Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Garwolin, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346751/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014823759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 26

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wnowicka@pzdgarwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/ oraz www.pzdgarwolin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55c8b2a5-33ef-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346751

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024136/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie w sezonie zimowym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl.
1. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie; https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl,
2) wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
7. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w sekcji „Dokumenty zamówienia”. Pobranie pojedynczego dokumentu lub wszystkich dokumentów następuje po kliknięciu polecenia „Pobierz”.
8. Ofertę na: część 1/ część 2/ część 3/ część 4/ część 5/ część 6/ część 7/ część 8/ część 9/
część 10/ część 11/ wraz z załącznikami należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy.
9. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO.242.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowej w Garwolinie, przy użyciu; Samochodów ciężarowych z pługami odśnieżnymi, piaskarkami - 3 szt. + ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających na piaskarki – 1 szt. (będących własnością Wykonawcy).
Długość dróg do zwalczania śliskości zimowej – 57,176 km
Mieszankę piaskowo-solną zabezpiecza Zamawiający.
Ilość godzin w sezonie zimowym 2022/2023 – 480 godz.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.
Uwaga;
1) Za czas pracy sprzętu (samochód z pługiem i piaskarką) uważa się czas od momentu rozpoczęcia załadunku piaskarki do momentu zakończenia posypywania.
2) Wykonawca zapewni obecność operatorów ładowarek na składowisku materiałów w trakcie trwania całego procesu sypania.
3) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Zamawiającego i złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie skarg użytkowników dotyczących wykonywanej przez siebie usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej
punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na: część 1 Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Dla: część 1:
1) Cena - 60% - 60 pkt.
2) Czas podstawienia sprzętu- 25% - 25 pkt.
3) System lokalizacji pojazdów - 15% - 15 pkt.
1) Kryterium „cena” - C
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto zł. gr. podanej przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym (w złotych).
Uwzględniając kryterium „cena” 60 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru;
Ilość punktów C = Wartość brutto zł. gr. najniższej oferty podzielona przez Wartość brutto zł. g.
badanej oferty razy 60 pkt 2) Kryterium „czas podstawienia sprzętu – (maksymalnie 90 minut)”
Kryterium „czas podstawienia sprzętu” będzie rozpatrywane na podstawie czasu podstawienia sprzętu
na usługi objęte przedmiotem zamówienia, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Najdłuższy możliwy czas podstawienia sprzętu na usługi wymagany przez Zamawiającego (Warunek
konieczny) wynosi 90 minut.
Uwaga: czas, w którym wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu będzie czasem
umownym na podstawienie sprzętu, a jego przekroczenie będzie skutkowało karami umownymi.
Uwzględniając kryterium „czas podstawienia sprzętu – (maksymalnie 90 minut)” 25pkt. ocena oferty
dokonana zostanie przy zastosowaniu ilości punktów;
Ilość punktów Czas podstawienia sprzętu 25 pkt =
Podstawienie sprzętu w czasie:
0-20min – 25pkt
21-30min – 15pkt
31-60min – 5pkt
61-90min – 0pkt
3) Kryterium „System lokalizacji pojazdów” - GPS
Kryterium „System lokalizacji pojazdów” będzie rozpatrywane na podstawie zainstalowania w
pojazdach Wykonawcy - System lokalizacji pojazdów - na usługi objęte przedmiotem zamówienia,
podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym część (1 - 3).
Zamawiający korzystał będzie z systemu pomocniczo do kontroli pracy wykonywanej przez
wykonawcę.
Uwzględniając kryterium System lokalizacji pojazdów - 15pkt ocena oferty dokonana zostanie przy
zastosowaniu ilości punktów;
System lokalizacji pojazdów:
Zainstalowany przez Wykonawcę w pojazdach - System lokalizacji pojazdów – 15pkt
Brak zainstalowania przez Wykonawcę w pojazdach -System lokalizacji pojazdów – 0pkt
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę
punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium,
obliczonych wg. wzoru:
P = C + Cz+ GPS
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Cz – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas podstawienia sprzętu ”
GPS– Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „System lokalizacji pojazdów”
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku”
Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu kryteriów wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: System lokalizacji pojazdów

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowej w Trojanowie, przy użyciu; Samochodów ciężarowych z pługami odśnieżnymi, piaskarkami – 2 szt.+ ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających na piaskarki – 1 szt. (będących własnością Wykonawcy).
Długość dróg do zwalczania śliskości zimowej – 32,964 km
Mieszankę piaskowo-solną zabezpiecza Zamawiający.
Ilość godzin w sezonie zimowym 2022/2023 – 280 godz.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.
Uwaga;
1) Za czas pracy sprzętu (samochód z pługiem i piaskarką) uważa się czas od momentu rozpoczęcia załadunku piaskarki do momentu zakończenia posypywania.
2) Wykonawca zapewni obecność operatorów ładowarek na składowisku materiałów w trakcie trwania całego procesu sypania.
3) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Zamawiającego i złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie skarg użytkowników dotyczących wykonywanej przez siebie usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej
punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na: część 2 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Dla: część 2:
1) Cena - 60% - 60 pkt.
2) Czas podstawienia sprzętu- 25% - 25 pkt.
3) System lokalizacji pojazdów - 15% - 15 pkt.
1) Kryterium „cena” - C
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto zł. gr. podanej przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym (w złotych).
Uwzględniając kryterium „cena” 60 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru;
Ilość punktów C = Wartość brutto zł. gr. najniższej oferty podzielona przez Wartość brutto zł. g.
badanej oferty razy 60 pkt 2) Kryterium „czas podstawienia sprzętu – (maksymalnie 90 minut)”
Kryterium „czas podstawienia sprzętu” będzie rozpatrywane na podstawie czasu podstawienia sprzętu
na usługi objęte przedmiotem zamówienia, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Najdłuższy możliwy czas podstawienia sprzętu na usługi wymagany przez Zamawiającego (Warunek
konieczny) wynosi 90 minut.
Uwaga: czas, w którym wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu będzie czasem
umownym na podstawienie sprzętu, a jego przekroczenie będzie skutkowało karami umownymi.
Uwzględniając kryterium „czas podstawienia sprzętu – (maksymalnie 90 minut)” 25pkt. ocena oferty
dokonana zostanie przy zastosowaniu ilości punktów;
Ilość punktów Czas podstawienia sprzętu 25 pkt =
Podstawienie sprzętu w czasie:
0-20min – 25pkt
21-30min – 15pkt
31-60min – 5pkt
61-90min – 0pkt
3) Kryterium „System lokalizacji pojazdów” - GPS
Kryterium „System lokalizacji pojazdów” będzie rozpatrywane na podstawie zainstalowania w
pojazdach Wykonawcy - System lokalizacji pojazdów - na usługi objęte przedmiotem zamówienia,
podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym część (1 - 3).
Zamawiający korzystał będzie z systemu pomocniczo do kontroli pracy wykonywanej przez
wykonawcę.
Uwzględniając kryterium System lokalizacji pojazdów - 15pkt ocena oferty dokonana zostanie przy
zastosowaniu ilości punktów;
System lokalizacji pojazdów:
Zainstalowany przez Wykonawcę w pojazdach - System lokalizacji pojazdów – 15pkt
Brak zainstalowania przez Wykonawcę w pojazdach -System lokalizacji pojazdów – 0pkt
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę
punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium,
obliczonych wg. wzoru:
P = C + Cz+ GPS
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Cz – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas podstawienia sprzętu ”
GPS– Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „System lokalizacji pojazdów”
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku”
Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu kryteriów wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: System lokalizacji pojazdów

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowo-Mostowej w Maciejowicach, przy użyciu; Samochodów ciężarowych z pługami odśnieżnymi, piaskarkami – 2szt. + ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających na piaskarki – 1 szt. (będących własnością Wykonawcy).
Długość dróg do zwalczania śliskości zimowej – 44,458 km
Mieszankę piaskowo-solną zabezpiecza Zamawiający.
Ilość godzin w sezonie zimowym 2022/2023 – 300 godz.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.
Uwaga;
1) Za czas pracy sprzętu (samochód z pługiem i piaskarką) uważa się czas od momentu rozpoczęcia załadunku piaskarki do momentu zakończenia posypywania.
2) Wykonawca zapewni obecność operatorów ładowarek na składowisku materiałów w trakcie trwania całego procesu sypania.
3) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Zamawiającego i złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie skarg użytkowników dotyczących wykonywanej przez siebie usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej
punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na: część 3 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Dla: część 3:
1) Cena - 60% - 60 pkt.
2) Czas podstawienia sprzętu- 25% - 25 pkt.
3) System lokalizacji pojazdów - 15% - 15 pkt.
1) Kryterium „cena” - C
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto zł. gr. podanej przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym (w złotych).
Uwzględniając kryterium „cena” 60 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru;
Ilość punktów C = Wartość brutto zł. gr. najniższej oferty podzielona przez Wartość brutto zł. g.
badanej oferty razy 60 pkt 2) Kryterium „czas podstawienia sprzętu – (maksymalnie 90 minut)”
Kryterium „czas podstawienia sprzętu” będzie rozpatrywane na podstawie czasu podstawienia sprzętu
na usługi objęte przedmiotem zamówienia, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Najdłuższy możliwy czas podstawienia sprzętu na usługi wymagany przez Zamawiającego (Warunek
konieczny) wynosi 90 minut.
Uwaga: czas, w którym wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu będzie czasem
umownym na podstawienie sprzętu, a jego przekroczenie będzie skutkowało karami umownymi.
Uwzględniając kryterium „czas podstawienia sprzętu – (maksymalnie 90 minut)” 25pkt. ocena oferty
dokonana zostanie przy zastosowaniu ilości punktów;
Ilość punktów Czas podstawienia sprzętu 25 pkt =
Podstawienie sprzętu w czasie:
0-20min – 25pkt
21-30min – 15pkt
31-60min – 5pkt
61-90min – 0pkt
3) Kryterium „System lokalizacji pojazdów” - GPS
Kryterium „System lokalizacji pojazdów” będzie rozpatrywane na podstawie zainstalowania w
pojazdach Wykonawcy - System lokalizacji pojazdów - na usługi objęte przedmiotem zamówienia,
podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym część (1 - 3).
Zamawiający korzystał będzie z systemu pomocniczo do kontroli pracy wykonywanej przez
wykonawcę.
Uwzględniając kryterium System lokalizacji pojazdów - 15pkt ocena oferty dokonana zostanie przy
zastosowaniu ilości punktów;
System lokalizacji pojazdów:
Zainstalowany przez Wykonawcę w pojazdach - System lokalizacji pojazdów – 15pkt
Brak zainstalowania przez Wykonawcę w pojazdach -System lokalizacji pojazdów – 0pkt
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę
punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium,
obliczonych wg. wzoru:
P = C + Cz+ GPS
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Cz – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas podstawienia sprzętu ”
GPS– Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „System lokalizacji pojazdów”
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku”
Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu kryteriów wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: System lokalizacji pojazdów

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg ciągnikami rolniczymi lub inną maszyną „na przykład budowlaną” z napędem na jedną lub więcej osi o mocy od 80KM do 100KM z pługiem do odśnieżania w ilości szt. 2 będącego własnością Wykonawcy – teren działalności Służby Drogowej w Garwolinie
Ilość km w sezonie zimowym 2022/2023 –400 km,
Ilość godzin w sezonie zimowym 2022/2023– 30 godz.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.
Usługa w zakresie zimowego utrzymania dróg - Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego (odśnieżanie liniowe - cena netto za 1 kilometr) i (odśnieżanie w poprzek - cena netto za 1 godzinę) efektywnej pracy będzie uzależniona od warunków atmosferycznych. Decyzje podejmuje Kierownik Służby Drogowej na terenie, którego wykonywana jest usługa lub pracownik wyznaczony przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej
punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na: części 4-11 Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami:
Dla części (4 –11)
1) Cena - znaczenie kryterium 60 % - 60pkt
2) Czas podstawienia sprzętu- znaczenie kryterium 40% - 40 pkt
1) Kryterium Cena - C
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Ocena oferty zostanie przeprowadzona w następujący sposób:
Uwzględniając kryterium cena - 60 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru:
Ilość punktów C = C min podzielona przez C o razy 60 pkt
gdzie:
C min - wartość brutto zł. gr. najniższej oferty
C o - wartość brutto zł. gr. oferty badanej
Podana przez wykonawcę cena wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 60 punktów
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT.
2) Kryterium Czas podstawienia sprzętu – (maksymalnie 90 minut)
Kryterium „Czas podstawienia sprzętu” będzie rozpatrywane na podstawie czasu podstawienia sprzętu
na usługi objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym część
(4 - 11).
Najdłuższy możliwy czas podstawienia sprzętu na usługi wymagany przez Zamawiającego (Warunek
konieczny) wynosi 90 minut.
Uwaga: czas, w którym wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu będzie czasem
umownym na podstawienie sprzętu, a jego przekroczenie będzie skutkowało karami umownymi.
Uwzględniając kryterium Czas podstawienia sprzętu - 40 pkt ocena oferty dokonana zostanie przy
zastosowaniu ilości punktów:
Podstawienie sprzętu w czasie:
0-20min – 40pkt
21-30min – 30pkt
31-60min – 20pkt
61-90min – 10pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów
przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych
wg. wzoru:
P = C + Cz
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Cz – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas podstawienia sprzętu ”
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT
Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu kryteriów wyboru do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego przy użyciu ciągnika rolniczego lub inną maszyną na przykład budowlaną” z pługiem do odśnieżania o mocy powyżej 100KM, z napędem 4x4, będącego własnością Wykonawcy teren działalności Służby Drogowej w Garwolinie w ilości szt. 2
Ilość km w sezonie zimowym 2022/2023– 240 km,
Ilość godzin w sezonie zimowym 2022/2023 – 30 godz.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.
Usługa w zakresie zimowego utrzymania dróg - Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego (odśnieżanie liniowe - cena netto za 1 kilometr) i (odśnieżanie w poprzek - cena netto za 1 godzinę) efektywnej pracy będzie uzależniona od warunków atmosferycznych. Decyzje podejmuje Kierownik Służby Drogowej na terenie, którego wykonywana jest usługa lub pracownik wyznaczony przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej
punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na: części 4-11 Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami:
Dla części (4 –11)
1) Cena - znaczenie kryterium 60 % - 60pkt
2) Czas podstawienia sprzętu- znaczenie kryterium 40% - 40 pkt
1) Kryterium Cena - C
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Ocena oferty zostanie przeprowadzona w następujący sposób:
Uwzględniając kryterium cena - 60 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru:
Ilość punktów C = C min podzielona przez C o razy 60 pkt
gdzie:
C min - wartość brutto zł. gr. najniższej oferty
C o - wartość brutto zł. gr. oferty badanej
Podana przez wykonawcę cena wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 60 punktów
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT.
2) Kryterium Czas podstawienia sprzętu – (maksymalnie 90 minut)
Kryterium „Czas podstawienia sprzętu” będzie rozpatrywane na podstawie czasu podstawienia sprzętu
na usługi objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym część
(4 - 11).
Najdłuższy możliwy czas podstawienia sprzętu na usługi wymagany przez Zamawiającego (Warunek
konieczny) wynosi 90 minut.
Uwaga: czas, w którym wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu będzie czasem
umownym na podstawienie sprzętu, a jego przekroczenie będzie skutkowało karami umownymi.
Uwzględniając kryterium Czas podstawienia sprzętu - 40 pkt ocena oferty dokonana zostanie przy
zastosowaniu ilości punktów:
Podstawienie sprzętu w czasie:
0-20min – 40pkt
21-30min – 30pkt
31-60min – 20pkt
61-90min – 10pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów
przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych
wg. wzoru:
P = C + Cz
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Cz – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas podstawienia sprzętu ”
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT
Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu kryteriów wyboru do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg ciągnikami rolniczymi lub inną maszyną „na przykład budowlaną” z napędem na jedną lub więcej osi o mocy od 80KM do 100KM oraz pługiem do odśnieżania w ilości
szt. 2– teren działalności Służby Drogowej w Trojanowie
Ilość km w sezonie zimowym 2022/2023 – 450 km,
Ilość godzin w sezonie zimowym 2022/2023 – 30 godz.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.
Usługa w zakresie zimowego utrzymania dróg - Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego (odśnieżanie liniowe - cena netto za 1 kilometr) i (odśnieżanie w poprzek - cena netto za 1 godzinę) efektywnej pracy będzie uzależniona od warunków atmosferycznych. Decyzje podejmuje Kierownik Służby Drogowej na terenie, którego wykonywana jest usługa lub pracownik wyznaczony przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej
punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na: części 4-11 Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami:
Dla części (4 –11)
1) Cena - znaczenie kryterium 60 % - 60pkt
2) Czas podstawienia sprzętu- znaczenie kryterium 40% - 40 pkt
1) Kryterium Cena - C
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Ocena oferty zostanie przeprowadzona w następujący sposób:
Uwzględniając kryterium cena - 60 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru:
Ilość punktów C = C min podzielona przez C o razy 60 pkt
gdzie:
C min - wartość brutto zł. gr. najniższej oferty
C o - wartość brutto zł. gr. oferty badanej
Podana przez wykonawcę cena wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 60 punktów
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT.
2) Kryterium Czas podstawienia sprzętu – (maksymalnie 90 minut)
Kryterium „Czas podstawienia sprzętu” będzie rozpatrywane na podstawie czasu podstawienia sprzętu
na usługi objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym część
(4 - 11).
Najdłuższy możliwy czas podstawienia sprzętu na usługi wymagany przez Zamawiającego (Warunek
konieczny) wynosi 90 minut.
Uwaga: czas, w którym wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu będzie czasem
umownym na podstawienie sprzętu, a jego przekroczenie będzie skutkowało karami umownymi.
Uwzględniając kryterium Czas podstawienia sprzętu - 40 pkt ocena oferty dokonana zostanie przy
zastosowaniu ilości punktów:
Podstawienie sprzętu w czasie:
0-20min – 40pkt
21-30min – 30pkt
31-60min – 20pkt
61-90min – 10pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów
przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych
wg. wzoru:
P = C + Cz
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Cz – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas podstawienia sprzętu ”
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT
Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu kryteriów wyboru do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego przy użyciu ciągnika rolniczego lub inną maszyną „na przykład budowlaną” z pługiem do odśnieżania o mocy powyżej 100KM, z napędem 4x4, będącego własnością Wykonawcy teren działalności Służby Drogowej w Trojanowie w ilości szt. 2
Ilość km w sezonie zimowym 2022/2023 – 160 km,
Ilość godzin w sezonie zimowym 2022/2023 – 30 godz.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.
Usługa w zakresie zimowego utrzymania dróg - Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego (odśnieżanie liniowe - cena netto za 1 kilometr) i (odśnieżanie w poprzek - cena netto za 1 godzinę) efektywnej pracy będzie uzależniona od warunków atmosferycznych. Decyzje podejmuje Kierownik Służby Drogowej na terenie, którego wykonywana jest usługa lub pracownik wyznaczony przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej
punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na: części 4-11 Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami:
Dla części (4 –11)
1) Cena - znaczenie kryterium 60 % - 60pkt
2) Czas podstawienia sprzętu- znaczenie kryterium 40% - 40 pkt
1) Kryterium Cena - C
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Ocena oferty zostanie przeprowadzona w następujący sposób:
Uwzględniając kryterium cena - 60 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru:
Ilość punktów C = C min podzielona przez C o razy 60 pkt
gdzie:
C min - wartość brutto zł. gr. najniższej oferty
C o - wartość brutto zł. gr. oferty badanej
Podana przez wykonawcę cena wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 60 punktów
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT.
2) Kryterium Czas podstawienia sprzętu – (maksymalnie 90 minut)
Kryterium „Czas podstawienia sprzętu” będzie rozpatrywane na podstawie czasu podstawienia sprzętu
na usługi objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym część
(4 - 11).
Najdłuższy możliwy czas podstawienia sprzętu na usługi wymagany przez Zamawiającego (Warunek
konieczny) wynosi 90 minut.
Uwaga: czas, w którym wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu będzie czasem
umownym na podstawienie sprzętu, a jego przekroczenie będzie skutkowało karami umownymi.
Uwzględniając kryterium Czas podstawienia sprzętu - 40 pkt ocena oferty dokonana zostanie przy
zastosowaniu ilości punktów:
Podstawienie sprzętu w czasie:
0-20min – 40pkt
21-30min – 30pkt
31-60min – 20pkt
61-90min – 10pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów
przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych
wg. wzoru:
P = C + Cz
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Cz – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas podstawienia sprzętu ”
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT
Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu kryteriów wyboru do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg ciągnikami rolniczymi lub inną maszyną „na przykład budowlaną” z napędem na jedną lub więcej osi o mocy od 80KM do 100KM z pługiem do odśnieżania – teren działalności Służby Drogowo-Mostowej w Maciejowicach w ilości szt. 2
Ilość km w sezonie zimowym 2022/2023 – 300 km,
Ilość godzin w sezonie zimowym 2022/2023 – 30 godz.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.
Usługa w zakresie zimowego utrzymania dróg - Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego (odśnieżanie liniowe - cena netto za 1 kilometr) i (odśnieżanie w poprzek - cena netto za 1 godzinę) efektywnej pracy będzie uzależniona od warunków atmosferycznych. Decyzje podejmuje Kierownik Służby Drogowej na terenie, którego wykonywana jest usługa lub pracownik wyznaczony przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej
punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na: części 4-11 Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami:
Dla części (4 –11)
1) Cena - znaczenie kryterium 60 % - 60pkt
2) Czas podstawienia sprzętu- znaczenie kryterium 40% - 40 pkt
1) Kryterium Cena - C
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Ocena oferty zostanie przeprowadzona w następujący sposób:
Uwzględniając kryterium cena - 60 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru:
Ilość punktów C = C min podzielona przez C o razy 60 pkt
gdzie:
C min - wartość brutto zł. gr. najniższej oferty
C o - wartość brutto zł. gr. oferty badanej
Podana przez wykonawcę cena wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 60 punktów
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT.
2) Kryterium Czas podstawienia sprzętu – (maksymalnie 90 minut)
Kryterium „Czas podstawienia sprzętu” będzie rozpatrywane na podstawie czasu podstawienia sprzętu
na usługi objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym część
(4 - 11).
Najdłuższy możliwy czas podstawienia sprzętu na usługi wymagany przez Zamawiającego (Warunek
konieczny) wynosi 90 minut.
Uwaga: czas, w którym wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu będzie czasem
umownym na podstawienie sprzętu, a jego przekroczenie będzie skutkowało karami umownymi.
Uwzględniając kryterium Czas podstawienia sprzętu - 40 pkt ocena oferty dokonana zostanie przy
zastosowaniu ilości punktów:
Podstawienie sprzętu w czasie:
0-20min – 40pkt
21-30min – 30pkt
31-60min – 20pkt
61-90min – 10pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów
przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych
wg. wzoru:
P = C + Cz
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Cz – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas podstawienia sprzętu ”
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT
Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu kryteriów wyboru do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego przy użyciu ciągnika rolniczego lub inną maszyną „na przykład budowlaną” z pługiem do odśnieżania o mocy powyżej 100KM, z napędem 4x4, będącego własnością Wykonawcy teren działalności Służby Drogowo - Mostowej w Maciejowicach w ilości szt. 2.
Ilość km w sezonie zimowym 2022/2023 – 120 km,
Ilość godzin w sezonie zimowym 2022/2023 – 30 godz.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.
Usługa w zakresie zimowego utrzymania dróg - Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego (odśnieżanie liniowe - cena netto za 1 kilometr) i (odśnieżanie w poprzek - cena netto za 1 godzinę) efektywnej pracy będzie uzależniona od warunków atmosferycznych. Decyzje podejmuje Kierownik Służby Drogowej na terenie, którego wykonywana jest usługa lub pracownik wyznaczony przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej
punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na: części 4-11 Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami:
Dla części (4 –11)
1) Cena - znaczenie kryterium 60 % - 60pkt
2) Czas podstawienia sprzętu- znaczenie kryterium 40% - 40 pkt
1) Kryterium Cena - C
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Ocena oferty zostanie przeprowadzona w następujący sposób:
Uwzględniając kryterium cena - 60 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru:
Ilość punktów C = C min podzielona przez C o razy 60 pkt
gdzie:
C min - wartość brutto zł. gr. najniższej oferty
C o - wartość brutto zł. gr. oferty badanej
Podana przez wykonawcę cena wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 60 punktów
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT.
2) Kryterium Czas podstawienia sprzętu – (maksymalnie 90 minut)
Kryterium „Czas podstawienia sprzętu” będzie rozpatrywane na podstawie czasu podstawienia sprzętu
na usługi objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym część
(4 - 11).
Najdłuższy możliwy czas podstawienia sprzętu na usługi wymagany przez Zamawiającego (Warunek
konieczny) wynosi 90 minut.
Uwaga: czas, w którym wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu będzie czasem
umownym na podstawienie sprzętu, a jego przekroczenie będzie skutkowało karami umownymi.
Uwzględniając kryterium Czas podstawienia sprzętu - 40 pkt ocena oferty dokonana zostanie przy
zastosowaniu ilości punktów:
Podstawienie sprzętu w czasie:
0-20min – 40pkt
21-30min – 30pkt
31-60min – 20pkt
61-90min – 10pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów
przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych
wg. wzoru:
P = C + Cz
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Cz – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas podstawienia sprzętu ”
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT
Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu kryteriów wyboru do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego przy użyciu spycharki będącej własnością Wykonawcy teren działalności Służby Drogowej w Garwolinie, Służby Drogowej
w Trojanowie, Służby Drogowej – Mostowej w Maciejowicach w ilości szt. 2.
Ilość godzin w sezonie zimowym 2022/2023 – 80 godz.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej
punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na: części 4-11 Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami:
Dla części (4 –11)
1) Cena - znaczenie kryterium 60 % - 60pkt
2) Czas podstawienia sprzętu- znaczenie kryterium 40% - 40 pkt
1) Kryterium Cena - C
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Ocena oferty zostanie przeprowadzona w następujący sposób:
Uwzględniając kryterium cena - 60 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru:
Ilość punktów C = C min podzielona przez C o razy 60 pkt
gdzie:
C min - wartość brutto zł. gr. najniższej oferty
C o - wartość brutto zł. gr. oferty badanej
Podana przez wykonawcę cena wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 60 punktów
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT.
2) Kryterium Czas podstawienia sprzętu – (maksymalnie 90 minut)
Kryterium „Czas podstawienia sprzętu” będzie rozpatrywane na podstawie czasu podstawienia sprzętu
na usługi objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym część
(4 - 11).
Najdłuższy możliwy czas podstawienia sprzętu na usługi wymagany przez Zamawiającego (Warunek
konieczny) wynosi 90 minut.
Uwaga: czas, w którym wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu będzie czasem
umownym na podstawienie sprzętu, a jego przekroczenie będzie skutkowało karami umownymi.
Uwzględniając kryterium Czas podstawienia sprzętu - 40 pkt ocena oferty dokonana zostanie przy
zastosowaniu ilości punktów:
Podstawienie sprzętu w czasie:
0-20min – 40pkt
21-30min – 30pkt
31-60min – 20pkt
61-90min – 10pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów
przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych
wg. wzoru:
P = C + Cz
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Cz – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas podstawienia sprzętu ”
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT
Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu kryteriów wyboru do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego przy użyciu równiarki będącej własnością Wykonawcy teren działalności Służby Drogowej w Garwolinie, Służby Drogowej w Trojanowie, Służby Drogowej – Mostowej w Maciejowicach w ilości szt. 1.
Ilość godzin w sezonie zimowym 2022/2023 – 30 godz.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej
punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na: części 4-11 Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami:
Dla części (4 –11)
1) Cena - znaczenie kryterium 60 % - 60pkt
2) Czas podstawienia sprzętu- znaczenie kryterium 40% - 40 pkt
1) Kryterium Cena - C
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Ocena oferty zostanie przeprowadzona w następujący sposób:
Uwzględniając kryterium cena - 60 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru:
Ilość punktów C = C min podzielona przez C o razy 60 pkt
gdzie:
C min - wartość brutto zł. gr. najniższej oferty
C o - wartość brutto zł. gr. oferty badanej
Podana przez wykonawcę cena wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 60 punktów
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT.
2) Kryterium Czas podstawienia sprzętu – (maksymalnie 90 minut)
Kryterium „Czas podstawienia sprzętu” będzie rozpatrywane na podstawie czasu podstawienia sprzętu
na usługi objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym część
(4 - 11).
Najdłuższy możliwy czas podstawienia sprzętu na usługi wymagany przez Zamawiającego (Warunek
konieczny) wynosi 90 minut.
Uwaga: czas, w którym wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu będzie czasem
umownym na podstawienie sprzętu, a jego przekroczenie będzie skutkowało karami umownymi.
Uwzględniając kryterium Czas podstawienia sprzętu - 40 pkt ocena oferty dokonana zostanie przy
zastosowaniu ilości punktów:
Podstawienie sprzętu w czasie:
0-20min – 40pkt
21-30min – 30pkt
31-60min – 20pkt
61-90min – 10pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów
przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych
wg. wzoru:
P = C + Cz
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Cz – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas podstawienia sprzętu ”
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT
Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu kryteriów wyboru do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności występowania w obrocie gospodarczym,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej:

A. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dla: część 1/część 2/
część 3/ część 4/ część 5/ część 6/ część 7/ część 8/ część 9/ część 10/część 11:

i. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem wykonanie (zimowego odśnieżania dróg),

ii. że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca przedstawi wykaz osób:
-Kierowca samochodu,* - dotyczy posiadanych umiejętności obsługi piaskarek i pługów lemieszowych.), oraz operatora ładowarki - osoba posiadająca uprawnienia do obsługi ładowarki do załadunku materiałów na piaskarkę dla część 1/ część 2/ część 3/,
-Kierowca ciągnika rolniczego lub innej maszyny np. budowlanej dla: część 4/ część 5/
część 6/ część 7/ część 8/ część 9/,
-Operatora spycharki część 10 /,
-Operatora równiarki część 11,
- skierowanych przez Wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego (na okres trwania umowy), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

iii. że dysponuje lub będzie dysponował wykazem narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami dla: część 1/ część 2/
część 3/ część 4/ część 5/ część 6/ część 7/ część 8/ część 9/ część 10/część 11.

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek z ust. 1 pkt 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale XV SWZ.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenie składa Wykonawca, zaś w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ,
3) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – jeśli dotyczy (wzór przedmiotowego zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta na: część 1/ część 2/ część 3/ część 4/ część 5/ część 6/ część 7/ część 8/ część 9/ część 10/ część 11, została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) wykazu usług wykonanych, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1, A i, SWZ, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawiane w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1, A ii, SWZ. Wykonawca przedstawi wykaz osób:
-Kierowca samochodu,* - dotyczy posiadanych umiejętności obsługi piaskarek i pługów lemieszowych.), oraz operatora ładowarki - osoba posiadająca uprawnienia do obsługi ładowarki do załadunku materiałów na piaskarkę dla część 1/ część 2/ część 3/,
-Kierowca ciągnika rolniczego lub innej maszyny np. budowlanej dla część 4/ część 5/ część 6/ część 7/ część 8/ część 9/,
-Operatora spycharki część 10 /,
-Operatora równiarki część 11,
- skierowanych przez Wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego (na okres trwania umowy), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1, A iii, SWZ dla: część 1/
część 2/część 3/ część 4/ część 5/ część 6/ część 7/ część 8/ część 9/ część 10/ część 11 - w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Część 1 - Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowej w Garwolinie, przy użyciu: Samochodów ciężarowych z pługami odśnieżnymi, piaskarkami - 3 szt. + ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających na piaskarki – 1 szt. (będących własnością Wykonawcy) –
1 800PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),

Część 2 -Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowej w Trojanowie, przy użyciu; Samochodów ciężarowych z pługami odśnieżnymi, piaskarkami – 2 szt.+ ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających na piaskarki – 1 szt. (będących własnością Wykonawcy)
– 1 036PLN (słownie: jeden tysiąc trzydzieści sześć złotych),
Część 3 - Zwalczanie śliskości zimowej na drogach – teren działalności Służby Drogowo-Mostowej w Maciejowicach, przy użyciu; Samochodów ciężarowych z pługami odśnieżnymi, piaskarkami – 2szt. + ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających na piaskarki – 1 szt. (będących własnością Wykonawcy) – 1 140PLN (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści złotych),

Część 4 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,
Część 5 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,
Część 6 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,
Część 7 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,
Część 8 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,
Część 9 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,
Część 10 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,
Część 11 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 SWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek z ust. 1 pkt 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (dokument składa wykonawca zaś w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),
7) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana treści umowy jest możliwa tylko w formie aneksu, z zachowaniem zasad wynikających
z treści art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1) Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie działań organów państwowych, w tym:
a) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku.
b) w przypadku zaistnienia opisanej w pkt a) sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

2) wynagrodzenia należnego wykonawcy (przy utrzymaniu cen jednostkowych za 1 godz./ (za km i godz.) wykonywania usługi określonej w kosztorysie ofertowym, tj. przy długotrwale utrzymujących się, niesprzyjających warunkach atmosferycznych, powodujących konieczności wykonania usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

Zobacz inne

Prawo