Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Częstochowa, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00345975/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania danych Politechniki Częstochowskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 69

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-201

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 3250204

1.5.8.) Numer faksu: 3250415

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lukasz.zyngier@pcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania danych Politechniki Częstochowskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b19ea6a-3339-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029609/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=bccb450d-5bfd-4cec-9c52-47ae97f8017d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych
przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
będzie Politechnika Częstochowska z siedzibą 42-201 Częstochowa, ul. J.H. Dąbrowskiego
69.Możecie się Państwo kontaktować z nami w następujący sposób:• listownie na adres siedziby
Politechniki Częstochowskiej;• przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie
internetowej: https://www.bip.pcz.pl;• poprzez e-mail: kancelaria@pcz.pl• telefonicznie:
centrala(34)3250100Inspektor ochrony danych Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym
możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony
danych możecie się Państwo kontaktować w następujący sposób:• przy użyciu danych kontaktowych
administratora wskazanych w pkt.1;• poprzez e-mail: iodo@pcz.pl;Cel i podstawa prawna
przetwarzania Państwa danych Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda
wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa, w tym w
szczególności:• ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019 z późn. zm.),•rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów
postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434 );• ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 164 ).Okres przechowywania danych Państwa dane pozyskane w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres wynikający z ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz zgodnie z zasadami archiwizacji obowiązującymi w
Politechnice Częstochowskiej. Odbiorcy danych Państwa dane pozyskane w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne. a) Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w
przypadkach wskazanych w ustawie, zgodnie z art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych. b)
Odbiorcami danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być również podmioty, z którymi Politechnika Częstochowska zawarła
umowy w zakresie wsparcia informatycznego lub innych usług niezbędnych do realizacji zadań uczelni.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy W związku z jawnością postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z
zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 a). W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące
uprawnienia:• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;• prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych;• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej; • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa,• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie
danych osobowych w związku udziałem w
postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale stanowi warunek niezbędny do wzięcia w nim udziału. Odmowa
podania danych będzie oznaczać rezygnację z udziału w postepowaniu jeżeli prawo żądania danych wynika z przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowani

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RK-NZ.261.73.2022.ŁZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3466640,67 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania danych Politechniki Częstochowskiej

Szczegółowy zakres zadania: "Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania danych Politechniki Częstochowskiej" został opisany w dokumentacji obejmującej: Dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary robót stanowiące załącznik do SWZ.

1. Rękojmia i gwarancja:
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres min. 36 miesięcy na przedmiot zamówienia z wyłączeniem systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, dla których gwarancji udziela producent. W przypadku systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia obowiązuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 5 lat rękojmi na przedmiot zamówienia. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi określa projekt umowy stanowiący integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z załączoną dokumentacją obejmującą Opis przedmiotu zamówienia, Dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary robót, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w obowiązujących Normach, w prawie budowlanym i innych przepisach związanych z przedmiotem umowy. Załączona dokumentacja podlega obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę. Nie wyklucza to obowiązku wykonania robót rozbiórkowych i towarzyszących, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby osiągnąć gotowości do eksploatacji bez pomniejszenia wartości użytkowej.
3. Dokumentacja może służyć Wykonawcy tylko do sporządzenia oferty i prawidłowej wyceny zamówienia. Nie może być wykorzystana w innym celu.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją, sprawdzić jej kompletność i dokonać jej weryfikacji zapoznać się z warunkami realizacji i uwzględnić je w wycenie i terminie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji.
6. Cena określona w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową nie podlegającą weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac dodatkowych, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

32550000-3 - Sprzęt telefoniczny

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

32552600-3 - Domofony

92222000-3 - Usługi telewizji zamkniętego obiegu

32240000-7 - Kamery telewizyjne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria oceny ofert - cenę, okres
gwarancji, termin realizacji. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za
najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższy bilans ceny i innych kryteriów
oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał minimum jedno zamówienie na roboty budowlane, obejmujące zakresem: wybudowanie lub przystosowanie budynku lub jego części, do potrzeb centrum przetwarzania danych. Wymagane jest aby ww. prace obejmowały wykonanie - dostawę, montaż i uruchomienie, konfigurację:
- kiosku serwerowego wraz z wykonaniem dedykowanego zasilania do kiosku,
- systemu dystrybucji i monitorowania zasilania,
- robót sanitarnych w tym z zastosowaniem agregatów chłodniczych w technologii In-row wraz z ze sterowaniem i osprzętem,
- sieci teleinformatycznej w ramach centrum danych,
- zasilania awaryjnego składającego się min. z 2 UPS pracujących w układzie równoległym o mocy min 35kV
- zasilania zapasowego w postaci agregatu prądotwórczego lub zapasowego przyłącza elektrycznego,
- systemu monitoringu parametrów środowiskowych,
- systemu ppoż,
- dostawa i montaż przełączników sieciowych top-of-rack,
a wartość zrealizowanego zakresu zamówienia jw. wynosiła min. 3 000 000 zł brutto.
Definicje:
Przez kiosk Zamawiający rozumie wydzieloną przestrzeń składającą się z minimum:
- 10 szaf serwerowych służących do montażu serwerów i urządzeń aktywnych,
- systemu klimatyzacji in-row z zimnym lub gorącym korytarzem,
- zasilaniem awaryjnym UPS,
- dedykowanym okablowaniem strukturalnym,
- systemem monitoringu środowiska i zasilania,
- systemem ppoż.
Centrum przetwarzania danych (centrum danych, ośrodek przetwarzania danych z angielskiego data center) jest budynkiem lub jego częścią, która składa się z serwerowni oraz pomieszczeń wspierających jej funkcjonalność - zgodnie z definicją normy ANSI/TIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers).
Sieć teletechniczna w Centrum przetwarzania danych musiała być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem specyfiki serwerowni, tzn. uwzględniać połączenia miedziane w minimum kategorii 6 oraz łącza światłowodowe między szafami w kiosku.
System dystrybucji i monitorowania zasilania musiał posiadać co najmniej funkcje pozwalające na monitorowanie w sposób ciągły i alarmowanie o zaistniałych sytuacjach awaryjnych związanych z: napięciem zasilania, obciążeniem prądowym, zużyciem energii/licznik energii i częstotliwością.
System monitoringu parametrów środowiskowych musiał posiadać co najmniej funkcje pozwalające na monitorowanie w sposób ciągły i alarmowanie o zaistniałych sytuacjach awaryjnych związanych z: wilgotnością i temperaturą.
Zamawiający dopuszcza wykananie zintegrowanego systemu klasy DCIM, łączącego w sobie wymagania dla Systemu dystrybucji i monitorowania zasilania oraz System monitoringu parametrów środowiskowych.
System ppoż w serwerowni musiał składać się z minimum: systemu detekcji pożaru, systemu powiadamiania, systemu gaszenia gazem.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli
Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz
robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego
przez osoby uprawnione i obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do
złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z
oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy Pzp w zakresie wykazu robót budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30 000.00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załączonym projektem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zobacz inne

Prawo