Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Koszalin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347291/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOSZALINIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOSZALINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003801829

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Monte Cassino 2

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-412

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontrola@cuskoszalin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://cus.koszalin.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c69692c1-3409-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347291

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00328004/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://cus.koszalin.ibip.pl/public/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:
1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2) korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny);
2) podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy;
4) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować;
5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

Pozostałe informacje w Rozdziale II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie
z siedzibą przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie
adres e-mail: sekretariat@cuskoszalin.eu
tel. 94 316 03 00
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie:
- adres korespondencyjny: al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin
- adres e-mail: iod@cuskoszalin.eu
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy). Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.
5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata;
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

Pozostałe informacje w Rozdziale IV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZK.260.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w roku 2023.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami wymaganymi przy realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do 20% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium I - Cena
Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
P = Cn : Cb x 100 pkt x Wg
gdzie :
- P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
- Cn - oznacza cenę ofertową brutto oferty najtańszej
- Cb - oznacza cenę ofertową brutto badanej oferty
- Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.

b) Kryterium II - Doświadczenie personelu świadczącego usługi

Oferty oceniane będą w następujący sposób:
Oferta otrzyma punkty za doświadczenie personelu świadczącego usługi skierowanego do realizacji zamówienia na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ), poprzez wskazanie przez Wykonawcę imion i nazwisk osób posiadających minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, które będą pełnić funkcję opiekuna i wykonywać czynności opiekuńcze w środowiskach w ramach zamówienia.

Zamawiający przydzieli punkty w kryterium w następujący sposób:
- jeśli Wykonawca w formularzu oferty (pkt 2, tabela nr 2) nie wskaże minimum 5 osób które mają udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych - 0 pkt,

- jeśli Wykonawca w formularzu oferty (pkt 2, tabela nr 2) wskaże 5-10 osób, które mają udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych - 50 pkt,

- jeśli Wykonawca w formularzu oferty (pkt 2, tabela nr 2) wskaże 11 i więcej osób, które mają udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych - 100 pkt.

Przyznane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium, tj. Wg.

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.

Uwaga
Przed przyznaniem punktów w powyższym kryterium, Zamawiający na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu osób, najpierw dokona weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli wskazane kwalifikacje nie potwierdzą spełniania warunku przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wykazu.
Jeżeli w ramach uzupełnienia Wykonawca wskaże nową osobę spełniającą warunek udziału w postępowaniu (inną niż wskazał wcześniej w formularzu ofertowym), Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu, ale nie przyzna dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert „Doświadczenie personelu świadczącego usługi”.

Jeżeli Wykonawca uzyska punkty w kryterium „Doświadczenie personelu świadczącego usługi”, osoba ta, z uwzględnieniem zapisów umowy, zobowiązana jest uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

UWAGA!
W formularzu oferty wykazane mogą być tylko osoby, które zostały wskazane w Wykazie osób składanym na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, na Załączniku nr 9 do SWZ.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów jako sumę za wszystkie kryteria oceny ofert.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu świadczącego usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub należycie wykonuje co najmniej jedno zamówienie porównywalne co do charakteru i wielkości. Porównywalny charakter usług to dla Zamawiającego usługi polegające na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego. Wielkość porównywalna, to dla Zamawiającego liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych, nie mniejsza niż 40.000 godzin;
oraz
- dysponuje lub będzie dysponować minimum 20 osobami, pełniącymi funkcję opiekuna, które będą wykonywać czynności opiekuńcze w środowiskach, które muszą legitymować się wykształceniem co najmniej podstawowym i posługiwać się językiem polskim oraz 1 osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i kierowanie personelu do wykonywania usług opiekuńczych, wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym, która musi legitymować się wykształceniem co najmniej zawodowym i posługiwać się językiem polskim.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, nr rachunku: 17 1140 2118 0000 2161 6400 1020
z dopiskiem:
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w roku 2023 – WADIUM.

Informacja dla Wykonawcy Zagranicznego
IBAN: PL17 1140 2118 0000 2161 6400 1020
BIC/SWIFT: BREXPLPWXXX

Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.

5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, oraz adres e-mail gwaranta, na który zostanie przesłane oświadczenie o zwolnieniu wadium,
2) kwotę gwarancji,
3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……. – do dnia ………”,
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej.
8. Wadium musi być wniesione w sposób i w formie umożliwiającej skuteczność żądania jego wypłaty w sytuacji wystąpienia przesłanek skutkujących zatrzymaniem wadium.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy lub w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa w art. 98 ust. 2 ustawy.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale XV.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy.
12. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz projektowanych postanowień umowy.

Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:
1) Zmianie ceny oferty w przypadku zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT).
2) Zmianie prowadzącej do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3) Zmianie terminu realizacji zamówienia w przypadku gdy wystąpi siła wyższa - Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy o okres, w którym wystąpiło działanie siły wyższej, uniemożliwiające realizację umowy.
4) Zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 10. Wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie ilości i zakresu rzeczywiście wykonanych usług.
5) Zmianie osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ. W przypadku osoby, której doświadczenie było premiowane w ramach kryterium oceny ofert, wskazana osoba musi legitymować
się doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba wskazana w Formularzu oferty.
6) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych osób wyznaczonych do kontaktu w zakresie realizacji obowiązków umownych, zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, zmiana danych teleadresowych, zmiana formy prawnej stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /mopskoszalin/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

Zobacz inne

Prawo