w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b);
- w tym dostawców, podwykonawców lub innych podmiotów, na których
zdolnościach polega wykonawca, w przypadku gdy na te podmioty przypadać
będzie ponad 10% wartości zamówienia;
2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zgodnie
z którym wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
podlega wykonawca:
a) który jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego
na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105
i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

Zobacz inne

Prawo