Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Białystok, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00345556/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Zambrowie (podział budynku)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600048

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młynowa 29

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-404

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.bialystok@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Zambrowie (podział budynku)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4635dc6-3267-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345556

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00249073/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Zambrowie (podział budynku)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe warunki zostały określone w SWZ. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową, dostępną pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus
Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy zakupowej. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) w module E-learning, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych
przedstawiamy poniższe informacje.
W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku
informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w
szczególności:
• wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5,
01-748 Warszawa;
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich
sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
− listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
− przez e-mail: ODO@zus.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy ;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie. Treść oświadczenia
została zawarta w pkt. 3.7 Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 010000.271.5.2022-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zambrowie zlokalizowany jest w dwóch budynkach połączonych wspólną klatką schodową. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych związanych z przebudową, podziałem i modernizacją budynku Inspektoratu ZUS w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3a. W zakresie prac przewidziana jest modernizacja obejmująca w różnym stopniu wszystkie kondygnacje nowej części budynku wraz z termomodernizacją i przebudową dachu oraz dostosowanie jej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, a także zagospodarowanie terenu przy nowej części budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Odtworzona zostanie klatka schodowa w starej części budynku. Nowa część budynku zostanie oddzielona od starej części ścianą oddzielenia pożarowego, tak aby stara część stanowiła funkcjonalnie jedną całość.
Powierzchnia nowej części budynku, na której wykonywane będą roboty objęte zamówieniem to łącznie 1.696,93 m2.
W/w wymienione roboty budowlane odbywać się będą na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Zambrowskiego (Decyzja nr AB.6740.287.2020- załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).
Przedmiot zamówienia obejmuje także przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do dokumentacji powykonawczej, którą Wykonawca wytworzy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262520-2 - Roboty murowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45112500-0 - Usuwanie gleby

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314310-7 - Układanie kabli

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 560 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres dodatkowej gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony obligatoryjny okres gwarancji 36 miesięcy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania robót

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej* których zakres obejmował prace modernizacyjne, remontowe lub adaptacyjne o charakterze wielobranżowym to jest takim, w którym poza robotami z branży budowlanej obejmowały jednocześnie roboty z branży sanitarnej lub elektrycznej lub teletechnicznej i były o wartości min. 1 500 000,00 zł każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
b) dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo budowlane – osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Powyższe oznacza, iż w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP (w tym wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz pozostałych przepisów ww. ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).

*„Budynki użyteczności publicznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), tj. „budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego ;
- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
- Oświadczenie Wykonawcy, o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7.1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami elektrycznymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. WYSOKOŚĆ WADIUM
Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2. FORMA WADIUM
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. gwarancjach bankowych,
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. TERMIN I SPOSÓB WNIESIENIA WADIUM
3.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt 6.1 SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
41 1020 5590 0000 0702 9010 7016
Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub jego kopii.
3.3. Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu na: „Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Zambrowie (podział budynku); znak postępowania: 010000.271.5.2022-ZAP”.
3.4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
3.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3.2.2, 3.2.3 i 3.2.4 SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
3.6. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, stanowiące podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
3.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wyrokiem KIO z dn. 24.06.2020 r., KIO 662/20, z dokumentu wadialnego powinno wynikać jednoznacznie, że zobowiązanie gwaranta obejmuje wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz obejmuje wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, wynikające z działania lub zaniechania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.8. Niewniesienie wadium, wniesienie w sposób nieprawidłowy, nieutrzymywanie wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenie wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w pkt 3.4.2.3 SWZ, skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.
3.9. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu; 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w SWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wyrokiem KIO z dn. 24.06.2020 r., KIO 662/20, z dokumentu wadialnego powinno wynikać jednoznacznie, że zobowiązanie gwaranta obejmuje wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz obejmuje wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, wynikające z działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie wynikającym
z art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie terminów wykonania Umowy, jeśli niedotrzymanie terminów Umowy przez Wykonawcę będzie spowodowane:
a) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową,
b) wystąpieniem wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością wstrzymania realizacji określonego rodzaju robót, , mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy,
c) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej, samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy,
d) koniecznością wykonania części robót inna technologią niż założona w dokumentacji,
e) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. opady uniemożliwiające kontynuowanie prac, niskie temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: 80 tygodni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z szczegółowymi terminami realizacji wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ, przy czym zgodnie z ofertą wybranego wykonawcy termin ten może być skrócony do 74 tygodni.

Zobacz inne

Prawo