Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowy Targ, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346054/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie półwyspu Stylchyn oraz na ul. Przedszkolaków w Kluszkowcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492916321

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Tysiąclecia 35 A

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ppkpodhale.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppkpodhale.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie półwyspu Stylchyn oraz na ul. Przedszkolaków w Kluszkowcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3b549ff-335c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346054

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
- miniPortalu. który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
nazwa adresata: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
skrzynka ePUAP: /ppkspzoo/SkrytkaESP
- poczty elektronicznej: przetargi@ppkpodhale.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz w Regulaminie ePUAP.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany. wycofania
oferty lub wniosku" i "Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań na
miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
10. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
11. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. email: przetargi@ppkpodhale.pl
12. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem "Formularza do komunikacji" jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
13. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (art. 61 ust 1 ustawy Pzp)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 9.DI.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie półwyspu Stylchyn oraz na ul. Przedszkolaków w Kluszkowcach.
2. Całość podzielono na 3 zadania projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w celu uzyskania przez Zamawiającego 3 pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń), odrębnie dla każdego zadania:
2.1 Zadanie 1 - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie półwyspu Stylchyn w gminie Czorsztyn - etap I, w oparciu o koncepcję stanowiącą załącznik nr X do niniejszego SWZ.
2.2 Zadanie 2 - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie półwyspu Stylchyn w gminie Czorsztyn - etap II, w oparciu o koncepcję stanowiącą załącznik nr X do niniejszego SWZ.
2.3 Zadanie 3 - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Kluszkowcach przy ul. Przedszkolaków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej
W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca musi wykazać, że:
1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego budowy min. 500 m sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie którego uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy przyjęte przez właściwy organ bez sprzeciwu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 PLN).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Nowym Targu 10154011152043605034280002 z dopiskiem: Wadium na zadanie nr 9.DI.2022; UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o., al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia określony w pkt. 4.2.2.1 SWZ zrealizowany został w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy, przy zachowaniu terminów cząstkowych jak niżej:
1) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, innych niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwoleń na budowę (lub zgłoszenia budowy sieci) – w czasie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
2) Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej do weryfikacji u Zamawiającego, przed złożeniem w Starostwie – w terminie do 90 dni kalendarzowych przed terminem określonym w pkt. 7.1 SWZ.
3) Skuteczne złożenie dokumentacji wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę do Starostwa (lub zgłoszenia budowy przyjętego przez właściwy organ bez sprzeciwu) – w terminie do 30 dni kalendarzowych przed terminem określonym w pkt. 7.1 SWZ.
4) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia budowy przyjętego przez właściwy organ bez sprzeciwu) oraz dostarczenie uzgodnionych kompletów dokumentacji, przygotowanie kosztorysów i STWiOR – w terminie nie dłuższym niż termin końcowy określony w pkt. 7.1 SWZ.
2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia określony w pkt. 4.2.2.2 SWZ zrealizowany został w terminie do 16 miesięcy od daty podpisania umowy, przy zachowaniu terminów cząstkowych jak niżej:
1) Weryfikacje terenowe, wstępne koncepcje rozwiązań – w czasie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, innych niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwoleń na budowę (lub zgłoszenia budowy sieci) – w czasie nie dłuższym niż 240 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
3) Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej do weryfikacji u Zamawiającego, przed złożeniem w Starostwie – w terminie do 90 dni kalendarzowych przed terminem określonym w pkt. 7.2 SWZ.
4) Skuteczne złożenie dokumentacji wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę do Starostwa (lub zgłoszenia budowy przyjętego przez właściwy organ bez sprzeciwu) – w terminie do 75 dni kalendarzowych przed terminem określonym w pkt. 7.2 SWZ.
5) Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę (lub zgłoszenia budowy przyjętego przez właściwy organ bez sprzeciwu) oraz dostarczenie uzgodnionych kompletów dokumentacji, przygotowanie kosztorysów i STWiOR – w terminie nie dłuższym niż termin określony w pkt. 7.2 SWZ.
3. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia określony w pkt. 4.2.2.3 SWZ zrealizowany został w terminie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy, przy zachowaniu terminów cząstkowych jak niżej:
1) Weryfikacje terenowe, wstępne koncepcje rozwiązań – w czasie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, innych niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwoleń na budowę (lub zgłoszenia budowy sieci) – w czasie nie dłuższym niż 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
3) Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej do weryfikacji u Zamawiającego, przed złożeniem w Starostwie – w terminie do 90 dni kalendarzowych przed terminem określonym w pkt. 7.3 SWZ.
4) Skuteczne złożenie dokumentacji wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę do Starostwa (lub zgłoszenia budowy przyjętego przez właściwy organ bez sprzeciwu) – w terminie do 75 dni kalendarzowych przed terminem określonym w pkt. 7.3 SWZ.
5) Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę (lub zgłoszenia budowy przyjętego przez właściwy organ bez sprzeciwu) oraz dostarczenie uzgodnionych kompletów dokumentacji, przygotowanie kosztorysów i STWiOR – w terminie nie dłuższym niż termin określony w pkt. 7.3 SWZ.

Zobacz inne

Prawo