Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kielce, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346599/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa szczepionki objętej programem profilaktyki zakażeń wirusem RS u dzieci

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290503911

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prosta 30

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-371

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.cieslik@szpitalprosta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpgin.kielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa szczepionki objętej programem profilaktyki zakażeń wirusem RS u dzieci

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1c79525-33f5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346599

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00105474/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa szczepionek objętych programem profilaktyki RS u dzieci

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpitalprosta.pl, https://szpitalprosta.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w sposób następujący:
- przy użyciu platformy zakupowej marketplanet.pl pod adresem: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach https://szpitalprosta.ezamawiajacy.pl/ - dotyczy złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi z ofertą przetargową,
- przy użyciu poczty elektronicznej - email: a.cieslik@szpitalprosta.pl dopuszczalna jest komunikacja również w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.)
Uwaga: plik zawierający w/w dokumenty powinien posiadać nazwę (firmy) wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej marketplanet.pl.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową pod adresem https://szpitalprosta.ezamawiajacy.pl/ lub datę otrzymania na skrzynkę e-mail. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.
Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na marketplanet.pl
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z marketplanet.pl w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz.2415) tj: a) oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych, b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej ( opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SAG ZP-13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego szczepionki objętej programem lekowym B.40 - profilaktyka zakażeń wirusem RS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-cenowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ oraz załączyć do oferty aktualne nadzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty: Formularz przedmiotu zamówienia – oferta asortymentowo-cenowa - wzór zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców należy złożyć oświadczenie wskazujące podwykonawcę i część zamówienia, która będzie przez niego realizowana – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów tj. KRS-u, CEiIoDG, innego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE i zgodnie z wymaganiami Ustawy dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). i Certyfikaty CE. W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga w/w dokumentu, należy załączyć stosowne oświadczenie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE i zgodnie z wymaganiami Ustawy dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). i Certyfikaty CE. W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga w/w dokumentu, należy załączyć stosowne oświadczenie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z zachowaniem formy przewidzianej w ust. 1, następujące zmiany postanowień zawartej umowy:
a) zmiany kodów (numerów katalogowych) produktów, nazwy produktów bez możliwości zmian cen jednostkowych podanych w ofercie, w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów albo poprawienie sprawności, wydajności lub innego zwiększenia wartości dostawy dla Zamawiającego, poprzez zastąpienie dotychczasowych kodów (numerów katalogowych) lub nazwy produktów, kodem (numerem katalogowym) lub nazwą nowego produktu pod warunkiem, że parametry nowego towaru spełniają wymagania określone w SIWZ,
b) zmiany producenta przedmiotu dostawy w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji przedmiotu dostawy pod warunkiem zaoferowania wyrobu o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowych podanych w ofercie i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego,
c) dostawy produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
w przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta, w cenie jednostkowej nie wyższej niż w umowie,
d) obniżenia wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku niezamówienia całości towaru określonego w załączniku nr 1, lub w przypadku obniżenia stawek podatku od towaru i usług,
e) obniżenia cen jednostkowych towaru, o których mowa w załączniku nr 2 do umowy, także
w przypadku obniżenia stawki podatku od towaru i usług,
f) zmiany terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1, w sytuacji określonej w § 8 ust. 3 umowy.
g) zmiany wielkości i liczby opakowań w ilościach równoważnych przy zachowaniu ceny zaproponowanej w ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej marketplanet.pl, pod adresem: https://szpitalprosta.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

Zobacz inne

Prawo