Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Liniewo, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346178/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA LINIEWO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont dróg śródpolnych na terenie sołectwa Iłownica i Milonki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LINIEWO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675190

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dworcowa, 3

1.4.2.) Miejscowość: Liniewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-420

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@liniewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.liniewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346178

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00321570/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu drogi o nawierzchni z płyt Yomb o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto,
b) skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję kierownika robót branży drogowej, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które wydane zostały na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272).

Po zmianie:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu drogi o nawierzchni z płyt Yomb lub z kostki brukowej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto,
b) skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję kierownika robót branży drogowej, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które wydane zostały na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272).

Zobacz inne

Prawo