Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krzeszyce, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346590/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Krzeszyce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzeszyce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966734

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Skwierzyńska 16

1.4.2.) Miejscowość: Krzeszyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-435

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.7.) Numer telefonu: 957573161

1.4.8.) Numer faksu: 957573086

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzeszyce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://krzeszyce.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346590

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00308881/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00038602/05/P

Po zmianie:
2022/BZP 00038602/06/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-14 10:00

Po zmianie:
2022-10-05 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-14 10:15

Po zmianie:
2022-10-05 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-13

Po zmianie:
2022-11-03

Zobacz inne

Prawo