Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Świnoujście, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00345896/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Miasto Świnoujście

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie na rzecz mieszkańców Świnoujścia usług opieki wytchnieniowej, w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 321 24 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.swinoujscie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie na rzecz mieszkańców Świnoujścia usług opieki wytchnieniowej, w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6bf287b-3016-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345896

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (email). 2. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy
określa regulamin Platformy (dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla
wykonawców (dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. 3. Sposób sporządzenia dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w ustawie Pzp, rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 5. W sprawach merytorycznych związanych z danym postępowaniem Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wykorzystanie na Platformie przycisku: Wiadomości. 6. W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
7.Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako „RODO”), informuję, że: 1.1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście, reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Świnoujście z siedzibą: Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście; 1.2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Świnoujście, mail: iodo@um.swinoujscie.pl;1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w
naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 1.9. posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.34.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz mieszkańców Świnoujścia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1.1 Cena oferty brutto ( C) 90%
1.2 Kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług opieki całodobowej na rzecz osób z niepełnosprawnością 10%
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:

C=(Cmin/Cor) x 90
C – ilość punktów dla kryterium „Cena”
Cmin – najniższa zaoferowana cena
Cor – cena oferty rozpatrywanej

a) Sposób oceny oferty kryterium „Kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług opieki całodobowej na rzecz osób
z niepełnosprawnością”:

Kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług opieki całodobowej na rzecz osób z niepełnosprawnością: co najmniej jedna z zatrudnionych osób na stanowisku pielęgniarka/pielęgniarz posiada specjalizację w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego:

[ ] osoba nie posiada specjalizacji
pielęgniarki geriatrycznej 0 pkt
[ ] osoba posiada specjalizację
pielęgniarki geriatrycznej 10 pkt

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma Wykonawca obliczana jest według wzoru:
CL= C+D
gdzie CL – oznacza całkowitą liczbę punktów
C – oznacza liczbę punktów za kryterium „cena”
D – oznacza liczbę punktów za kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług opieki całodobowej na rzecz osób
z niepełnosprawnością

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2 Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług opieki całodobowej na rzecz osób z niepełnosprawnością

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.2.3. spełnią warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca winien posiadać wpis do rejestru właściwego wojewody na prowadzenie ośrodka/placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym na terenie Miasta Świnoujście,
b) Wykonawca jest podmiotem z sektora prywatnego.
1.2.4 spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) Wykonawca posiada odpowiednie zasoby kadrowe z niezbędnymi kwalifikacjami do realizacji świadczenia usługi opieki wytchnieniowej tj. personel posiadający kwalifikacje w zawodach:
- pielęgniarka/pielęgniarz, którzy posiadają wykształcenie kierunkowe i prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych lub pielęgniarstwa zachowawczego lub pielęgniarstwa rodzinnego lub pielęgniarstwa środowiskowego lub pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego lub pielęgniarstwa geriatrycznego lub opieki paliatywnej;
- lekarz, który posiada kwalifikację uprawniającego go do wykonywania zawodu, w tym specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, lub medycyny ogólnej lub geriatrii lub gerontologii;
- opiekunka/opiekun, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe (dyplom w zawodzie lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego) w zawodzie „opiekun medyczny” lub „opiekun w domu pomocy społecznej” lub „opiekunka środowiskowa”.

Zamawiający zastrzega, iż zatrudnienie personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustalenie liczby personelu oraz wymiar czasu pracy leży po stronie Wykonawcy, który gwarantuje rzetelne wykonanie zadania i dysponuje potencjałem kadrowym umożliwiającym świadczenie całodobowo usługi opieki wytchnieniowej.

Wykonawca potwierdza spełnienie wyżej wymienionego warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ pn.: „Wykaz osób”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 4).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Oświadczenie powinno został złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem w Postępowaniu. 4. W przypadku, gdy wykonawca posługiwać się będzie zasobami podmiotów trzecich w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 2.1. Rozdziału VIII SWZ.
6. Oferta powinna zawierać:
6.1. wypełniony formularz ofertowy wykonawcy –wzór stanowi (załącznik nr 1 do SWZ);
6.2. świadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –wzór stanowi (załącznik nr 2 do SWZ); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;
6.3. zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca (wzór stanowi (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ) – jeżeli dotyczy;
6.4 dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6.5. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp)(załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ. W przypadku, gdy o zamówienie wspólnie ubiega się dwa lub więcej podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego z nich. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 58 ustawy Pzp). Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, a także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące usług
wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 Pzp) (załącznik nr 6 do SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany treści Umowy muszą być zgodne z art. 455 Pzp ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ponadto Zamawiający przewiduje zmiany w przypadku zgłoszenia się mniejszej lub większej liczby uczestników z określonym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, o których mowa w pkt 4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do niniejszej umowy) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w tym zakresie oraz kwalifikowania osób wymagających wsparcia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że dokona takich zmian wyłącznie po uzyskaniu zgody Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na ich wprowadzenie. Zmiany te nie powodują zmiany wynagrodzenia. Zmiany Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron, wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Poprzez platformę zakupową: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-21 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia będzie obejmował okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.
ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO OTRZYMANYCH OD MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ " W RAMACH PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2022".

Zobacz inne

Prawo