Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Głogów, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346389/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GŁOGOWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GŁOGOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów do produkcji na potrzeby Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GŁOGOWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GŁOGOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020576227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotra Skargi 29

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: (76) 833 40 18

1.5.8.) Numer faksu: (76) 833 51 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: centrum@ckz.glogow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckz.glogow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów do produkcji na potrzeby Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32961f14-3351-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011485/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów do produkcji na potrzeby Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
a) za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
b) formularza udostępnionego przez miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
c) poczty elektronicznej, o której mowa w części 18 SWZ - „Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami”.
Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej: centrum@ckz.glogow.pl
2. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, zostały opisane w instrukcji użytkownika systemu mini portal dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
„Instrukcja Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” stanowi również Załącznik nr 12 do SWZ.
5. Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w „Instrukcji Użytkownika systemu” https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać jej postanowień.
6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu, ID postępowania lub oznaczeniem sprawy.
7. Za przekazanie oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych
w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Wykonawca może komunikować się z zamawiającym za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”).
9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Postępowanie można wyszukać również na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania.”
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z instrukcją korzystania z miniPortalu, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.: złożenie oferty w zakładce „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Głogowskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie, reprezentowane przez Dyrektora Adama Bogusza, tel. 76 833 40 18 lub centrum@cez.glogow.pl.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Jędrzeja Bajer,
z którym można się kontaktować: tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 1/08/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 3

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa prętów stalowych, płaskowników, blach, kształtowników i kątowników
CPV: 14.62.20.00-7 – stal
pręt stalowy gładki Ø 10 24000kg, płaskownik stalowy 30x4 1000kg, płaskownik stalowy 40x3 300kg, płaskownik stalowy 40x5 4000kg, płaskownik stalowy 100x8 2000kg, kątownik stalowy 40x40x4 500kg, kątownik stalowy 50x50x5 3000kg, blacha stalowa czarna 3x1000x2000 200kg
Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Dostarczone materiały do produkcji muszą być fabrycznie nowe, zgodne z zestawieniem, posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby zamawiającego.
2) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, marki patenty lub pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów „równoważnych”.
3) Wykonawca składając ofertę na materiały równoważne bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zaoferowane materiały.
4) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane materiały są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego.
5) Za materiały równoważne należy uznawać materiały fabrycznie nowe, których jakość, parametry techniczne, są co najmniej takie jak materiałów oryginalnych.
6) Materiał zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy zgodnie z formularzem ofertowym.
Wykonawca zapewnia transport i rozładunek materiału (dostawa zgodnie z formularzem ofertowym) do siedziby Zamawiającego na koszt własny. Dostawa do Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie będzie zrealizowana w dzień roboczy w godzinach od 8:15 do 14:00. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do 10 listopada 2022 roku, lub wcześniej zgodnie z formularzem ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością zgodnie z postanowieniami projektu umowy. W razie stwierdzenia wad lub braków, Zamawiający zwróci wadliwą partię towaru Wykonawcy, który wymieni ją na partię wolną od wad w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przekazanego od Zamawiającego bądź też uzupełni w tym terminie braki ilościowe. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony został we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ. Warunki płatności określone zostały we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Specyfikacja Warunków Zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym w przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej, w celu sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14622000-7 - Stal

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Na podstawie art. 441 ust 1. ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ramach:
 dostawy prętów stalowych, płaskowników, blach, kształtowników i kątowników - CZĘŚC I zamówienia.
 dostawy nakrętek – CZĘŚĆ II zamówienia.
 dostawy drutu spawalniczego – CZĘŚĆ III zamówienia.
Maksymalna wartość opcji polegającej na zwiększeniu wynagrodzenia za przedmiot umowy, w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 50% (pięćdziesiąt procent) kwoty wynagrodzenia szacunkowego, o której mowa w par. 7 umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na zasadach i po cenach w SWZ, co niniejszym Wykonawca akceptuje.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub
w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i dodatkowo zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb.
W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.
Oświadczenie będzie zawierało potwierdzenie środków finansowych na zrealizowanie zamówienia i będzie stanowiło załącznik do umowy.
Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.
Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.
Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wynagrodzenie wykonawcy to wszystkie elementy składowe zamówienia za wykonanie których Zamawiający zapłaci Wykonawcy.
2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonego do SWZ przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy określonymi
w niniejszej SWZ.
4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2022r. poz. 931, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa nakrętek
CPV: 44.53.16.00-7 – nakrętki
Nakrętka M20 – czarna 5000kg
Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Dostarczone materiały do produkcji muszą być fabrycznie nowe, zgodne z zestawieniem, posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby zamawiającego.
2) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, marki patenty lub pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów „równoważnych”.
3) Wykonawca składając ofertę na materiały równoważne bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zaoferowane materiały.
4) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane materiały są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego.
5) Za materiały równoważne należy uznawać materiały fabrycznie nowe, których jakość, parametry techniczne, są co najmniej takie jak materiałów oryginalnych.
6) Materiał zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy zgodnie z formularzem ofertowym.
Wykonawca zapewnia transport i rozładunek materiału (dostawa zgodnie z formularzem ofertowym) do siedziby Zamawiającego na koszt własny. Dostawa do Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie będzie zrealizowana w dzień roboczy w godzinach od 8:15 do 14:00. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do 10 listopada 2022 roku, lub wcześniej zgodnie z formularzem ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością zgodnie z postanowieniami projektu umowy. W razie stwierdzenia wad lub braków, Zamawiający zwróci wadliwą partię towaru Wykonawcy, który wymieni ją na partię wolną od wad w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przekazanego od Zamawiającego bądź też uzupełni w tym terminie braki ilościowe. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony został we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ. Warunki płatności określone zostały we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Specyfikacja Warunków Zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym w przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej, w celu sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44531600-7 - Nakrętki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Na podstawie art. 441 ust 1. ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ramach:
 dostawy prętów stalowych, płaskowników, blach, kształtowników i kątowników - CZĘŚC I zamówienia.
 dostawy nakrętek – CZĘŚĆ II zamówienia.
 dostawy drutu spawalniczego – CZĘŚĆ III zamówienia.
Maksymalna wartość opcji polegającej na zwiększeniu wynagrodzenia za przedmiot umowy, w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 50% (pięćdziesiąt procent) kwoty wynagrodzenia szacunkowego, o której mowa w par. 7 umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na zasadach i po cenach w SWZ, co niniejszym Wykonawca akceptuje.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub
w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i dodatkowo zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb.
W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.
Oświadczenie będzie zawierało potwierdzenie środków finansowych na zrealizowanie zamówienia i będzie stanowiło załącznik do umowy.
Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.
Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.
Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wynagrodzenie wykonawcy to wszystkie elementy składowe zamówienia za wykonanie których Zamawiający zapłaci Wykonawcy.
2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonego do SWZ przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy określonymi
w niniejszej SWZ.
4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2022r. poz. 931, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa drutu spawalniczego
CPV: 44.33.30.00-3 – drut
drut spawalniczy Ø 0,8 / 15 kg rolka × 132 szt. 1980kg
Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Dostarczone materiały do produkcji muszą być fabrycznie nowe, zgodne z zestawieniem, posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby zamawiającego.
2) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, marki patenty lub pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów „równoważnych”.
3) Wykonawca składając ofertę na materiały równoważne bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zaoferowane materiały.
4) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane materiały są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego.
5) Za materiały równoważne należy uznawać materiały fabrycznie nowe, których jakość, parametry techniczne, są co najmniej takie jak materiałów oryginalnych.
6) Materiał zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy zgodnie z formularzem ofertowym.
Wykonawca zapewnia transport i rozładunek materiału (dostawa zgodnie z formularzem ofertowym) do siedziby Zamawiającego na koszt własny. Dostawa do Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie będzie zrealizowana w dzień roboczy w godzinach od 8:15 do 14:00. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do 10 listopada 2022 roku, lub wcześniej zgodnie z formularzem ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością zgodnie z postanowieniami projektu umowy. W razie stwierdzenia wad lub braków, Zamawiający zwróci wadliwą partię towaru Wykonawcy, który wymieni ją na partię wolną od wad w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przekazanego od Zamawiającego bądź też uzupełni w tym terminie braki ilościowe. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony został we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ. Warunki płatności określone zostały we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Specyfikacja Warunków Zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym w przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej, w celu sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44333000-3 - Drut

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Na podstawie art. 441 ust 1. ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ramach:
 dostawy prętów stalowych, płaskowników, blach, kształtowników i kątowników - CZĘŚC I zamówienia.
 dostawy nakrętek – CZĘŚĆ II zamówienia.
 dostawy drutu spawalniczego – CZĘŚĆ III zamówienia.
Maksymalna wartość opcji polegającej na zwiększeniu wynagrodzenia za przedmiot umowy, w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 50% (pięćdziesiąt procent) kwoty wynagrodzenia szacunkowego, o której mowa w par. 7 umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na zasadach i po cenach w SWZ, co niniejszym Wykonawca akceptuje.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub
w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i dodatkowo zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb.
W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.
Oświadczenie będzie zawierało potwierdzenie środków finansowych na zrealizowanie zamówienia i będzie stanowiło załącznik do umowy.
Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.
Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.
Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wynagrodzenie wykonawcy to wszystkie elementy składowe zamówienia za wykonanie których Zamawiający zapłaci Wykonawcy.
2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonego do SWZ przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy określonymi
w niniejszej SWZ.
4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2022r. poz. 931, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej –
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w ust. 3, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej; wzory oświadczeń o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowią odpowiednio Załączniki nr 10 i 11 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 i 8 Pzp.
Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w części XI ust. 3 pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5. Dokumenty, o których mowa w części XI ust. 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Stosuje się przepis ust. 5.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni SWZ.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (o ile dotyczy), albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej (o ile dotyczy) niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia dokumentów, o
którym mowa w ust. 3.
3) Dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby, wymienionych w pkt. 1 i 2
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – o ile Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.
4) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
a) być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na
informatycznym nośniku danych;
b) umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
c) umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
d) zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych
informacji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza:
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ wraz z oświadczeniami: o braku podstaw do
wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125
ust. 1 Pzp – wzory stanowią załączniki nr 3 i 4 do SWZ;
b) pełnomocnictwo;
c) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje) – załącznik nr 5 do SWZ;
d) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SWZ.
DOKUMENTY SKŁADANE W POSTĘPOWANIU NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM
PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.
UWAGA!
NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW.
PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W
KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) Zamawiający dopuszcza zmiany korzystne dla niego,
2) Dopuszcza się zmiany umowy wynikające ze zmiany przepisów, których strony nie mogły przewidzieć w momencie podpisania umowy, Zamawiającego, bądź też gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 ÷ 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy w par. 10 i w par. 12.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 –
dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, lub wystąpią inne przesłanki określone w art. 308 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś
z Wykonawców odwołania.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Umocowanie powinno zawierać zakres
czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania.
5. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny spośród pozostałych
w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić
postępowanie.

Zobacz inne

Prawo