Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowy Targ, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346096/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POWIAT NOWOTARSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOTARSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893138

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bolesława Wstydliwego 14

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.7.) Numer telefonu: 18 26 61 300

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@nowotarski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowotarski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346096

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00331152/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.15. RODO (obowiązek informacyjny)

Przed zmianą:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotarski z siedzibą w Nowym Targu
pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ, tel.: (18) 26 61 300 oraz Dyrektorzy poszczególnych Szkół;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
możliwy jest pod adresem: iod@nowotarski.pl, pod siedzibą: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul.
Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w
Szkołach należy uzgodnić telefonicznie z Dyrektorem placówki;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowa dostawa gazu
ziemnego, znak: ZA.272.32.2022, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawą Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Natomiast w
przypadku projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych m. in. ze środków Unii
Europejskiej dokumenty przechowywane są zgodnie z wytycznymi programu/projektu;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Po zmianie:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotarski z siedzibą w Nowym Targu
pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ, tel.: (18) 26 61 300 oraz Dyrektorzy poszczególnych jednostek;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
możliwy jest pod adresem: iod@nowotarski.pl, pod siedzibą: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul.
Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w
jednostkach należy uzgodnić telefonicznie z Dyrektorem placówki;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowa dostawa gazu
ziemnego, znak: ZA.272.32.2022, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawą Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Natomiast w
przypadku projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych m. in. ze środków Unii
Europejskiej dokumenty przechowywane są zgodnie z wytycznymi programu/projektu;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia są następujące dostawy: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
(sprzedaż oraz dystrybucja) do budynku pn. Dom Nauczyciela, położonego w Nowym Targu
przy ul. Królowej Jadwigi 1 oraz Szkół, dla których Powiat Nowotarski jest organem
prowadzącym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został dla każdego
Zamawiającego w załącznikach nr od 6.1 do 6.6 do SWZ.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia są następujące dostawy: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
(sprzedaż oraz dystrybucja) do budynku pn. Dom Nauczyciela, położonego w Nowym Targu
przy ul. Królowej Jadwigi 1 oraz Szkół, dla których Powiat Nowotarski jest organem
prowadzącym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został dla każdego
Zamawiającego w załącznikach nr od 6.1 do 6.7 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu swoim oraz innych instytucji zamawiających,
zgodnie z art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykaz jednostek (innych instytucji zamawiających):
Zespół Szkół w Rabce-Zdroju ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka-Zdrój Dyrektor: Aneta Szczypuła-Kanpczyk
I Liceum Ogólnokształcące im. E.Romera w Rabce-Zdrój, ul. Jana Pawła II 41, 34-700 Rabka-
Zdrój Dyrektor Marek Świder
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu - ul. Krasińskiego 1, 34-400 Nowy Targ
Dyrektor: Marta Sokołowska
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, ul.
Ludźmierska 32, 34-400 Nowy Targ Dyrektor: Beata Tarnowska
Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ Dyrektor: Marzena Waksmundzka
2. Na ofertę składają się dokumenty wymienione w SWZ.
3. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dzialeIX ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz w rozdziale XXV SWZ.
4. Zamawiający nie wskazuje pozycji planu zamówień dla Szkół, gdyż działa na podstawie upoważnienia.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz w stosunku, do którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Po zmianie:
1. Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu swoim oraz innych instytucji zamawiających,
zgodnie z art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykaz jednostek (innych instytucji zamawiających):
Zespół Szkół w Rabce-Zdroju ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka-Zdrój Dyrektor: Aneta Szczypuła-Kanpczyk
I Liceum Ogólnokształcące im. E.Romera w Rabce-Zdrój, ul. Jana Pawła II 41, 34-700 Rabka-
Zdrój Dyrektor Marek Świder
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu - ul. Krasińskiego 1, 34-400 Nowy Targ
Dyrektor: Marta Sokołowska
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, ul.
Ludźmierska 32, 34-400 Nowy Targ Dyrektor: Beata Tarnowska
Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ Dyrektor: Marzena Waksmundzka
Powiatowy Zespół Domów Pomocy Społecznej w Nowym Targu, Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary Dyrektor: Tomasz Obrusik
2. Na ofertę składają się dokumenty wymienione w SWZ.
3. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dzialeIX ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz w rozdziale XXV SWZ.
4. Zamawiający nie wskazuje pozycji planu zamówień dla Szkół, gdyż działa na podstawie upoważnienia.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz w stosunku, do którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 09:00

Po zmianie:
2022-09-16 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 09:30

Po zmianie:
2022-09-16 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-14

Po zmianie:
2022-10-15

Zobacz inne

Prawo