Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347191/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PROJEKT I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU HYDROIZOLACJI ŁAW FUNDAMENTOWYCH Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH Z POŁACI DACHOWEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021419270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Juliusza Słowackiego

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-411

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.bou@dolnyslask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bou.umwd.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Świadczenie usług na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PROJEKT I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU HYDROIZOLACJI ŁAW FUNDAMENTOWYCH Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH Z POŁACI DACHOWEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a76821b7-340a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035373/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Projekt i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu hydroizolacji ław fundamentowych z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachowej w formule "Zaprojektuj i Wybuduj"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania ze strony internetowej prowadzonego postępowania (platformy zakupowej) opisane zostały pod adresem https://dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOU-TCH.471.TP-6/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 292682,93 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana polegająca na wykonaniu projektu i wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu hydroizolacji ław fundamentowych z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachowej wraz z uzupełnieniem w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. przy ul. Japońskiej nr 4, 50-114 Wrocław. Szczegółowy opis przedmioty zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6. Złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej na obiekcie. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez strony, który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
a) W przypadku złożenia oferty bez odbycia wizji lokalnej, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobą wyznaczoną do komunikowania się z Wykonawcami:
Piotr Iskra tel. 516 442 338 email: piotr.iskra@dolnyslask.pl
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław pok. nr 311, III piętro.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany o charakterze prawnym, tj.:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisów o działalności ubezpieczeniowej, które będą miały wpływ na kształt warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpiecze¬niowej - w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą niniejszej umowy lub wynikających z niej umów ubezpieczenia,
b) zmiany przepisów o zamówieniach publicznych, jeśli Zamawiający będzie zobowiązany uwzględnić je w umowie zawartej przed taką zmianą,
c) zmiany przepisów prawa międzynarodowego, które zobowiązana będzie wdrożyć Rzeczpospolita Polska, w tym organy jej administracji samorządowej,
d) wydanie decyzji, uchwał, postanowień, rozstrzygnięć, orzeczeń, wyroków itp. przez uprawnione organy, które będą zobowiązywały Zamawiającego do zmiany zawartej umowy lub wynikających z niej umów ubezpieczenia,
e) inne zmiany o charakterze prawnym, jeśli powstanie obowiązek ich wdrożenia, w zakresie w jakim zmiany te dotyczyć będą niniejszej umowy lub wynikających z niej umów ubezpieczenia;
2) zmiany podmiotowego zakresu zamówienia, tj.:
a) utworzenia przez Zamawiającego nowych podmiotów, w tym wyodrębnionych z podmiotów dotychczas objętych zamówieniem lub powstałych w wyniku ich połączenia,
b) restrukturyzacji, przekształcenia, połączenia, podziału, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem,
c) rozwiązania podmiotu objętego zamówieniem;
3) w przypadku zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem, szczególnie w związku z ich przekształceniem w spółkę prawa handlowego, nowopowstały podmiot lub upoważniony przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot, pod warunkiem, że nowy podmiot będzie posiadał analogiczny profil działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe; w przypadku braku pisemnego potwierdze¬nia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa ubezpieczenia wygasła z dniem zmiany formy prawnej, a Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpie¬czenia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zasadami rozliczenia określonymi w niniejszej umowie;
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy określone w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. z dnia 18 maja 2021 r. - Dz.U. z 2021, poz. 1129).
3. Proponowane zmiany może wnosić Zamawiający lub Wykonawca, jednakże nie mogą one wykraczać poza zakres świadczenia określonego w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

Zobacz inne

Prawo