Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00345645/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
USŁUGA WZORCOWANIA LUB SPRAWDZENIA WYPOSAŻENIA
POMIAROWO-BADAWCZEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017196300

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szczęśliwicka 34

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-353

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@udt.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.udt.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa Osoba Prawna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345645

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00325830/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-14 11:00

Po zmianie:
2022-09-21 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-14 12:00

Po zmianie:
2022-09-21 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-13

Po zmianie:
2022-10-20

Zobacz inne

Prawo