Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kędzierzyn-Koźle, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346026/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Odnowienie wszystkich pomieszczeń szpitala przy ul. Roosevelta po zakończeniu pandemii COVID 19 w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000314661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 24 Kwietnia 5

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@e-szpital.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.e-szpital.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odnowienie wszystkich pomieszczeń szpitala przy ul. Roosevelta po zakończeniu pandemii COVID 19 w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b85179b-335d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074002/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Roboty budowlane - Odnowienie wzsystkich pomieszczeń szpitala przy ul. Roosevelta po zakończeniu pandemii COVID 19

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w zakresie nowotworów, poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Umowa nr RPOP.10.01.01-16-0003/19-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Informacje o środkach komunikacji
elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagania zostały określone w Rozdziale XXIV.A SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wymagania zostały określone w Rozdziale XXIV.B SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZ-P.2022.30

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie wszystkich pomieszczeń szpitala przy ul. Roosevelta po zakończeniu pandemii
COVID 19 w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty opisane w:
a) specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 4 do SWZ,
b) przedmiarze robót – załącznik nr 5 do SWZ,
c) projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SWZ,
d) SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00281364/01 z dnia 2022-07-28
2022-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych
dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty (w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):
1. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowo-Cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SWZ,
2. wypełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
3. wypełnione i podpisane zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy),
4. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
5. dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) (jeżeli
dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określono w rozdziale IX SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy,
określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ. Zamawiający przewiduje, poza okolicznościami wymienionymi w art. 455 Pzp,
możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy. Zmiany zawartej umowy zostały opisane w § 22 projektowanych postanowień umowy, które stanowią
załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

A. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zaprosi wykonawców do składania ofert dodatkowych.
B. Zamawiający żąda od Wykonawcy, przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalnej w budynku szpitala. Z wizji lokalnej sporządzony zostanie protokół (wg zał. nr 7) z poświadczeniem Zamawiającego (wg załącznika nr 7 do SWZ). Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w wybranym terminie: 16.09.2022r. godz. 10:00 lub 21.09.2022r. godz. 10:00. W celu ustalenia
wybranego terminu i godziny należy skontaktować się z kierownikiem Działu Techniczno-Eksploatacyjnego Zamawiającego – P. Mariuszem Pawlików, tel. 506 220 333 lub poprzez e-mail: technika@e-szpital.eu. Wykonawca nie dołącza do oferty wypełnionego protokołu z odbycia wizji lokalnej – protokół ten stanowić będzie wewnętrzny dokument zamawiającego.
Uwaga: Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej (art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp).
C. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp i 96 ust. 2 pkt 2 Pzp zostały określone w rozdz. XXV SWZ.
D. W celu zawarcia umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) kosztorys szczegółowy w układzie zgodnym z przedmiarem robót - należy wskazać nazwy materiałów, urządzeń i
montowanego sprzętu; do kosztorysu dołączyć zestawienie materiałów. Kosztorys należy złożyć w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego,
2) oświadczenie Wykonawcy / podwykonawcy / dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie wskazanym w rozdz. XXIII SWZ, zawierające imienną listę osób skierowanych do
wykonania przedmiotu zamówienia w imieniu Wykonawcy/Podwykowawcy. Lista ta stanowić będzie załącznik do umowy,
3) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby inżynierów budownictwa, dla osób
przewidzianych do kierowania robotami przez co najmniej jedną osobę wymienioną w § 9 ust. 7 projektowanych postanowień umowy.
4) umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty.
5) kopia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (dotyczy konsorcjum lub S.C.).

Zobacz inne

Prawo