Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Cegłów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347327/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Cegłów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa laptopów i komputerów stacjonarnych realizowanych w ramach projektów grantowych z podziałem na:Część A i Część B

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cegłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T. Kościuszki 4

1.5.2.) Miejscowość: Cegłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-319

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.uchman@ceglow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ceglow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa laptopów i komputerów stacjonarnych realizowanych w ramach projektów grantowych z podziałem na:Część A i Część B

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da96a19e-340c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ceglow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są w sprawach dotyczących SWZ i przedmiotu zamówienia P. Agnieszka Płochocka (e-mail: a.plochocka@ceglow.pl) i P. Dariusz Uchman ( e-mail: d.uchman@ceglow.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cegłów, 05-319 Cegłów ul. T. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Łukasza Kalinowskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego nowych, nie używanych, kompletnych i wolnych od wad fizycznych i prawnych:
- dla Części A: 18 laptopów i 4 komputerów stacjonarnych wraz monitorami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo uwzględniając należny
podatek VAT.
2. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego nowych, nie używanych, kompletnych i wolnych od wad fizycznych i prawnych: 28 komputerów stacjonarnych i 5 monitorów .

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo uwzględniając należny
podatek VAT.
Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ważnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego
ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie
ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000.- zł na każde zdarzenie wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za tę polisę.
Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać ważna polisę przez cały okres realizacji Umowy.
- zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek spełni Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy, których przedmiotem było każdorazowo co najmniej 20 szt. komputerów stacjonarnych i laptopów łącznie wraz z oprogramowaniem oraz przedstawi dowody, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu dostaw (Załącznik Nr 6 do SWZ) oraz załączonych dowodów określających czy zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
- oświadczenie, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 5 do SWZ);
- oświadczenie, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę lub ofertę częściową albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik
Nr 3 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do
oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (Załącznik Nr 4 do SWZ –
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp).
Kopia ważnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000.- zł na każde zdarzenie wraz z
potwierdzeniem opłacenia składki za tę polisę.
Załącznik Nr 6 do SWZ na dowód spełniania warunku wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, których przedmiotem było
każdorazowo co najmniej 20 szt. komputerów stacjonarnych i laptopów łącznie wraz z oprogramowaniem oraz dowodów określających czy zostały wykonane należycie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe w postaci kart katalogowych oferowanych urządzeń.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe w postaci kart katalogowych oferowanych urządzeń.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dacie dokonywania odbioru wszelkie wymagane przepisami dokumenty w tym dokumenty gwarancyjne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą
podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
2. Przynamniej jeden z Wykonawców musi wykazać spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej samodzielnie.
3. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór Umowy, która zostanie zawarta w sprawie niniejszego zamówienia, stanowi odpowiednio Załącznik Nr 8B do SWZ.
2. Możliwości dokonania zmian w zakresie zawartej Umowy Zamawiający zawarł w treści wzoru Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ceglow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo