Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pińczów, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347354/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiat Pińczowski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pińczowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009432

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zacisze

1.5.2.) Miejscowość: Pińczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413576001

1.5.8.) Numer faksu: 413576007

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@pinczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pinczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 260804_4. Pińczów oraz harmonizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd36aee5-340f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035639/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dostawa bazy danych BDOT500 oraz synchronizacj baz EGIB, Gesut i BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej 260804_4 Pińczów (16 obrębów)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (poza składaniem
ofert) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub numerem postępowania PiPR.IV.272.8.2022 postępowania).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : Dokumenty elektroniczne, składane są
przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres ePUAP. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz.
2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (Dz.Urz.UEL
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pińczowski ul.
Zacisze 5, 28-400 Pińczów, Szczegóły w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PiPR.IV.0272.08.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 135000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest głównie:
- utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 - BDOT500, o której mowa w art. 4 ust. 1b,1ba ustawy;
- utworzenie obiektowej bazy EGiB
- synchronizacja baz EGIB , BDOT500 oraz GESUT

4.2.6.) Główny kod CPV: 71222100-1 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

71354100-5 - Usługi odwzorowania cyfrowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 60 %, rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Do postepowania może przystąpić Wykonawca który:
1. Spełnia warunki udziału w postepowaniu i złoży stosowne oświadczenie – załącznik nr 2 – „Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu”
2. Złoży ważną ofertę wraz z załącznikami, spełniającą wymagania ogłoszenia i SWZ.
3. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o którym mowa w art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy PZP i złoży
stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 prace geodezyjne w zakresie opracowania baz danych BDOT500, GESUT i
EGIB o wartości min. 50 tys. zł,
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia minimum jedna osobą posiadającą uprawnienia w
geodezyjne wynikające z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz w okresie
ostatnich 5 lat osoba ta winna brać udział w pracach geodezyjnych w zakresie opracowania baz danych BDOT500, GESUT i
EGIB o wartości min 50 tys. zł.
5. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, na podstawie art. 274 pkt.1 ustawy PZP:
a) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ.
b) Wykaz wykonanych usług opisanych w pkt. 22.4 niniejszej SWZ, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane. Jeżeli w uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wnioskodawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik nr 8 do SWZ
c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usługi oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą
zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 UPZP – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnienie warunków
udziału – załącznik nr 3 i nr 2 do SWZ,
b) oświadczenia, o których mowa powyżej, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w punkcie wyżej (pkt „a”) ,
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia, wraz z oświadczeniem, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 UPZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby, Załącznik nr 2a i załącznik nr 3a do SWZ,
c) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ,
d) pełnomocnictwo o którym mowa w pkt. 25.1 SWZ,
e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ.
- wykaz wykonanych usług opisanych w pkt. 22.4 niniejszej SWZ, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli w uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wnioskodawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik nr 8 do SWZ
- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usługi oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ.
- Wykaz wykonanych usług opisanych w pkt. 22.4 niniejszej SWZ, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli w uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wnioskodawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik nr 8 do SWZ
- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usługi oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający ustala kwotę wadium w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania z ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu (w polskich złotych - PLN)
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczonych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem „Wadium baza
danych Powiat Pińczowski III”
Numer rachunku: 17 8509 0002 2001 0000 0185 0002
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku określonym ustawą PZP,
zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 UPZP.
7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
2.1. Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
2.2. Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
2.3. Ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu
warunków oraz Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 UPZP oraz wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniporta.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 4

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena i rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi

Zobacz inne

Prawo