Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dobroszyce, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346031/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA DOBROSZYCE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji ulic: Truskawkowej i Malinowej w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DOBROSZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934779

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Dobroszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-410

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: SEKRETARIAT@DOBROSZYCE.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dobroszyce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji ulic: Truskawkowej i Malinowej w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4af262cb-335c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346031

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040323/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji ulic: Truskawkowej i Malinowej w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.dobroszyce.pl/m,516,zamowienia-publiczne.html?page=1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz za pomocą ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania.
4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowieniapubliczne@dobroszyce.pl
4.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ - zaleca się przesłanie wniosku w wersji edytowalnej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@dobroszyce.pl
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowieniapubliczne@dobroszyce.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415).
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
9. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
10. Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem nieważności opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA DOBROSZYCE ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce, reprezentowana przez Wójta Gminy Dobroszyce.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych: w imieniu GMINY DOBROSZYCE jest inspektor danych osobowych Marek Adamaszek, adres e-mail: iod@dobroszyce.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.51.2022 pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji ulic: Truskawkowej i Malinowej w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w tym w oparciu o art. 18, 74 i 81 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz.67) z uwzględnieniem art. 79 ustawy Pzp.
6. Obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Jednocześnie informuję się, że na Panu/Pani spoczywa obowiązek wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska. Ponadto spoczywające na Pani/Panu obowiązki dotyczą także obowiązków informacyjnych wynikających z art.14 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane Zamawiającemu, w szczególności na podstawie art. 143e ustawy PZP i których dane pośrednio Pani/ Pan pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.51.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji ulic: Truskawkowej i Malinowej w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce”.
1.1 Planowane do remontu drogi znajdują się na działkach nr ew. 105, 99/10, 99/11, 99/7, 100/6, 89/1 w obrębie Dobroszyce. Drogi nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroszyce. Ulica Truskawkowa (dz. nr 89/1) jest drogą publiczną gminną należy wspomnieć o zaprojektowaniu kanału technologicznego wymaganego w myśl art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych o nr 101966D, ul. Malinowa jest drogą wewnętrzną. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroszyce określa teren dz. nr 105 obręb Dobroszyce jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny rolne z możliwością zabudowy. Działka leży na granicy Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000, na projektowanym obszarze chronionego krajobrazu „Wzgórze Trzebnickie”, w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, w strefie obserwacji archeologicznej, w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych oraz na obszarze zmeliorowanym.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroszyce określa teren dz. nr 99/10, 99/11, 99/7, 100/6 obręb Dobroszyce jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki leżą na projektowanym obszarze chronionego krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie”, w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, w strefie obserwacji archeologicznej oraz w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroszyce określa teren dz. nr 89/1 obręb Dobroszyce jako drogę gminną wraz z numeracją. Działka leży częściowo na obszarze zmeliorowanym, na granicy Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000, na projektowanym obszarze chronionego krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie”, w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, częściowo w strefie obserwacji archeologicznej oraz w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.
Suma długości planowanych do przebudowy odcinków dróg wynosi ok. 930 m. W projekcie należy przyjąć jezdnię (ciąg pieszo – jezdny) o szer. 3,5 – 4,5 m. Przebudowa obejmuje w swoim zakresie zjazdy z drogi wewnętrznej gminnej oraz zjazdy / wejścia na posesję do nieruchomości przyległych do drogi.

2. Projektant wykona kompletne opracowanie projektowe obejmujące wszystkie wymagane zamówieniem branże:
a) projekt budowlany wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zgodny z przepisami na dzień oddania dokumentacji Zamawiającemu) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i projektu budowlanego. Na w/w projekt składają się następujące elementy:
- projekt zagospodarowania działki lub terenu
- projekt architektoniczno- budowlany
- projekt techniczny
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty o których mowa w art. 33 ust.2 ustawy Prawo budowlane.
b) przedmiar robót zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych
c) kosztorysy inwestorskie, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (zgodny z przepisami na dzień oddania dokumentacji Zamawiającemu),
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (zgodny z przepisami na dzień oddania dokumentacji Zamawiającemu),
e) projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu.
3. Projektant uzyska dokumenty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
a) wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
b) aktualną mapę do celów projektowych (sytuacyjno- wysokościowa) niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia w formie drukowanej oraz elektronicznej,
c) opinie, pozwolenia i uzgodnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do prowadzenia prac,
d) zatwierdzona organizacja ruchu tymczasowego na czas realizacji robót,
e) dokumentacja niezbędna do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę
f) docelowa zatwierdzona organizacja ruchu.
4. Dla każdego z zadań wymienionych w ust. 3, dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
5. Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z przepisami prawa zamówień publicznych obowiązującymi w dniu oddania dokumentacji Zamawiającemu, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy. Materiały wymienione w dokumentacji projektowej musza spełniać wymagania ustawy o wyrobach budowlanych i być wprowadzone do obrotu. Są to wyroby, które nadają się do wykorzystania w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowymi przeznaczeniu, czyli maja właściwości umożliwiające prawidłowo zaprojektowany i wykonanym obiektom budowlanym, w których maja być zastosowane w sposób trwały, spełnienie wymagań określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wyroby budowlane muszą być prawidłowo oznakowane CE lub znakiem budowlanym lub w inny sposób, zgodny z w/w ustawą o wyrobach budowlanych;
6. Każdy rysunek ma być podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzającego (w przypadkach wymaganych przepisami).
7. Projektant ma obowiązek wykonać projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizację kosztów.
8. Praca projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy:
a) projekt budowlany – 5 egz. w formie papierowej i 2 egz. na nośnikach danych (np. CD, DVD, pendrive) – pliki typu PDF i WORD, EXCEL,
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. na nośnikach danych (np. CD, DVD, pendrive) – pliki typu PDF i WORD, EXCEL,
b) projekt zatwierdzonej, tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy – 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. na nośnikach danych (np. CD, DVD, pendrive) – pliki typu PDF i WORD, EXCEL, DWG
c) przedmiar robót - 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. na nośnikach danych (np. CD, DVD, pendrive), z możliwością odczytania przez program kosztorysowy NORMA (plik typu ath) oraz w formacie "pdf",
d) kosztorys inwestorski – w 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. na nośnikach danych (np. CD, DVD, pendrive), plik typu ath oraz w formacie "pdf",
e) inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji publicznej – 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej na nośnikach danych (np. CD, DVD, pendrive) – pliki typu PDF i DWG, DGN, WORD, EXCEL, ATH, KST w zależności od opracowania,
f) decyzję o pozwoleniu na budowę bądź zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia na wykonanie zamierzenia budowlanego – 1 egz. w oryginale.
g) projekt zatwierdzonej, tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. na nośnikach danych (np. CD, DVD, pendrive) – pliki typu PDF i WORD, DWG.
9. Wykonawca zobowiązuje się, po opracowaniu wstępnej koncepcji projektowej do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji przez Zamawiającego proponowanych rozwiązań w zakresie przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie konsultacji powinno nastąpić z inicjatywy projektanta. Konsultacja proponowanych rozwiązań jest obowiązkowa, a protokół z konsultacji jest podstawą do prowadzenia prac projektowych.
10. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag i propozycji ze strony Zamawiającego na każdym etapie opracowywania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie wskazanej w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP;
- spełniają następujące, określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli taki wpis jest wymagany przepisami;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże się wykonaniem (w przypadku usług ciągłych lub okresowych – wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
– co najmniej 2 dokumentacje projektowe dla inwestycji dotyczących: budowy bądź przebudowy bądź remontu drogi na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli będzie dysponował:
• Projektantem posiadającym:
a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej wydane zgodnie z Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących a w przypadku cudzoziemców dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r. poz. 1646)
b) min. 3 letnie doświadczenie w projektowaniu potwierdzone wykonaniem co najmniej 2 dokumentacji projektowych dla inwestycji dotyczących: budowy bądź przebudowy bądź remontu drogi na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Zamawiający wymaga dostarczenia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii posiadanych uprawnień przed podpisaniem umowy.
3. Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizowały roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – z uwzględnieniem postanowień SWZ – Rozdział XVI pkt 7 powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu określonych w SWZ:
1) Wykazu usług, o których mowa w rozdz. X SWZ - wg wzoru – załącznik nr 4 do SWZ.
2) Wykaz osób, o których mowa w rozdz. X SWZ – wg wzoru – załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 PZP oraz wskazanym zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Ponadto dopuszczalna jest zmiana umowy w okolicznościach i na warunkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4, ust. 3 i 4.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

Zobacz inne

Prawo