Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346585/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Komenda Główna Policji

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości Komendy Głównej Policji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Policji

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012137497

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Puławska 148/150

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-624

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniakgp@policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346585

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00336558/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 09:30

Po zmianie:
2022-09-20 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 10:00

Po zmianie:
2022-09-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-14

Po zmianie:
2022-10-19

Zobacz inne

Prawo