Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Białystok, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346186/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Białostocki - Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośń Kościelna)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Białostocki - Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

1.2.) Oddział zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9661579415

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zaścianki, Szosa Baranowicka 37

1.4.2.) Miejscowość: Białystok

1.4.3.) Kod pocztowy: 15-522

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzd.bialystok.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami publicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346186

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00326408/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00025310/04/P

Po zmianie:
2022/BZP 00025310/05/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 09:30

Po zmianie:
2022-09-21 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 10:00

Po zmianie:
2022-09-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-14

Po zmianie:
2022-10-20

Zobacz inne

Prawo