Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Puńsk, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346333/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Puńsk

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu osobowego - 9 miejscowego z napędem elektrycznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Puńsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 23

1.5.2.) Miejscowość: Puńsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-515

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.wolyniec@ugpunsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugpunsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu osobowego - 9 miejscowego z napędem elektrycznym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b14e93de-336a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346333

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025587/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup busa elektrycznego wraz ze stacją ładującą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Improving Energy Efficiency in Lithuania (“Poprawa efektywności energetycznej na Litwie“), (Nr. LIFE20 IPC/LT/000002) dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b14e93de-336a-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, lub mailowo na adres: d.wolyniec@ugpunsk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów
oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin
Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Puńsk, tel.: 87 5161 048
􀀀 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Puńsku jest Pani/Pani Wioleta Krakowska, e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa samochodu osobowego - 9 miejscowego z napędem elektrycznym oraz stacji
ładowania” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania .
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 sztuka fabrycznie nowego (tzn. wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 r.) nieużywanego samochodu osobowego
100% elektrycznego (szczegółowy OPZ znajduje się w SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144900-7 - Pojazdy elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria, znaczenie:
1) Cena ofertowa (C) - waga – 60 %,
Liczba punktów liczona będzie według formuły:
(Cn / Cof.b). x 60 = liczba punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert,
Cof.b – cena oferty badanej,
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny.

2) Okres gwarancji i rękojmi na akumulator (G) – waga – 40 %,
Liczba punktów przyznawana będzie według formuły (1pkt. = 1%):

Okres gwarancji i rękojmi akumulatora samochodu elektrycznego liczony jest w pełnych latach, przy czym
a) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 5 pełnych lat lub 100 000 km przebiegu – 10 punktów,
b) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 6 pełnych lat lub 120 000 km przebiegu – 20 punktów,
c) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 7 pełnych lat lub 140 000 km przebiegu – 30 punktów,
d) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 8 pełnych lat lub 160 000 km przebiegu – 40 punktów.

Przy czym minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lata. Nie wskazanie w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi, lub wskazanie okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 2 lata będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Łączną liczbę punktów oferty „W” stanowi suma punktów oferty osiągnięta w każdym z kryteriów oceny:
W = C+G
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100.
Za najkorzystniejszą, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zgodnie z art. 248 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, zaoferować mogą cenę lub koszt nie gorsze niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Okres gwarancji i rękojmi na akumulator

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Nie podlegają wykluczeniu
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
6.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
6.4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) są
zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający może żądać potwierdzenia spełnienia parametrów i wyposażenia określonego przez zamawiającego w Opisie
przedmiotu zamówienia, w szczególności zeroemisyjności pojazdów

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający może żądać potwierdzenia spełnienia parametrów i wyposażenia określonego przez zamawiającego w Opisie
przedmiotu zamówienia, w szczególności zeroemisyjności pojazdów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Pzp składa
każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (również wspólników spółki cywilnej), dokumenty
składa każdy z wykonawców lub wspólników spółki cywilnej.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jak również w przypadku wspólników spółki
cywilnej, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w ust. 5.1 i 5.2.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) są
zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-21 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-20

Zobacz inne

Prawo