Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Piła, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00345950/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GWDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej na łożyskach powietrznych wraz z montażem i rozruchem na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GWDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 572051342

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Na Leszkowie 4

1.4.2.) Miejscowość: Piła

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.7.) Numer telefonu: 67 212 48 98

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@gwda.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gwda.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Oczyszczalnia ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345950

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00333257/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w przypadku gdy występuje jako przedsiębiorca, jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej – za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy do oczyszczalni ścieków dmuchaw promieniowych z silnikiem synchronicznym bezszczotkowym, łożyskami powietrznymi o mocy elektrycznej w przedziale 100-120 kW.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w przypadku gdy występuje jako przedsiębiorca, jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej – za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy dmuchaw promieniowych z silnikiem synchronicznym bezszczotkowym, łożyskami powietrznymi o mocy elektrycznej w przedziale 100-120 kW.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:
1. w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą - dokument potwierdzający wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
2. w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej wykaz dostaw wykonywanych nie wcześniej niż trzy lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający, że Wykonawca wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy do oczyszczalni ścieków dmuchaw promieniowych z silnikiem synchronicznym bezszczotkowym, łożyskami powietrznymi o mocy elektrycznej w przedziale 100-120 kW, wraz ze wskazaniem przedmiotu dostawy, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

Po zmianie:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:
1. w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą - dokument potwierdzający wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
2. w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej wykaz dostaw wykonywanych nie wcześniej niż trzy lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający, że Wykonawca wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy dmuchaw promieniowych z silnikiem synchronicznym bezszczotkowym, łożyskami powietrznymi o mocy elektrycznej w przedziale 100-120 kW, wraz ze wskazaniem przedmiotu dostawy, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

Zobacz inne

Prawo