Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ryczywół, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346498/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Ryczywół

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ryczywół

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Ryczywół

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-630

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@ryczywol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ryczywol.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40e74fd2-17af-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346498

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008656/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40e74fd2-17af-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: opisano w dziale III pkt II SWZ cz. I

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarto w dziale XXV SWZ cz. I

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarto w dziale XXV SWZ cz. I

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie, gmina Ryczywół w zakresie branży budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej.

1) W zamierzeniu projektowym jest izolacja termiczna ścian zewnętrznych styropianem EPS70-040 grubości 18cm z wydzielonymi pasami oddzielenia pożarowego w postaci wełny mineralnej. Wykonanie tynków silikatowo-silikonowych w kolorze wskazanym przez inwestora oraz na rysunku „elewacje” oraz cokołu w postaci tynku mozaikowego w kolorze wskazanym przez inwestora oraz na rysunku „elewacje”. Na parterze przewiduje się modernizację dwóch pomieszczeń gospodarczych obejmujących skucie starych tynków i wykonanie nowych gipsowych izolacyjnych, pomalowanie dwukrotnie ścian farbą lateksową. Przewiduje się także skucie starej posadzki i wykonanie nowej wyrównującej grubości ok. 6cm wykończonej wykładziną PCV o grubości 2-4mm. W korytarzu przewiduje się skucie starych tynków, wykonanie nowych gipsowych izolacyjnych pomalowanych dwukrotnie farbą lateksową oraz wyrównanie posadzki i wykonanie podłogi z płytek ceramicznych. Na piętrze projektuje się wykonanie generalnej modernizacji sali konsumpcji w postaci wyrównania posadzki płytami OSB ok.18mm i wykonanie nowej podłogi s wykładziny PCV o grubości 2-4mm. Ponadto projektuje się skucie starych tynków i wykonanie nowych pomalowanych dwukrotnie farbą lateksową. Przewiduje się także demontaż starych pieców „koza” i udrożnienie przewodów kominowych wentylacyjnych. W pozostałej części zaprojektowano przebudowę polegającą na wyłonieniu szatni, dwóch magazynów, sanitariatów oraz kuchni. Na całości planowane jest wykonanie wyrównania posadzki w postaci płyt OSB grubości, następnie wykonanie nowej posadzki cienkowarstwowej samopoziomującej grubości 10-50mm zbrojonej siatką z włókna szklanego uprzednio zagruntowanej. Ścianki działowe z betonu komórkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejącej. Wszędzie skucie starych tynków wykonanie nowych gipsowych izolacyjnych następnie pomalowanych farbą lateksową dwukrotnie a w części sanitarnej i kuchennej płytki ceramiczne na pełnej wysokości. Na całości, zarówno na kondygnacji parter jak i piętro projektuje się wykonanie wyrównania sufitów w postaci płyt gipsowo – kartonowych dwukrotnie. Projektuje się także wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz klimatyzacji w sali konsumpcji. W obszarze zewnętrznym obiekt pozostaje bez zmian.
2) Prace elektryczne dotyczyć będą:
- rozdzielnic elektrycznych,
- instalacji oświetleniowej,
- instalacji gniazd 1 i 3 fazowych,
- połączeń wyrównawczych,
- ochrony przed przepięciami,
- ochrony przeciwporażeniowa.
3) Projekt budowlany sanitarny swym zakresem obejmuje:
- projekt centralnego ogrzewania (c.o.);
- projekt instalacji wody użytkowej (c.w.u., z.w.u.);
- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej (k.s.);
- instalację chłodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Przedmiotem niniejszych zamówień będą roboty budowlane tożsame z robotami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych).
2. Wartość zamówień nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego
3. Zamówienia będą mogły zostać udzielone na następujących warunkach:
1) zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
2) zamówienia muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
3) zamówienia zostaną udzielone po dokonaniu negocjacji z wykonawcą na podstawie odrębnie zawartej umowy/zlecenia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: amawiający stosować będzie procedurę, o której mowa w art. 126 ustawy Pzp tj. w pierwszej kolejności dokonana oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 226 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ, a następnie wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne oraz może zażądać przedłożenia dokumentów w trybie art. 274 ustawy Pzp tj. może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i wymienionych w Dziale XIII SWZ.
3) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 274 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5) Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 2, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli wymagane), zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień budowlanych).
Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 IDW).
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym ustępie.
W przypadku wskazania w formularzu ofertowym adresu strony, na której zamawiający może dokonać samodzielnego pobrania wydruku Zamawiający nie będzie wzywał do jego złożenia lecz pobierze dokument samodzielnie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 IDW).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy (interaktywny formularz dostępny w systemie).
2) Kosztorys ofertowy.
3) (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 IDW) lub inne dokumenty udowadniające, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. zawierające następujące informacje:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Podmioty składające ofertę wspólną muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1) oświadczenie, o którym mowa w Dziale XIII ustęp 1 punkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia),
2) oświadczenie, o którym mowa w Dziale XIII ustęp 4 pkt 1 składa każdy z wykonawców.
5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych (pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2).
6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę regulują przepisy kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami umożliwiającymi zmianę umowy, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian treści umowy za zgodą Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
2) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń lub wyposażenia,
3) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
4) zmiany terminów określonych w § 7 umowy,
5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT),
6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 wymaga zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno-budowlany – jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:
1) rezygnacja przez Zamawiającego z wykonania części robót,
2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,
3) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych,
4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych,
5) podniesienie wydajności urządzeń,
6) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
7) usprawnienia lub podniesienie walorów zdrowotnych i bezpieczeństwa w trakcie użytkowania obiektu,
8) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót powstałe w wyniku:
a) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gestorów sieci infrastruktury technicznej, których działania są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
b) wystąpienia warunków pogodowych lub gruntowych uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z przyjętą technologią, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,
c) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
e) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
- w takiej sytuacji minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie nieprzewidzialnych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.
6. Podstawę obliczenia kosztów zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 w związku z pkt 5 stanowi zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys opracowany przez Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych oraz danych wyjściowych do kosztorysowania nie wyższych niż aktualne średnie ceny publikowane w SEKOCENBUD.
7. Zakazuje się zmiany umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
8. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5 wymaga zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian określonych w ust. 3 pkt 5 w zw. z ust. 5 pkt 1 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

brak

Zobacz inne

Prawo