Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Czosnów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00345898/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Czosnów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czosnów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gminna 6

1.5.2.) Miejscowość: Czosnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-152

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czosnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czosnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6134c159-3354-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345898

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009614/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://czosnow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu „Platformy zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu
związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do
przekazywania ofert, oświadczeń oraz dokumentów, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”. Adres
internetowy platformy: https://czosnow.ezamawiajacy.pl Zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://czosnow.ezamawiajacy.pl , poprzez założenia konta na stronie https://oneplace.marketplanet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu „Platformy zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie
umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie
elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń oraz dokumentów, zwane
dalej „Platformą” lub „Systemem”. Adres internetowy platformy na której będzie prowadzone
postępowanie: https://czosnow.ezamawiajacy.pl
2. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
3. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie tj.:
3.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
(zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
3.2 Komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, Wybrana przeglądarka
wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
3.4 Włączona obsługa JavaScript;
3.5 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
4. Zamawiający, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych na Platformę tj. plików o wielkości do 200 MB w txt, rtf, pdf, xps,
odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff,png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,
ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający zaleca składanie oferty wraz z załącznikami w formacie pdf.
5. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://czosnow.ezamawiajacy.pl , poprzez założenia konta na stronie https://oneplace.marketplanet.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy. Zamawiający dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów za pomocą
poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@czosnow.pl (z wyjątkiem oferty z załącznikami).
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie. (Dz. U. 2020 poz. 2452)
Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawę 42 sztuk laptopów (komputerów przenośnych), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków zamówienia dla części I.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawę następującego sprzętu informatycznego:
1) Firewall – 1 szt.;
2) Switch 24 portowy + akcesoria – 2 szt.
3) Switch 48 portowy + akcesoria – 2 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków zamówienia dla części II.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawę oprogramowania informatycznego do centralnego zarządzania IT.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części III.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków zamówienia dla części III.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

-Dla procesora dołączony wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net lub https://www.passmark.com , który potwierdza wymaganą przez Zamawiającego wydajność. Procesor musi osiągać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6700 pkt.
- Dołączony wydruk że, Oferowany komputer osiąga w teście wydajności SYSMARK 25 Overall Rating, wynik min. 1100 pkt.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wydruki potwierdzające wymagane przez Zamawiającego minimalne wymagania wydajnościowe dla procesora oraz laptopa (komPutera przenośnego).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wzór oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniuWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zminay umowy zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://czosnow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-20

Zobacz inne

Prawo