Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zielona Góra, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346912/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1181F na odcinku Słone - Buchałów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ZIELONOGÓRSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podgórna 5

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-057

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1181F na odcinku Słone - Buchałów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be3da2fd-3403-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346912

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036298/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1181F na odcinku Słone - Buchałów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.powiat-zielonogorski.pl/zamowienia_publiczne/11/218/Modernizacja_nawierzchni_drogi_powiatowej_nr_1181F_na_odcinku_Slone_-_Buchalow/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal, zamowienia@powiat-zielonogorski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich
użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP pod adresem
https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania.
2.Oferta (oraz wszystkie załączniki) musi być sporządzona w sposób staranny, czytelny
i trwały, w języku polskim, w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt w formie elektronicznej tj. opatrzonej podpisem
kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym – Zamawiający zaleca format pdf.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty
oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych i ich przekazywania musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00102640/01 z dnia 2022-03-30
2022-03-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
publicznego lub
konkursie
(Dz.U. 2020 r. poz. 2452).
5.W przypadku gdy dokumenty elektroniczne zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z
2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku.
6. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji (skompresowany folder do
jednego pliku archiwum (ZIP), opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
podpisem
kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.
Szczegółowe informacje na temat formy dokumentów oraz sposobie komunikacji elektronicznej znajdują się w Rozdziale IX i X
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Postępowanie niniejsze łączy się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00129961/01 z dnia 2022-04-21
2022-04-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty
budowlane
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej w skrócie „RODO”.
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej (zwane dalej „danymi osobowymi”) mogą w dotyczyć tak samego Wykonawcy będącego osobą fizyczną (w tym również
Wykonawcy, który prowadzi
jednoosobową działalność gospodarczą), jak i innych niż Wykonawca osób fizycznych - jeżeli ich dane znajdą się w składanych Zamawiającemu w ramach niniejszego
postępowania (lub w związku z tym postępowaniem) dokumentach, w szczególności w:
1) ofercie (np. dane osób podpisujących ofertę, dane osób do kontaktowania
z Zamawiającym);
2) oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w wykonaniu postanowień SWZ;
3) ewentualnych innych oświadczeniach lub innych dokumentach składanych wraz z ofertą (w szczególności
pełnomocnictwie/pełnomocnictwach;
4) oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w związku z przygotowaniem, zawarciem lub wykonaniem Umowy o
zamówienie.
3. Przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej zastosowanie ma RODO oraz ustawa z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781
t.j. z dnia
2019.09.19).
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych
osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119.1 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający
informuje
wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu, że:
• administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Zielonogórski ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, dane kontaktowe:
tel, 68 452 75 41 fax: 68 452 75 00 , e-mail:
zamowienia@powiatzielonogorski.
pl;
• z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail : iod@powiat-zielonogorski.pl tel. 68 452 75 11;
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego
• odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019
r. –
Prawo zamówień
publicznych
• Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy
przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu
o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (UWAGA! skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie
zamówienia (..)
Z uwagi na brak miejsca dalsza część w Rozdziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.273.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1181F na odcinku Słone – Buchałów”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawiera załącznik nr 4 oraz 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) Cena – waga 60%
2) Okres gwarancji - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie w zakresie
art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020 poz. 1076 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy składającego ofertę: (kompletna oferta)
1) Wypełniony Formularz oferty wg. załącznika nr 1 do SWZ
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i Informacji lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu w przypadku wskazania przez niego w formularzu oferty danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnopolskich
i bezpłatnych bazach danych z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez zamawiającego.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z dokumentu określonego w ust. 2)
4) Dokumenty, o których mowa w ust. 2 oraz 3 określające zakres umocowania do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie, o ile ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
5) Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania – zał. nr 2 do SWZ.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – współpartnerów ( np. konsorcja, spółki cywilne), oświadczenie to składa osobno każdy
z współpartnerów.
6) Dowód wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zgodnie z pkt XI SWZ;
b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: BGŻ BNP Paribas S.A. nr rachunku 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003
z dopiskiem „Wadium do postępowania – Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1181F na odcinku Słone - Buchałów”
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wyżej wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone wraz z ofertą w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) wskazanie Beneficjenta, którym jest: Powiat Zielonogórski, Zielona Góra
ul. Podgórna 5.
2) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz znak sprawy przedmiotowego postępowania;
3) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
4) kwotę i termin ważności gwarancji lub poręczenia przy czym z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium a termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby gwarancja lub poręczenie obejmowały swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji lub poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona na podstawie art.226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako
jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) Współpartnerzy zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp musza ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi zostać przedłożone wraz z
ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt VI SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na
zdolnościach tych współpartnerów, którzy wykonują dostawy do realizacji, których te zdolności są wymagane.
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywać wszystkich współpartnerów.
4) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)
5) Wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu „nazwa i adres” należy wpisać dane dotyczące wszystkich
współpartnerów
a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego z współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określony został w załączniku nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wnioskue dostepnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego na miniPortalu bezpośrednio na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835)

Zobacz inne

Prawo