Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00345925/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

NARODOWY BANK POLSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej oraz remont pomieszczeń w NBP Oddziale Okręgowym w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY BANK POLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000002223

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętokrzyska 11/21

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-919

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dkrz-WPO2@nbp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nbp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

polityka pieniężna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej oraz remont pomieszczeń w NBP Oddziale Okręgowym w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e076324-2f68-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345925

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zamowienia.nbp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Zgodnie z art. 133 ust. 3 ustawy z uwagi na na poufny charakter informacji zawartych w SWZ – dokumentacji technicznej, Zamawiający nie może udostępnić tej części SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Dokumentacja techniczna będzie przekazana Wykonawcom podczas wizji lokalnej, o której mowa w SWZ po złożeniu przez Wykonawców (imiennie) oświadczenia o zachowaniu poufności. Zamawiający przekaże Wykonawcom-uczestnikom wizji lokalnej dokumentację techniczną w wersji elektronicznej, nagraną na płycie CD.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zamowienia.nbp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej NBP pod adresem https://e-zamowienia.nbp.pl.
2) Wykonawca na Platformie Zakupowej NBP bez zalogowania może zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadać pytanie do Zamawiającego.
3) Warunkiem przystąpienia do postępowania i złożenia oferty jest posiadanie konta na platformie MarketPlanet. Warunkiem
założenia konta jest przesłanie wniosku do operatora platformy MarketPlanet poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl.
Proces akceptacji wniosku z poprawnie
wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze.
4) Złożenie oferty w postępowaniu możliwe jest tylko przez wskazaną Platformę Zakupową NBP.
5) Platforma dopuszcza załączanie plików o wielkości do 100 MB.
6) Zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .xlsx, .zip. W przypadku niemożności dołączenia plików w innych formatach zaleca się
skompresowanie plików do paczki .zip oraz dołączenie ich do systemu.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę: data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
8) W postępowaniu ofertę oraz oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
9) Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie oraz pozostałe szczegółowe informacje w ww. zakresie w
załączniku nr 1 i 2 do SWZ.
10) Pozostałe informacje:
a) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca przekazuje w pliku wydzielonym i oznaczonym na Platformie jako
„niejawny”.
b) W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku
zawierającego podpis.
c) Pierwsza czynność podpisania oferty kwalifikowanym podpisem lub podpisem osobistym może wymagać zainstalowania
dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java, oraz konieczności administracyjnego odblokowania
systemu na komputerze przez administratorów informatycznych wykonawcy. Aby podpisać ofertę podpisem zaufanym należy
posiadać Profil Zaufany, który umożliwi podpisywanie plików.
11) W przypadku problemów z obsługą konta w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem
ofert/wniosków, komunikacją z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienie prosimy kierować
do operatora platformy MarketPlanet za pomocą następujących kanałów komunikacji (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00
do 17:00):
-Telefonicznie pod numerem: +48 (22) 25 72 223
- Czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl
- E-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPO2-BCJ-241-0354/OOLodz/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających
na modernizacji instalacji klimatyzacyjnej oraz remoncie pomieszczeń budynku biurowego Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Łodzi przy Al. Kościuszki 14. Ponadto przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług w zakresie dokonywania przeglądów i konserwacji zamontowanych urządzeń i instalacji, zgodnie z zakresem wynikającym z zaleceń producentów tych urządzeń oraz dokumentacji techniczno-ruchowej z zastrzeżeniem, że instalacja klimatyzacyjno-wentylacyjna konserwowana będzie nie rzadziej niż co 3 miesiące, łącznie z wymianą wszystkich filtrów w centralach wentylacyjnych.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w dokumentacji technicznej oraz Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, potwierdzone certyfikatem dla przedsiębiorcy wydanym zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;

2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie (umowę) o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu robót budowlanych w czynnym obiekcie w zakresie instalacji lub wymiany urządzeń klimatyzacyjnych lub modernizacji systemu klimatyzacji, oraz potwierdzić, że wskazane roboty budowlane zostały wykonane należycie;

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi:
i. uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie poniższych specjalności:
a. konstrukcyjno – budowlanej - co najmniej 1 (jedna) osoba, która będzie pełniła funkcję: kierownik robót budowlanych;
b. instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - co najmniej 1 (jedna) osoba, która będzie pełniła funkcję kierownik robót elektrycznych;
c. instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych - co najmniej 1 (jedna) osoba, która będzie pełniła funkcję kierownik robót sanitarnych,
albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze w tej specjalności, wpisanymi aktualnie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
ii. certyfikat kategorii I dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - co najmniej 1 (jedna) osoba.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) uprawnienie - zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu w załączniku nr 6 do SWZ;
3)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-zamowienia.nbp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:
1) wykonanie robót, o których mowa w § 1 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy - do 19 miesięcy licząc od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren wykonania robót,
2) wykonywanie usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy – do 31 grudnia 2025 r., przy czym pierwsza konserwacja wykonana będzie w terminie do 3 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Strony Umowy ustalają, że usługa będzie wykonywana w okresach kwartalnych. W przypadku wcześniejszego uruchomienia urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przed odbiorem końcowym, pierwsza konserwacja odbędzie się w terminie do 3 miesięcy od daty uruchomienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy,
2) art. 109 ust. 1 pkt 4, 7-10 ustawy,
3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

3. Zamawiający informuje, że w dniach 26.09.2022 r. i 30.09.2022 r. o godzinie 13:00 zostanie przeprowadzona obligatoryjna wizja lokalna, na terenie Oddziału Okręgowego NBP w Łodzi przy al. Kościuszki 14 wizja lokalna, która umożliwi zapoznanie się z pomieszczeniami w których prowadzone będą prace.
Zainteresowani udziałem (nie więcej niż po dwie osoby ze strony jednego Wykonawcy) proszeni są o zgłoszenie się w miejscu zbiórki tj. w holu głównym przy recepcji w budynku głównym O/O NBP w Łodzi przy al. Kościuszki 14 na 15 minut przed planowanym terminem wizji. Informujemy, że obowiązujące w NBP przepisy dotyczące kontroli ruchu osobowego i materiałowego w obiektach NBP umożliwiają wejście na teren obiektu NBP tylko na podstawie imiennej przepustki osobowej. W związku z tym osoby reprezentujące Wykonawcę powinny posiadać dokument tożsamości (np. dowód osobisty) w celu wystawienia w/w przepustki.
Przed rozpoczęciem wizji lokalnej – przedstawiciele wykonawców zobowiązani zostaną do podpisania się na liście obecności (imię, nazwisko, firma reprezentowanego Wykonawcy).
W trakcie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień dotyczących SWZ.
Dojazd osób zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej, odbywać się będzie na własny koszt i we własnym zakresie.
W związku z okolicznościami wywołanymi COVID-19 osobę biorącą udział w wizji lokalnej obowiązują aktualne zasady i ograniczenia publikowane na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Brak potwierdzonego (na liście obecności) udziału przedstawicieli(a) danego Wykonawcy w obligatoryjnej wizji lokalnej skutkowało będzie odrzuceniem, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy, złożonej w postępowaniu oferty tego Wykonawcy.

Zobacz inne

Prawo